วันศุกร์, ธันวาคม 12, 2557

M.1

การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย

ขอมมีอำนาจในการปกครองดินแดนไทย
          สุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองที่รวมกับศรีสัชนาลัย เรียกว่า เมืองหรือแว่นแคว้นสุโขทัย เจ้าเมืองคือพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นเจ้าเมือง เป็นประเทศราช (เมืองขึ้น) ของอาณาจักรขอม (เขมร)แต่ปกครองอย่างละมุนละม่อม
หลังพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนม์ ขอมจึงเริ่มเสื่อมใช้ระบบเครือญาติผูกมิตรโดยการแต่งตั้งบุตรพ่อขุนนาวนำถม คือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ให้เป็น ขุนศรีอินทรบดินทร์ทราทิตย์ มอบพระขรรค์ไชยศรี เป็นเครื่องแสดงอำนาจ แล้วยังแถมพระราชธิดาขอม สิงขรมหาเทวี ให้อภิเษกด้วย
จุดพลิกผันที่ทำให้คนไทยตั้งตัว 
พ่อขุนนาวนำถมสิ้นพระชนม์ ข้าหลวงขอม ชื่อ ขอมสบาดโขลญลำพง ยึดสุโขทัย พ่อขุนผาเมือง(ราด)+พ่อขุนบางกลางหาว(บางยาง) เพื่อนกันร่วมกันขับไล่ ตั้งตนเป็นอิสระ
พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ใช้ชื่อ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในที่สุดก็สถาปนาอาราจักรสุโขทัยโดยมีแว่นแคว้นอื่นๆมาสวามิภักดิ์
 ขอมเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆ
 
- ต้องคอยสู้รบกับมองโกลที่มารุกราน
- รบกับพวกจามปา(ตอนใต้เวียดนาม)เสียคน+เงิน
- สร้างปราสาทหินมากเกินไป
- ประชาชนไม่สนับสนุนเนื่องจากนโยบายเรื่อง เกณฑ์ไปรบกับการก่อสร้าง

รายนามพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์   1792-???       
- สถาปนาสุโขทัย+ราชวงศ์พระร่วง
- นามเดิม  พ่อขุนบางกลางหาว
- โอรส 3(องค์ใหญ่,พ่อขุนบานเมือง,พ่อขุนรามคำแหง)ธิดา 2(ไม่ปรากฏนาม)
2. พ่อขุนบานเมือง ????-1822    
3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 1822-1841 
- นามเดิม พระราม อายุ19 ไปช่วยพระบิดารบกับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ชนช้างชนะได้พระราชทานนาม พระรามคำแหง
- ส่งเสริมการค้า ไม่เก็บจังกอบ (ค่าผ่านด่าน)
- สร้างเขื่อนเก็บน้ำ ทำนบพระร่วง (สรีดภงส์ )
- เป็นทั้งนักรบ (ขยายอาณาเขตกว้างที่สุด)
- นักปกครอง(เอาใจใส่ประชาชน แขวนกระดิ่งร้องทุกข์)
- นักทูต (กระชับมิตรดินแดนใกล้เคียง)
- นักปราชญ์ (ประดิษฐ์อักษรลายสือไท 1826 บำรุงศาสนา สร้างแท่นมนังคศิลาบาตร และศาลาพระมาส ให้ภิกษุแสดงธรรมในวันพระ และอบรมขุนนาง+ประชาชนวันธรรมดา)
4. พระยาเลอไทย 1841-????     
เมืองต่างๆแยกตัวเป็นอิสระ
5. พระยางั่วนำถม ????-1890    
- เป็นอนุชาของพระเจ้าเลอไทย
- หลังสิ้นพระชนม์เกิดการแย่งชิงอำนาจ
6. พระมหาธรรมราชาที่1 (พระเจ้าลิไทย) ลือไทย    1890-1911/1916      
- โอรสของพระยาเลอไทย
- 1893 พระเจ้าอู่ทองสถาปนาอยุธยา เป็นอิสระจากสุโขทัย
- ปราบจลาจล+รวบรวมเมืองต่างๆที่แยกไป ได้เกือบครึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
- ปกครองแบบธรรมราชา - ทศพิธราชธรรม
- ปกครองด้วยธรรมานุภาพ(พระคุณ)มากกว่าเดชานุภาพ(พระเดช)
- แตกฉานในพระไตรปิฎก - นิพนธ์ ไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา ) วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเล่มแรก
- ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดย
ส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนา จนกลายเป็นศูนย์กลาง
ส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่ พุทธ(ลังกาวงศ์)แคว้นใกล้เคียง ล้านนา
ให้จำลองรอยพระพุทธบาท จากลังกามาวัดเขาพระบาทใหญ่
จัดสร้าง พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศากยมุนี
- กษัตริย์องค์แรกที่บวชระหว่างครองราชย์ (วัดป่ามะม่วง )
ปรับปรุงการเขียนหนังสือไทย วางสระเช่นเดียวกับปัจจุบัน
7. พระมหาธรรมราชาที่ 2 1911-1942   
- ไม่มีใครพูดถึงอาจเพราะโกธรที่ยอมแพ้อยุธยา
- 1921-1931 สุโขทัยเป็นประเทศราชอยุธยา
8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระเจ้าไสลือไทย) 1942-1962  
- เป็นหลานปู่พระเจ้าลิไทย แต่ไม่ใช่โอรสพระมหาธรรมราชาที่ 2
- ทำสัญญาพันธมิตรกับเจ้าเมืองน่านว่าจะช่วยกันหากถูกรุกราน
9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)(พระยาบานเมือง) 1962-1981 
- ครองเมืองพิษณุโลก (เมืองหลวงของสุโขทัย)
- พี่สาวของพระยาบานเมืองเป็นแม่ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 

วันจันทร์, ธันวาคม 08, 2557

สอนเสริมก่อนสอบกลางภาค(M.6)

เรียน นักเรียนระดับชั้น ม.6
ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557นี้(วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ) ผมจะจัดการสอนเสริมให้ในเวลา 13:00-16:00 น. ที่ห้องมัลติมีเดียของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ซึ่งจะเป็นการสอนทบทวนเนื้อหาให้ตั้งแต่ต้น ไม่ได้สอนอะไรเพิ่มเติมนอกจากจะมีแรงและเวลาเหลืออธิบายเรื่องเงินเฟ้อเงิน ฝืดที่พวกเราทำรายงานการค้นคว้ามาส่งแล้วนำไปออกสอบ โดยจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีระเบียบในการเข้าร่วมการเรียนการสอนในครั้งนี้เยอะหน่อย
1. มาสายกว่า 13:00 น.(ยึดตามนาฬิกาข้อมือผม) ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
2. หากมีการอ้างการเรียนการสอนในครั้งนี้ไปเที่ยวเตร่หรือไปไหนก็ตาม ติด0วิชานี้ทันที
3. มีพฤติกรรมก่อกวน ไม่สนใจและทำให้ครูหรือเพื่อนเสียสมาธิ ไล่ออกนอกห้องโดยไม่มีข้อแม้
4. แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ อนุโลมให้ชุดพละที่ถูกระเบียบเช่นกัน
5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องมัลติฯเด็ดขาด อนุโลมน้ำเปล่า
ใครสนใจแจ้งที่ผมได้โดยลงชื่อได้ที่ผม เพื่อสำรวจจำนวนถ้าคนน้อยจะเปลี่ยนไปใช้ห้องเรียนปกติ(ห้องไหนจะแจ้งอีกครั้ง)