วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 19, 2556

เฉลยตัวอย่างข้อสอบO-NET (ม.6)

ข้อที่
คำตอบ
คำอธิบาย
1
3
ภาวะเงินเฟ้อ เป็นภาวะที่อำนาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในมือของประชาชนลดลง กล่าวคือ การที่มีจำนวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับสินค้ามีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ
2
3
เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยเพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ได้กำไรน้อยลง จึงไม่อยากรับซื้อตั๋วเงินจากลูกค้าอีกต่อไป ส่งผลให้ปริมาณหมุนเวียนของเงินตราในระบบลดลงด้วย เพราะพ่อค้าต้องถือตั๋วเงินไว้ไม่สามารถใช้เป็นเงินสดได้จนกว่าตั๋วเงินจะครบสัญญาจ่ายเงินจากผู้ซื้อสินค้า เท่ากับเป็นการลดอำนาจซื้อของผู้บริโภค มาตรการนี้จึงช่วยแก้ไขปัญหาได้
3
4
ธนาคารกลางจะใช้มาตรการขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อชะลอเงินเฟ้อ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ถ้าธนาคารกลางขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารพาณิชย์จะกู้เงินลดลง ดังนั้น เงินสดสำรองจึงลดลง ธนาคารพาณิชย์สามารถขยายสินเชื่อได้น้อยลง ปริมาณเงินซึ่งรวมถึงเงินฝากจึงลดลง เงินเฟ้อจะลดลงหรือชะลอลงได้
4
3
การเกิดสภาวะเงินฝืดทำให้เงินออมในระบบมีน้อย เนื่องจากประชาชนมีเงินน้อย ทำให้สถาบันการเงินปล่อยเงินกู้เพื่อธุรกิจน้อย ในขณะที่ธุรกิจชะลอการผลิตลง เนื่องจากราคาสินค้าถูกลงและขาดแคลนเงินทุน ส่งผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลง ทำให้คนต้องตกงาน เศรษฐกิจหดตัว อำนาจซื้อของคนจึงมีน้อย
5
2
ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการผลิต เนื่องจากในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การผลิต การค้าขาย และการลงทุนทำธุรกิจต่างๆ อยู่ในสภาพซบเซา มีการจ้างงานน้อย มีคนว่างงานมาก ประชาชนมีกำลังซื้อน้อย รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว โดยลดอัตราภาษีอากร (เพิ่มอำนาจซื้อให้ประชาชน) หรือ เพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลให้มากขึ้น โดยทำงบประมาณขาดดุล (ตั้งงบรายจ่ายให้สูงกว่ารายได้) เน้นพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน และการสาธารณูปโภค เป็นต้น
6
2
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้นโดยประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจากสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย (รายได้ประชาชาติ) สูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
7
1
นโยบายการค้าเสรี คือ การค้าที่ไม่มีการกีดกันทางการค้ากับประเทศคู่ค้า เช่น โดยไม่เก็บภาษีคุ้มกัน เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศแต่คงเก็บภาษีศุลกากรในอัตราต่ำ เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศให้เหลือน้อยที่สุด
8
4
ร.ศ. หรือรัตนโกสินทร์ศก เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้บัญญัติขึ้น โดยเริ่มนับปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี คือ พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1 การเทียบ พ.ศ. ให้เป็น ร.ศ. ให้นำ พ.ศ. ลบด้วย 2324 ดังนั้น พ.ศ. 2555-2324 = 231
9
2
ศิลาจารึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถบ่งบอกพัฒนาการของอาณาจักรโบราณ ในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยอยุธยา เช่น จารึกปราสาทเขาน้อย จ. สระแก้ว เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่พบในเมืองไทยที่มีการระบุศักราชชัดเจน เป็นต้น
10
4
ยุคประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้ เพื่อบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ลงบนวัสดุหลากหลายชนิด เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว ไม้ไผ่ กระดาษ เป็นต้น
11
1
การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษาต่อผลการศึกษาที่เป็นข้อสรุปหรือสันนิษฐานไม่ถูกต้องชัดเจน ตลอดจนการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใหม่ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ส่งผลให้ข้อสรุปหรือข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีตเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย เป็นต้น
12
4
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอัษรนิติ์ เป็นพระราชพงศาวดารที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2223 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า มีความถูกต้องน่าเชื่อถือฉบับหนึ่งในบรรดาพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆ
13
2
ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคย ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่บันทึกจึงมีข้อจำกัดอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในลักษณะทางสังคมของผู้บันทึกชาวต่างชาติคนนั้นๆ
14
1
ภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีน รวมถึงในรัฐอัสสัมของอินเดีย ที่ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการสาขาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาศาสตร์ สันนิษฐานว่า เป็นกลุ่มคนไท (Tai) และอาจเป็นถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย (Thai) ในประเทศไทยปัจจุบันจากการอพยพลงใต้และเกิดการผสมผสานกับชนชาติอื่นๆ
15
1
การตั้งถิ่นฐานและการอพยพซึ่งหลักการทางมานุษยวิทยาอธิบายว่า มนุษย์ในบริเวณต่างๆ ของโลกส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต การอพยพจึงเป็นไปตามสภาพธรรมชาติดังกล่าว เช่น อพยพจากที่สูงลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบซึ่งมีแหล่งน้ำ แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบศูนย์สูตรของภูมิภาคและอพยพขึ้นทางเหนือสู่ผืนแผ่นดินใหญ่จึงไม่สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
16
1
การมีแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎรกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการศึกษาหรือรับรู้จากชาติตะวันตกต่างๆ ทำให้เกิดการร่วมมือกันในการวางแผนและดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเรียกร้องให้ก่อการ เนื่องด้วยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบใหม่
17
3
ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ซึ่งรับมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานที่เมืองสุโขทัยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
18
3
กฎหมายตราสามดวงเป็นประมวลกฎหมายตามแบบแผนประเพณีของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายอินเดีย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ชำระใน พ.ศ. 2347 ทรงให้อาลักษณ์ประทับตรา 3 ดวง คือ ตราราชสีห์ คชสีห์ และบัวแก้ว กฎหมายตราสามดวงใช้เป็นหลักสำคัญในการปกครองบ้านเมือง จัดระเบียบสังคมและตัดสินคดีความต่างๆ จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีการร่างกฎหมายตามแบบชาติตะวันตกขึ้นมาใช้แทน
19
1
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ และอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่รูปแบบของรัฐของไทยยังคงเป็นรัฐเดียวคือรัฐที่มีศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครองอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเอกภาพไม่ได้แยกออกจากกัน และมีการใช้อำนาจสูงสุดทั้งภายในและภายนอก โดยองค์กรเดียวกันทั่วดินแดนของรัฐ
20
1
การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย จัดเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้านผ้าไทยกับความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เป็นแนวทางหนึ่งในการสืบสานและปรับปรุงให้ภูมิปัญญาซึ่งอาจไม่เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันให้ดำรงอยู่ได้
21
2
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ โดยเฉพาะคติความเชื่อเรื่องนารายณ์อวตารปางต่างๆ เพื่อปกปักรักษาโลกให้สงบสุขตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เนื่องจากวัดนั้นได้รับโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์  หรือสร้างถวายพระมหากษัตริย์ กระทั่งเป็นแบบแผนทางศิลปกรรมที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปในสมัยอยุธยา
22
3
ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ เป็นแนวคิดสำคัญในพระราชดำรัสดังกล่าว เนื่องด้วยหลักฐานที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม เป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นรัฐชาติ ชาวไทยจึงควรตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างจริงจัง
23
3
ศักราชที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน คือ คริสต์ศักราชซึ่งเป็นศักราชของคริสต์ศาสนา เริ่มนับในปีที่พระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของคริสต์ศาสนาประสูติเป็นศักราชที่ 1 (ค.ศ. 1)
24
4
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส หรืออายธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งอารยธรรมแรกๆ ของโลกตะวันตก และการที่ชาวซูเมเรียประดิษฐ์ตัวอักษรได้ก็ทำให้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สากล
25
2
พ.ศ. 1893 หากเทียบเป็น ค.ศ. จะตรงกับ ค.ศ. 1350 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
26
1
วิธีการทางประวัติศาสตร์จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิมจากการศึกษาหลักฐานและการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
27
4
ความรู้ความสามารถต่างกัน ทำให้นักประวัติศาสตร์ตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
28
2
การศึกษาประวัติศาสตร์สากลต้องใช้หลักฐานประวัติศาสตร์สากล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
29
4
หลักของประมวลกฎหมายฮัมมูราบีแสดงแนวคิดที่จะให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนในสังคม หลักดังกล่าว คือ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ในการลงโทษผู้กระทำความผิด โดยผู้ใดทำความผิดอย่างไร ก็จะได้รับโทษอย่างนั้น ซึ่งแนวคิดที่จะให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนในสังคมนี้ได้เป็นรากฐานของเจตนารมณ์ของกฎหมายในประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน
