วันจันทร์, สิงหาคม 25, 2557

วิธีการทางประวัติศาสตร์ (ม.1)

วิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้เพื่อศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่มีเพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจนมากที่สุด
ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
การเลือกใช้หลักฐาน
ความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้อง
ผู้ศึกษา
เป็นกลาง
ไม่นำปัจจุบันไปประเมินอดีต
วิธีการ
ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้(เกิดครั้งเดียวทดลองซ้ำไม่ได้)

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1.            ตั้งประเด็นที่จะศึกษา
2.            รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
3.            วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน
4.            เลือกสรรและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล
5.            สังเคราะห์ข้อมูล

1. การตั้งประเด็นที่จะศึกษา(กำหนดหัวข้อ)
            ใคร เรื่องราวของใคร เกี่ยวข้องกับใคร
            อะไร สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
            ที่ไหน เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นที่ไหน
            เมื่อไหร่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่
            ทำไม ทำไมจึงเกิดขึ้น
            อย่างไร ส่งผลอย่างไรกับปัจจุบัน

2. รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงก่อน(หนังสืออ้างอิง บุคคล) เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานเรื่องที่เราต้องการศึกษา
จากนั้นจึงหาข้อมูลจากหลักฐานขั้นต้น เพื่อให้ได้ถึงรายละเอียดของเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาโดยตรง

3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน(ตรวจสอบ)
การวิเคราะห์หลักฐานภายนอก
            ตรวจสอบสภาพปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่
การวิเคราะห์หลักฐานภายใน
            ตรวจสอบเนื้อหาภายในว่าเชื่อถือได้หรือไม่

4. การเลือกสรรและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล(ตีความ)
การตีความขั้นต้น(แนวราบ)
            ตามตัวอักษรหรือตามรูปลักษณ์ภายนอก
การตีความขั้นลึก(แนวดิ่ง)
            ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน
หลังจากนั้นต้องแยกประเภท จัดความสัมพันธ์ จัดลำดับก่อนหลัง

5. สังเคราะห์ข้อมูล(เรียบเรียง นำเสนอ)
            การนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 3 4 มาทำให้เกิดข้อมูลใหม่เพื่อตอบปัญหาข้อแรก

หลักธรรมทางพุทธศาสนา(ต่อ) (ม.6)


หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ภาค1 (ม.6)