วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2558

แก้ M.61. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงคุณค่าและความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อพระพุทธศาสนาน้อยที่สุด
4. เป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
2. หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร
4. พระเป็นเจ้าทรงมีองค์เดียว แต่มี 3 พระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
3. “มหาชนกชาดกแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
1. ความเพียรพยายาม
4. พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ 4 ในวันใด
3. วันอาสาฬหบูชา                                               
5. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด                                      
2. พิธีสังสการ
6. คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร                                      
2. อรรถกถา
7. ข้อใดเป็นการพัฒนาตนให้งอกงามตามหลักพระพุทธศาสนา
1. ไม่ข่มเหงรังแกผู้อื่น
8. ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช    ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                   
4. สันยาสี
9. การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออย่างไร
1. รู้เท่าทันความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ
10. การกระทำของพุทธบริษัทท่านใดทำให้สังคมไทยเสื่อมมากที่สุด
1. ทิดมั่นไม่ปฏิบัติตามศีล 5 ทุกข้อ
11. บุคคลในข้อใดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. น้อย มีสุขภาพแข็งแรง ฉลาด และเป็นคนดี
12. วัฒนธรรมไทยในข้อใดเป็นของภาคใต้
3. ประเพณีการรำโนรา       
13. ข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญาในระดับเบาที่สุด
4. ริบทรัพย์สิน
14. หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิ่งใดจะเกิดขึ้น
2. สังคมไทยถูกต่างชาติครอบงำ
15. พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1. สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่น
16. กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ
2. การจัดระเบียบบริหารราชการ
17. ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น
1. การใช้สัญลักษณ์
18. บุคคลใดสามารถดำรงชีวิตของตนได้อย่างมีความสุข
4. ก้อยดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
19. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด              
2. รัฐสภา
20. ข้อใดเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองการปกครองโดยตรง           
4. บริหารประเทศตามนโยบาย
21. เป้าหมายสำคัญที่สุดของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรงคืออะไร
1. เป็นการลงทุนเพื่อการฟอกเงิน
22. การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลืองมากที่สุด
1. ระบบทุนนิยม
23. ถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
3. มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น               
24. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
1. การยึดแนวทางการพึ่งตนเอง
25. ข้อใดแสดงว่าเงินทำหน้าที่ในการวัดมูลค่า
2. อ้อยเขียนเช็คส่วนตัวซื้อนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
26. การดำเนินงานของสหกรณ์ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้
2. จดทะเบียนนิติบุคคล
27. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
4. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ
28. รัฐบาลจะก่อหนี้สาธารณะเมื่อเกิดภาวะใดในประเทศ
2. ผลผลิตการเกษตรลดลง
29. ข้อใดไม่มีความสอดคล้องกันตามกฎของอุปสงค์
1. เมื่อฤดูร้อน อุปสงค์ของไอศกรีมมีมากขึ้น
30. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด
2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
31. ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับครอบครัวคือข้อใด
3. ทำให้รู้จักสมาชิกภายในครอบครัวเป็นอย่างดี
32. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
4. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
33. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ตรวจชำระกฎหมายขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง
1. กฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม
34. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
2. ต่างชาติไม่กล้าคุกคามไทย
35. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน
4. นครศรีธรรมราช
36. “ตระพังเป็นภูมิปัญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย
2. การเก็บน้ำ
37. ข้อใดคือวิเทโศบายที่ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นใช้กับชาติตะวันตกในการรักษาความมั่นคงของอาณาจักร
2. ปิดประเทศไม่ยอมเจรจาด้วย
38. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
2.ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
39. วัตถุประสงค์สำคัญของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับแรก คือข้อใด
3. เพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
40. หากนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ่งใด
3. แผ่นศิลาจารึก
41. มาตรส่วนในแผนที่มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
1. เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ในแผนที่กับพื้นที่จริง
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์
เอลนิโญ
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
43. การใช้สีเพื่อแสดงความสูงของภูมิประเทศในแผนที่ส่วนใหญ่ สีใดเป็นสีที่แสดงความสูงของของภูมิประเทศสูงที่สุด
3. สีน้ำตาล
44. ตำบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร
2. ใช้เทียบเวลามาตรฐานโลก
45. ในการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลกนักเรียนคิดว่าควรจากแผนที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. แผนที่กายภาพ
46. การทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆของประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องมีการใช้มาตราส่วนในแผนที่ในระดับใด
4. แผนที่มาตราส่วนเล็ก
47. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
4. Hygrometer ความกดอากาศ
48. แผนที่มาตราส่วนเล็กมักใช้ระบบพิกัดแบบใด
2. พิกัดภูมิศาสตร์
49. ประเทศใดต่อไปนี้ได้ชื่อว่าทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากที่สุด
1. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน
50. ปัญหาฝนกรดเกิดมาจากเหตุใดมากที่สุด
3. ควันพิษในอากาศ