วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 24, 2558

ซ่อม ม.61. หน่วยทางเศรษฐกิจใดทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
หน่วยครัวเรือน
2.
ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
3. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดอุปสงค์และอุปทานคืออะไร
ราคาสินค้า
4. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลใดต่อไปนี้ทำการสมรสได้
ผู้ป่วยโรคติดต่อขั้นร้ายแรง
5. ข้อใดกล่าวถึง
พุทธศักราชผิดจากความเป็นจริง
ตามธรรมเนียมของไทย พ.ศ.1 เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานทันที
6.
การเดินจงกรมจัดเป็นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ข้อใด
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
7. ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคือข้อใด
ผลกำไรหลังการออกจำหน่าย
8. กิจกรรมใดต่อไปนี้ส่งผลให้อุปสงค์ของเครื่องดื่มชาเขียวเลื่อนระดับไปทางขวามือเส้นเดิม
ผู้บริโภครายได้สูงขึ้น
9.
ข้อใดคือชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของGPS ( ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก )
Global Positioning System
10. ระบบการทำงานของดาวเทียมดวงใดแตกต่างจากดวงอื่น
RADARSAT
11. หากร้านจัดดอกไม้ต้องการเปลี่ยนแรงงานไร้ฝีมือเป็นพนักงานที่จบสาขาคหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
อุปทานลดลง
12. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึงข้อใด
ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล โดยนำออกมาใช้ดัดแปลง วิเคราะห์และแสดงผลในรูปของรายงาน และแผนที่
13. หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปทาน
ลดลง
14. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ใด
เศรษฐกิจซบเซา เกิดการว่างงานสูงขึ้น
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับภาวะดุลยภาพ
ผู้บริโภคเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น
16. ข้อใดไม่ตรงกับหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
3. การมีบุตรเมื่อฐานะร่ำรวย
17.
หลักการทางคณิตศาสตร์ข้อใดที่ใช้ในการคำนวนหาพิกัดในระบบGPS
1. ตรีโกณมิติ
18. หากต้องการกำหนดตำแหน่งของโรงงานอุตสาหกรรมควรใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบใด
จุด
19. ในเนื้อหาของขันธ์5 คำว่า เวทนา มีความหมายอย่างใด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รู้นั้น
20. ตามแนวคิดเรื่องตรีมูรติ เทพองค์ใดมีหน้าที่ในการดูแลรักษาจักรวาลโดยการอวตาร
พระนารายณ์
21. หากผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับ
อุปสงค์
เพิ่มขึ้น
22. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานีควบคุมภาคพื้นดินในระบบ GPS
ส่งข้อมูลให้ส่วนของผู้ใช้
23. ข้อใดเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็น อนุบัญญัติ
กฎกระทรวง
24. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
การรับรู้จากระยะไกล
25. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
ดาวเทียมคงที่
26. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
27. ข้อใดไม่ใช่แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน        
28. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
29. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส


30. ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรระหว่างรัฐและเอกชน
31. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
32. ข้อใดสอดคล้องกับคุณของอริยสัจ4 ที่สุด
การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล
33. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ.1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
34. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างไร
ทรงใช้ผ่านรัฐสภา
35. เหตุใดภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะของสีที่แตกต่างกันเมื่อใช้ช่วงคลื่นที่ต่างกัน
วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีเฉพาะตัว
36. ข้อใดกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ประเทศไทยใช้อยู่ได้ถูกต้องที่สุด
สิ่งที่กำหนดราคาสินค้าและบริการคือกลไกราคาและนโยบายรัฐบาล
37. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
38. กระทรวงเป็นหน่วยงานบริหารที่สำคัญ มีข้าราชการการเมืองสูงสุดคือตำแหน่งใด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
39. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
40. “โรงรับจำนำให้ประชาชนกู้โดยวิธีใด
ต้องมีสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2558