30
4
จากทำเลที่ตั้งของอียิปต์ที่มีทะเลทรายห้อมล้อมทั้งทิศตะวันตก ทิศตะวันออกและทิศใต้ จึงเสมือนมีปราการธรรมชาติในการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรู ทำให้ชาวอียิปต์มีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ส่งผลให้ชาวอียิปต์สามารถสร้างอารยธรรมของตนได้อย่างมีเอกภาพ และมีความเจริญติดต่อกันมาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลายาวนาน
31
2
ชาวโรมันสร้างสิ่งก่อสร้างโดยให้ความสำคัญต่อประโยชน์ใช้สอยที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมาก
32
1
การพัฒนาด้านการสื่อสารในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นแบบในการพัฒนาการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง จนโลกเข้าสู่สมัยแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์
33
2
ความขัดแย้งนำไปสู่การต่อสู้แข่งขัน ซึ่งผู้ที่แข่งขันกันย่อมต้องพัฒนาวิทยาการของตนเองเพื่อเอาชนะคู่แข่ง
34
2
ความไม่พอใจในการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปมีอำนาจในดินแดนต่างๆ ทำให้กลุ่มที่ไม่พอใจใช้วิธีการก่อการร้ายตอบโต้สหรัฐอเมริกา
35
1
ปัญหาสำคัญของอาเซียน คือ ยังขาดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง เพราะประเทศสมาชิกยังมีการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนา
36
2
ทุกคนควรใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและประหยัดที่สุด เพราะทุกครั้งที่มีการใช้ทรัพยากรมีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น
37
1
พลังงานในโลกมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อใช้แล้วก็จะหมดไป ดังนั้น จึงอาจจะขาดแคลนได้ในอนาคต
38
1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สามารถแบ่งประเภทออกได้ตามหน้าที่หลักของการใช้งานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทรวบรวมข้อมูล เช่น เข็มทิศ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และประเภทที่ให้ข้อมูลหรือเป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ลูกโลกจำลอง ภาพจากดาวเทียม เป็นต้น
39
4
ผู้ที่ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่และหมั่นฝึกฝนอ่านแผนที่อย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นก้อยจึงน่าจะเป็นผู้ที่ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
40
3
ในปัจจุบันมีการนำรูปถ่ายทางอากาศมาใช้ในการจัดทำแผนที่มากขึ้น เนื่องจากเพื่อให้ได้แผนที่ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดเวลาและแรงงานในการสำรวจพื้นที่ โดยรูปถ่ายทางอากาศที่จะสามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนที่ได้นั้น คือ รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง เพราะมีมาตราส่วนค่อนข้างคงที่ ต่างจากรูปถ่ายทางอากาศในแนวเฉียงที่แสดงภาพรวมของพื้นที่เท่านั้น
41
2
ดาวเทียมเป็นเครื่องมือหลักในการสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ส่วนการรับรู้จากระยะไกลมีเครื่องมือเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ดาวเทียม และอากาศยานต่างๆ เช่น เครื่องบิน บัลลูน เป็นต้น
42
2
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดเก็บข้อมูลของพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พื้นที่ เป็นฐานข้อมูลชั้นต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงอาจวิเคราะห์จากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้
43
1
การพยากรณ์อากาศพื้นที่หนึ่งๆ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ดาวเทียมนั้นต้องมีหลักการทำงานแบบดาวเทียมคงที่ คือ ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเท่ากับการหมุนของโลก ซึ่งการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านภูมิอากาศของพื้นที่นั้นๆ
44
1
การทหารเป็นกิจการที่ทำให้เกิดระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาใช้หาตำแหน่งและพิกัดทางภูมิศาสตร์ในระหว่างการสงคราม จึงกล่าวได้ว่า ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและความรุนแรง แต่ทว่าต่อมามีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและสามารถสร้างสันติภาพได้
45
1
วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต ได้แก่ วันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ซึ่งระยะเวลากลางวันและกลางคืนของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเท่ากัน คือ ช่วงละ 12 ชั่วโมง
46
2
ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงเลาวันครีษมายันหรืออุตรายันที่ตำแหน่งตั้งฉากของดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาอยู่ ณ เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ พื้นที่ซีกโลกเหนือจะได้รับแสงอาทิตย์ยาวนาน โดยเฉพาะพื้นที่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะเห็นพระอาทิตย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
47
2
การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน โดยแผ่นดินไหวที่รุนแรงเกิดจากการเคลื่อนตัวในรูปแบบชนหรือมุดของแผ่นเปลือกโลก นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ เช่น เทือกเขาในมหาสมุทรหรือบนภาคพื้นทวีปอีกด้วย
48
3
ความร้อน เนื่องจากการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ำจากแหล่งต่างๆ ด้วยมีความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น การระเหยของแหล่งน้ำต่างๆ บนพื้นผิวโลกขึ้นไปในบรรยากาศโดยความร้อน เป็นต้น
49
1
เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก เป็นแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลก โดยกระแสน้ำอุ่น เช่น กระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอะ ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเขตศูนย์สูตร และไหลเวียนขึ้นทางเหนือ ส่วนกระแสน้ำเย็นโอะยาชิโอะ ไหลลงมาจากทางขั้วโลกเหนือ เป็นต้น
50
3
พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ เป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้ามากที่สุด เนื่องจากเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าล้วนต้องการความปลอดภัยในการเดินทางค้าขาย อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศในข้ออื่นไม่เหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่า
51
4
ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นภาคที่มีปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นสวนผลไม้ที่มีความหลากหลาย เช่น เงาะ ทุเรียน และมังคุด และให้ผลผลิตต่อปีค่อนข้างมาก เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ
52
3
ปริมาน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างที่สำคัญ เช่น ที่ราบบริเวณแอ่งโคราชเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มักประสบปัญหาจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม ทำให้ได้ผลผลิตน้อย ส่วนทางตอนใต้ของภาคบริเวณด้านหน้าทิวเขาพนมดงรัก มีปริมาณน้ำฝนมาก เพาะปลูกไม้ผลได้ดี
53
1
การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่ยังมีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศที่เป็นแหล่งของภูเขาไฟ ซึ่งได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังประมาณ 33 ลูก และประเทศฟิลิปปินส์มีภูเขาไฟที่ยังมีพลังประมาณ 25 ลูก
54
2
การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้หลายด้าน ที่สำคัญได้แก่ การปล่อยเถ้าถ่านปกคลุมบรรยากาศ การสั่นสะเทือนที่แผ่จากการปะทุระเบิด และการไหลของหินหนืดร้อนไปตามพื้นผิวภูมิประเทศ ตลอดจนลงสู่พื้นที่ชายฝั่งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้
55
4
การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน จะยิ่งทำให้พื้นที่โดยรอบประสบปัญหามากขึ้น จากปริมาณน้ำที่ควรจะไหลเข้าท่วมเท่าเทียมกันหรือที่สูบออกจากพื้นที่ตน วิธีการแก้ปัญหานี้ควรใช้ในพื้นที่สำคัญ เช่น สถานที่สำคัญทางราชการ เศรษฐกิจ รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยส่วนอื่นได้
56
1
สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน คือ ภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต ส่งผลให้น้ำทะเลมีระดับสูงขึ้น เข้ากัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งของประเทศต่างๆ รุนแรงมากขึ้น
57
1
มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกครั้งเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน เพราะการเกิดลมแรงและฝนตกหนักในครั้งแรกนั้นเป็นกระแสอากาศที่รุนแรงโดยรอบศูนย์กลางของพายุ เมื่อสภาพอากาศสงบลงแสดงว่าเป็นบริเวณของศูนย์กลางของพายุ ซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างปกติจึงคล้ายกับว่าพายุผ่านไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อพายุเคลื่อนตัวกระแสอากาศที่รุนแรงโดยรอบศูนย์กลางของพายุอีกด้านจะก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักไม่แตกต่างจากการเกิดในครั้งแรก
58
2
การปฏิวัติอุตสาหกรรมนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ จากการที่ชาวยุโรปรู้จักใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ทำให้ทรัพยากรมากมายถูกใช้อย่างขาดการจัดการและวางแผนที่ดี ที่สำคัญคือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ทั้งถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติของโลกในปัจจุบัน
59
2
ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอโลหะ ประเภทรัตนชาติที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคมาตั้งแต่อดีต ความรู้และทักษะเชิงช่างในการเจียระไนและทำเครื่องประดับของช่างชาวไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ประกอบกับเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับจากชาติตะวันตก ส่งผลให้เครื่องประดับจากฝีมือช่างชาวไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
60
4
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรับบริจาคเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและมูลนิธิเป็นการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนทั่วไปอีกด้วย