วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 24, 2558

ซ่อม ม.61. หน่วยทางเศรษฐกิจใดทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
หน่วยครัวเรือน
2.
ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
3. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดอุปสงค์และอุปทานคืออะไร
ราคาสินค้า
4. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลใดต่อไปนี้ทำการสมรสได้
ผู้ป่วยโรคติดต่อขั้นร้ายแรง
5. ข้อใดกล่าวถึง
พุทธศักราชผิดจากความเป็นจริง
ตามธรรมเนียมของไทย พ.ศ.1 เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานทันที
6.
การเดินจงกรมจัดเป็นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ข้อใด
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
7. ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคือข้อใด
ผลกำไรหลังการออกจำหน่าย
8. กิจกรรมใดต่อไปนี้ส่งผลให้อุปสงค์ของเครื่องดื่มชาเขียวเลื่อนระดับไปทางขวามือเส้นเดิม
ผู้บริโภครายได้สูงขึ้น
9.
ข้อใดคือชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของGPS ( ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก )
Global Positioning System
10. ระบบการทำงานของดาวเทียมดวงใดแตกต่างจากดวงอื่น
RADARSAT
11. หากร้านจัดดอกไม้ต้องการเปลี่ยนแรงงานไร้ฝีมือเป็นพนักงานที่จบสาขาคหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
อุปทานลดลง
12. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึงข้อใด
ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล โดยนำออกมาใช้ดัดแปลง วิเคราะห์และแสดงผลในรูปของรายงาน และแผนที่
13. หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปทาน
ลดลง
14. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ใด
เศรษฐกิจซบเซา เกิดการว่างงานสูงขึ้น
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับภาวะดุลยภาพ
ผู้บริโภคเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น
16. ข้อใดไม่ตรงกับหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
3. การมีบุตรเมื่อฐานะร่ำรวย
17.
หลักการทางคณิตศาสตร์ข้อใดที่ใช้ในการคำนวนหาพิกัดในระบบGPS
1. ตรีโกณมิติ
18. หากต้องการกำหนดตำแหน่งของโรงงานอุตสาหกรรมควรใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบใด
จุด
19. ในเนื้อหาของขันธ์5 คำว่า เวทนา มีความหมายอย่างใด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รู้นั้น
20. ตามแนวคิดเรื่องตรีมูรติ เทพองค์ใดมีหน้าที่ในการดูแลรักษาจักรวาลโดยการอวตาร
พระนารายณ์
21. หากผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับ
อุปสงค์
เพิ่มขึ้น
22. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานีควบคุมภาคพื้นดินในระบบ GPS
ส่งข้อมูลให้ส่วนของผู้ใช้
23. ข้อใดเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็น อนุบัญญัติ
กฎกระทรวง
24. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
การรับรู้จากระยะไกล
25. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
ดาวเทียมคงที่
26. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
27. ข้อใดไม่ใช่แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน        
28. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
29. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส


30. ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรระหว่างรัฐและเอกชน
31. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
32. ข้อใดสอดคล้องกับคุณของอริยสัจ4 ที่สุด
การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล
33. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ.1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
34. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างไร
ทรงใช้ผ่านรัฐสภา
35. เหตุใดภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะของสีที่แตกต่างกันเมื่อใช้ช่วงคลื่นที่ต่างกัน
วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีเฉพาะตัว
36. ข้อใดกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ประเทศไทยใช้อยู่ได้ถูกต้องที่สุด
สิ่งที่กำหนดราคาสินค้าและบริการคือกลไกราคาและนโยบายรัฐบาล
37. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
38. กระทรวงเป็นหน่วยงานบริหารที่สำคัญ มีข้าราชการการเมืองสูงสุดคือตำแหน่งใด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
39. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
40. “โรงรับจำนำให้ประชาชนกู้โดยวิธีใด
ต้องมีสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...