วันพุธ, กันยายน 10, 2557

วิวัฒนาการของอาณาจักร(ม.1)

วิวัฒนาการของอาณาจักร

 ชุมชนกลายเป็นเมือง

ชุมชนขยายตัวจากการติดต่อสื่อสารกัน

โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมซับซ้อนขึ้น มีการแบ่งหน้าที่และชนชั้นแล้ว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  คมนาคมสะดวก ศูนย์กลางการค้า ทรัพยากร

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทะเล ที่ราบสูง เทือกเขา

หลักฐานปรากฏชัดเจนสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ได้แก่ หลักฐานทางโบราณคดีและบันทึก

มีการรับอารยธรรมจากต่างชาติแล้ว

เมืองกลายเป็นแคว้น

การปกครองเป็นแบบรวมศูนย์  เพราะจำนวนของประชากร

มีกษัตริย์เป็นผู้นำโดยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย

มีการแบ่งหน้าที่และระบบวรรณะคล้ายกับอินเดีย

บันทึกของชาวจีนกล่าวถึง

โถโลโปตี้

อี้เซียนน้าโป้(อิศานปุระ)

แคว้นกลายเป็นอาณาจักร

พื้นที่ขยายขึ้น กษัตริย์จึงต้องการผู้ช่วย ได้แก่ ขุนนาง

กษัตริย์ที่เป็นเทพ (เทวราชา) ผู้มีคุณธรรม

ปัจจัยที่ทำให้แคว้นเติบโต

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ความเข้มแข็งทางการทหาร