แก้ M.61. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงคุณค่าและความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อพระพุทธศาสนาน้อยที่สุด
4. เป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
2. หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร
4. พระเป็นเจ้าทรงมีองค์เดียว แต่มี 3 พระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
3. “มหาชนกชาดกแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
1. ความเพียรพยายาม
4. พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ 4 ในวันใด
3. วันอาสาฬหบูชา                                               
5. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด                                      
2. พิธีสังสการ
6. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร                                      
2. อรรถกถา
7. ข้อใดเป็นการพัฒนาตนให้งอกงามตามหลักพระพุทธศาสนา
1. ไม่ข่มเหงรังแกผู้อื่น
8. ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช    ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                   
4. สันยาสี
9. การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออย่างไร
1. รู้เท่าทันความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ
10. การกระทำของพุทธบริษัทท่านใดทำให้สังคมไทยเสื่อมมากที่สุด
1. ทิดมั่นไม่ปฏิบัติตามศีล 5 ทุกข้อ
11. บุคคลในข้อใดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. น้อย มีสุขภาพแข็งแรง ฉลาด และเป็นคนดี
12. วัฒนธรรมไทยในข้อใดเป็นของภาคใต้
3. ประเพณีการรำโนรา       
13. ข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญาในระดับเบาที่สุด
4. ริบทรัพย์สิน
14. หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิ่งใดจะเกิดขึ้น
2. สังคมไทยถูกต่างชาติครอบงำ
15. พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1. สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่น
16. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ
2. การจัดระเบียบบริหารราชการ
17. ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น
1. การใช้สัญลักษณ์
18. บุคคลใดสามารถดำรงชีวิตของตนได้อย่างมีความสุข
4. ก้อยดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
19. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด              
2. รัฐสภา
20. ข้อใดเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองการปกครองโดยตรง           
4. บริหารประเทศตามนโยบาย
21. เป้าหมายสำคัญที่สุดของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรงคืออะไร
1. เป็นการลงทุนเพื่อการฟอกเงิน
22. การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลืองมากที่สุด
1. ระบบทุนนิยม
23. ถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
3. มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น               
24. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
1. การยึดแนวทางการพึ่งตนเอง
25. ข้อใดแสดงว่าเงินทำหน้าที่ในการวัดมูลค่า
2. อ้อยเขียนเช็คส่วนตัวซื้อนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
26. การดำเนินงานของสหกรณ์ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้
2. จดทะเบียนนิติบุคคล
27. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
4. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ
28. รัฐบาลจะก่อหนี้สาธารณะเมื่อเกิดภาวะใดในประเทศ
2. ผลผลิตการเกษตรลดลง
29. ข้อใดไม่มีความสอดคล้องกันตามกฎของอุปสงค์
1. เมื่อฤดูร้อน อุปสงค์ของไอศกรีมมีมากขึ้น
30. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด
2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
31. ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับครอบครัวคือข้อใด
3. ทำให้รู้จักสมาชิกภายในครอบครัวเป็นอย่างดี
32. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
4. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
33. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ตรวจชำระกฎหมายขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง
1. กฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม
34. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
2. ต่างชาติไม่กล้าคุกคามไทย
35. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน
4. นครศรีธรรมราช
36. “ตระพังเป็นภูมิปัญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย
2. การเก็บน้ำ
37. ข้อใดคือวิเทโศบายที่ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นใช้กับชาติตะวันตกในการรักษาความมั่นคงของอาณาจักร
2. ปิดประเทศไม่ยอมเจรจาด้วย
38. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
2.ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
39. วัตถุประสงค์สำคัญของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับแรก คือข้อใด
3. เพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
40. หากนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ่งใด
3. แผ่นศิลาจารึก
41. มาตรส่วนในแผนที่มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
1. เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ในแผนที่กับพื้นที่จริง
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์
เอลนิโญ
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
43. การใช้สีเพื่อแสดงความสูงของภูมิประเทศในแผนที่ส่วนใหญ่ สีใดเป็นสีที่แสดงความสูงของของภูมิประเทศสูงที่สุด
3. สีน้ำตาล
44. ตำบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร
2. ใช้เทียบเวลามาตรฐานโลก
45. ในการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลกนักเรียนคิดว่าควรจากแผนที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. แผนที่กายภาพ
46. การทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆของประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องมีการใช้มาตราส่วนในแผนที่ในระดับใด
4. แผนที่มาตราส่วนเล็ก
47. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
4. Hygrometer ความกดอากาศ
48. แผนที่มาตราส่วนเล็กมักใช้ระบบพิกัดแบบใด
2. พิกัดภูมิศาสตร์
49. ประเทศใดต่อไปนี้ได้ชื่อว่าทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากที่สุด
1. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน
50. ปัญหาฝนกรดเกิดมาจากเหตุใดมากที่สุด
3. ควันพิษในอากาศ