วันอาทิตย์, สิงหาคม 28, 2559

ข้อสอบ 101-200 Final101. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
1. คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต
2. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต การขาดแคลนเงินทุน
3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน การเลือกวิธีการผลิต
4. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ
102. สามารถแก้ไขความไม่ยุติธรรมในสังคมได้มาก และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนในชาติเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจในข้อใด
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม                  
4. เศรษฐกิจพอเพียง
103. เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน มีอิสระในการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผลเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแบบใด
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
4. เศรษฐกิจพอเพียง
104. ข้อใดเป็นความได้เปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื่น
1. บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. รัฐบาลและเอกชนต่างมีบทบาทในทางการค้าและการลงทุนได้ทัดเทียมกัน
3. รัฐบาลและเอกชนต่างร่วมกันจัดสวัสดิการตามความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น
4. รัฐบาลและเอกชนสามารถใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
105. การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่ง จัดอยู่ในระบบตลาดแบบใด
1. ตลาดผูกขาด                       
2. ตลาดกึ่งผูกขาด
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย              
4. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
106. หากร้านจัดดอกไม้รับพนักงานที่จบสาขาคหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1. อุปสงค์เพิ่ม
2. อุปสงค์ลด
3. อุปทานเพิ่ม
4. อุปทานลด
107. ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
1. ธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้
2. ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
3. ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
4. ราคาของสินค้าที่ทดแทนกันได้ลดต่ำลง
108. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
2. ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
3. โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
109. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
1. ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้าเทคโนโลยี
2. ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคามากขึ้น
3. มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
4. ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
110. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาใดให้เกษตรกร
1. การสูญเสียที่ดินทำกิน
2. การหาช่องทางขยายตลาด
3. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า
4. การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลผลิตน้อย
111. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด  
1. การยึดแนวทางการพึ่งตนเอง
2. การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
3. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การทำกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
112. การดำเนินงานของสหกรณ์ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้
1. ดำเนินงานโดยอิสระ
2. จดทะเบียนนิติบุคคล
3. เปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ
4. ไม่ว่าจะถือหุ้นกี่หุ้นก็ออกเสียงได้เพียง 1 เสียง
113. ข้อใดแสดงว่าเงินทำหน้าที่ในการวัดมูลค่า
1. ส้มมีเงินแค่ 20 บาท ซื้อข้าวสารได้ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
2. อ้อยเขียนเช็คส่วนตัวซื้อนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
3. โอนำธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบัตรราคา 50 บาท ได้ 2 ใบ
4. น้อยซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง โดยการผ่อนชำระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท
114. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาท กับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
1. ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
2. ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่นๆ ได้ทันที
3. สร้อยคอทองทำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว
4. สร้อยคอทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่าธนบัตร 1,000 บาท
115. ถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
1. การลงทุนลดลง                               
2. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
3. มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น                  
4. เอกชนสามารถลงทุนได้อย่างเสรี
116. สภาพการณ์ใดบ่งบอกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1. ประชาชนมีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
2. สินค้าและบริการต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
3. อำนาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในมือของประชาชนลดลง
4. เงินจำนวนเท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้
117. การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้
1. ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย
2. ธนาคารกลางประกาศรับซื้อคืนพันธบัตร
3. เพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์
4. ผ่อนคลายการกำกับแผนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
118. ถ้าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะต้องดำเนินมาตรการใดเพื่อชะลอเงินเฟ้อ
1. ลดอัตราค่าจ้าง
2. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
3. ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์
4. ขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์
119. ถ้าเกิดสภาวะเงินฝืดจะส่งผลต่อประชาชนอย่างไร
1. ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้น  
2. ประชาชนเสียภาษีให้รัฐมากขึ้น
3. ประชาชนมีอัตราการว่างงานสูง        
4. ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือสูง
120. ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอย่างไร
1. เก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มเงินคงคลัง
2. ใช้จ่ายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการผลิต
3. กู้ยืมน้อยลง เพื่อลดภาระงบประมาณ
4. ชะลอการปล่อยสินเชื่อ เพื่อลดหนี้ของประชาชน
121. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง
2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
3. ประชากรมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น
4. ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
122. ข้อใดถือว่าเป็นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี
1. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราต่ำ
2. ให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ
3. ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งไปขายประเทศยากจน
4. ให้นำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้ทุกชนิด
123. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด
1. การจัดสรรปัจจัยการผลิต
2. การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต
3. ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
4. เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต
124. ผู้สูงอายุถอนเงินฝากประจำจากธนาคารจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อนำเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีการนำเงินมาซื้อพันธบัตรดังกล่าวมีต้นทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ไม่มีเพราะไม่มีการกู้เงินมาซื้อพันธบัตร
2. ไม่มีเพราะเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง
3. มีเพราะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย
4. มีเพราะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
125. อาศัยกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธ์กับปัจจัยใด
1. ราคาเครื่องปรับอากาศ
2. ภาษีสรรพสามิต
3. ต้นทุนการผลิต
4. จำนวนผู้ผลิต
126. หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. สหกรณ์ออมทรัพย์
4. ธนาคารออมสิน
127. ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
1. รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
2. ดุลรายได้-รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล
3. รัฐวิสาหกิจส่งผลกำไรให้รัฐบาลมากขึ้น
4. รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด
128. ข้อใดกล่าวถึงการหมุนเวียนของสินค้าและบริการระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง
1. หมุนเวียนจากเจ้าของปัจจัยการผลิตไปสู่ครัวเรือน
2. หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่หน่วยธุรกิจ
3. หมุนเวียนจากหน่วยธุรกิจไปสู่ครัวเรือน
4. หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่เจ้าของปัจจัยการผลิต
129. กรณีใดทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
1. อุปสงค์ต่อข้าวสารน้อยกว่าอุปทานของข้าวสาร
2. อุปสงค์ต่อข้าวสารมากกว่าอุปทานของข้าวสาร
3. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
4. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
130. รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสำรองระหว่างประเทศจะปรากฏอยู่ในข้อใด
1. ดุลการค้า                             
2. ดุลบัญชีทุน
3. ดุลการชำระเงิน                               
4. ดุลบัญชีเดินสะพัด
131. การที่รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกู้เงินจากประชาชนก่อให้เกิดผลอย่างไร
1. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
2. อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น
3. สภาพคล่องภายในประเทศเพิ่มขึ้น
4. งบประมาณแผ่นดินขาดดุลน้อยลง
132. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เกิดจากสาเหตุใด
1. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ทำให้การลงทุนชะลอตัว
2. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย
3. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง
4. การไม่ดำเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9
133. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีข้อดีอย่างไร
1. เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิด
2. ราคาสินค้ามีหลายระดับให้เลือกซื้อ
3. ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า
4. ผู้ผลิตจะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าในระยะยาว
134. การผูกขาดในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไร
1. ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูก
2. ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าราคาแพง
3. ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคายุติธรรม
4. ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในปริมาณมาก
135. ข้อใดเรียงลำดับการแข่งขันในตลาด จากการแข่งขันระดับสูงไปตํ่าได้ถูกต้อง
1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย
2. ตลาดผู้ขายน้อยราย ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
3. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยราย
4. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
136. พฤติกรรมของผู้ใดสอดคล้องกับกฎของอุปสงค์
1. ปราโมทย์ซื้อรองเท้าคู่ใหม่เพราะคู่เก่าชำรุด
2. นารีซื้ออาหารกักตุนมากขึ้นในช่วงเกิดอุทกภัย
3. ประภาซื้อกระเป๋าถือใหม่เพราะมีรูปแบบทันสมัย
4. ชมดาวซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นเพราะลดราคา 70%
137. ข้อใด ไม่มี ความสอดคล้องกันตามกฎของอุปสงค์
1. เมื่อฤดูร้อน อุปสงค์ของไอศกรีมมีมากขึ้น
2. เมื่อฤดูร้อน อุปสงค์ของเสื้อกันหนาวมีมากขึ้น
3. เมื่อฤดูร้อน อุปสงค์ส่วนเกินของไอศกรีมมีมากขึ้น
4. เมื่อฤดูร้อน อุปทานส่วนเกินของเสื้อกันหนาวมีมากขึ้น
138. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาจากอะไร
1. ปัญหาโรคระบาด
2. ปัญหาความยากจน
3. ปัญหาทางความเชื่อ
4. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
139. การประกอบธุรกิจในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควรมีลักษณะอย่างไร
1. ต้องสร้างผลกำไรให้ได้มาก
2. เน้นการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว
3. ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นหลักในการผลิต
4. พอประมาณและคำนึงถึงศักยภาพของชุมชน
140. ผู้ใดเหมาะสมที่จะช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. แป้งรักสบายไม่ชอบลำบาก
2. จุ๋มชอบใช้ของหรูหราเกินฐานะ
3. ต้อมขยันและประหยัดอดออม
4. น้องชอบแฟชั่นและตามกระแสสังคม
141. การผลิตที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนควรมีเป้าหมายอย่างไร
1. เน้นการผลิตเพื่อแสวงหากำไร
2. เน้นการผลิตเพื่อการขายเท่านั้น
3. เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชน
4. เน้นการผลิตที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ซื้อ
142. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลดีนั้น
1. การพึ่งพาตนเอง
2. ความกล้าได้กล้าเสีย
3. เงินลงทุนจำนวนมาก
4. การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
143. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของสหกรณ์
1. สมาชิกต้องมีฐานะดี
2. ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร
3. มุ่งผลิตสินค้าเพื่อกลุ่มวัยรุ่น
4. คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นหลัก
144. การดำเนินงานของสหกรณ์ควรมีลักษณะอย่างไร
1. ไม่ยึดถือกฎระเบียบ
2. มีการอะลุ่มอล่วยในหลักเกณฑ์
3. มีการควบคุมสมาชิกอย่างเข้มงวด
4. มีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 145. - 147.
บัญชาเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านของตน โดยมีการชักชวนสมาชิกในหมู่บ้านให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยความสมัครใจเหตุผลที่บัญชาคิดริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นมานั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นผู้มีรายได้น้อย และมักถูกเอารัดเอาเปรียบทำให้ขายผลผลิตการเกษตรไม่ได้ราคาเท่าที่ควร การรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านในชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีฐานะความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้แม้บัญชาจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ แต่สมาชิกคนอื่นๆ ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน โครงการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากพืชที่ชาวบ้านปลูก โครงการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นต้น
145. สิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการดำเนินงานตามหลักประชาธิปไตย
1. อำนาจการบริหารอยู่ที่ผู้จัดการสหกรณ์
2. มีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก
3. สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
4. การเป็นสหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเกษตร
146. การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลและการทำปุ๋ยหมักของสหกรณ์แห่งนี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการใด
1. หลักทุนนิยมเสรี
2. หลักความประหยัด
3. หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรสินค้า
147. การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนอย่างไร
1. สมาชิกในชุมชนมีความรํ่ารวย
2. สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
3. สมาชิกในชุมชนไม่ต้องทำงานหนัก
4. สมาชิกในชุมชนมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
148. ธุรกิจใดที่รัฐบาลควรมีบทบาทเข้าไปลงทุนและพัฒนามากที่สุด
1. สื่อสิ่งพิมพ์
2. สถานบันเทิง
3. การท่องเที่ยวและกีฬา
4. สาธารณูปโภคพื้นฐาน
149. การดำเนินการของรัฐบาลในข้อใดช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้
1. เปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ
2. ส่งเสริมเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้ามากขึ้น
3. สนับสนุนเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชน
4. กู้ยืมเงินจากกองทุนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
150. รัฐบาลจะก่อหนี้สาธารณะเมื่อเกิดภาวะใดในประเทศ
1. งบประมาณขาดดุล
2. ผลผลิตการเกษตรลดลง
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูง
4. เมื่อเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ
151. การลดค่าเงินบาทเป็นการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ
1. ภาวะเงินฝืด
2. ภาวะเงินเฟ้อ
3. ดุลการค้าขาดดุล
4. งบประมาณขาดดุล
152. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลสามารถใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาโดยวิธีใด
1. ลดอัตราภาษีอากร
2. เพิ่มอัตราภาษีการขาย
3. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
4. เพิ่มการใช้จ่ายของประชาชนในรูปเงินโอน
153. บุคคลในข้อใดมีความได้เปรียบในภาวะเงินเฟ้อ
1. พ่อค้า
2. เจ้าหนี้
3. ข้าราชการประจำ
4. กรรมกรแบกหาม
154. สมชายนั่งรถโดยสารไปทำธุระส่วนตัวแห่งหนึ่งมักพบเห็นโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จปล่อยทิ้งร้างเอาไว้จำนวนมาก  สิ่งที่สมชายพบเห็นสะท้อนถึงภาวะใดทางเศรษฐกิจ
1. ภาวะเงินฝืด
2. ภาวะเงินเฟ้อ
3. ภาวะเงินบาทแข็งค่า
4. ภาวะดุลการค้าเกินดุล
155. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาวะเงินฝืด
1. สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น
2. อัตราค่าจ้างแรงงานปรับสูงขึ้น
3. ผู้ผลิตขยายการผลิตสินค้ามากขึ้น
4. ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อสินค้ามากขึ้น
156. วิธีใดต่อไปนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะเงินฝืดได้
1. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
2. ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้า
4. จำกัดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
157. ในภาวะเงินฝืดรัฐควรมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องใด
1. การออม
2. การนำเข้าสินค้า
3. การส่งออกสินค้า
4. การลดการจ้างงาน
158. สุเมธจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย แต่ได้งานทำในตำแหน่งพนักงานพิมพ์เอกสารในฝ่ายธุรการของหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรณีนี้ตรงกับลักษณะใด
1. การว่างงานชั่วคราว
2. การว่างงานแอบแฝง
3. การว่างงานตามฤดูกาล
4. การว่างงานเนื่องจากวัฏจักรเศรษฐกิจ
159. กรณีใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการว่างงานชั่วคราว
1. นักศึกษาจบใหม่หางานในอินเทอร์เน็ต
2. ชาวนาว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต
3. พนักงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทปิดกิจการ
4. พนักงานโรงงานถูกเลิกจ้างเพราะมีการใช้หุ่นยนต์มาผลิตแทน
160. สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเมื่อเกิดภาวะการว่างงาน
1. การลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น
2. รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง
3. เงินออมของประชาชนมากขึ้น
4. นักลงทุนเพิ่มกำลังในการผลิตสินค้า
161. รัฐบาลสามารถใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานได้อย่างไร
1. เพิ่มภาษีสรรพสามิต
2. ออกพันธบัตรรัฐบาล
3. กระตุ้นส่งเสริมการนำเข้าสินค้า
4. เพิ่มการลงทุนในโครงการสร้างสาธารณูปโภค
162. ข้อใดเป็นลักษณะของดุลการค้าขาดดุล
1. ส่งออกสินค้าน้อย นำเข้าสินค้าน้อย
2. ส่งออกสินค้าน้อย นำเข้าสินค้ามาก
3. ส่งออกสินค้ามาก นำเข้าสินค้าน้อย
4. ส่งออกสินค้ามาก นำเข้าสินค้ามาก
163. การที่ประเทศกำลังพัฒนามักประสบภาวะขาดดุลการค้ามีสาเหตุมาจากอะไร
1. มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก
2. มีความต้องการส่งออกสินค้าทุนมาก
3. มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมาก
4. มีความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมาก
164. ข้อใดเป็นลักษณะของการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
1. การกำหนดโควตานำเข้าสินค้า
2. การเก็บภาษีนำเข้าในระดับตํ่า
3. การอุดหนุนผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า
4. การประกันราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ
165. หากประเทศไทยส่งสินค้าออกมีมูลค่า 551,000 ล้านบาทและนำเข้าสินค้ามูลค่า 638,000 บาท ดุลการค้าไทยจะเป็นอย่างไร
1. ดุลการค้าไทยสมดุล
2. ดุลการค้าไทยขาดดุล
3. ดุลการค้าไทยเกินดุล
4. ดุลการค้าไทยผันผวน
166. สิ่งที่ประชาชนในประเทศควรระมัดระวังเมื่อเปิดเสรีทางการค้าคืออะไร
1. ความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. การถูกครอบงำจากบริษัทต่างชาติ
4. การหลั่งไหลของเงินต่างชาติจำนวนมาก
167. เป้าหมายสำคัญที่สุดของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรงคืออะไร
1. เป็นการลงทุนเพื่อการฟอกเงิน
2. เป็นการลงทุนเพื่อโยกย้ายเงินในตลาด
3. เป็นการลงทุนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
4. เป็นการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
168. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
1. ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง
2. คู่แข่งทางเศรษฐกิจน้อยลง
3. การทำธุรกิจจะไม่มีความเสี่ยง
4. เป็นหลักประกันว่าสินค้าจะได้รับความนิยม
169. ASEAN เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะใด
1. ตลาดร่วม
2. เขตการค้าเสรี
3. สหภาพศุลกากร
4. สหภาพเศรษฐกิจ
170. ผู้ที่เป็นแรงงานฝีมือควรมีการปรับตัวอย่างไรเมื่อประเทศมีการเปิดการค้าเสรี
1. ลดชั่วโมงการทำงานต่อวันให้น้อยลง
2. เรียกร้องอัตราค่าจ้างแรงงานให้สูงขึ้น
3. ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้ชำนาญ
4. เพิ่มรายจ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
171. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงเกินไป
2. ปัจจัยการผลิตบางชนิดมีราคาต่ำเกินไป
3. ปัจจัยการผลิตมีน้อยกว่าความต้องการใช้
4. ปัจจัยการผลิตไม่กระจายไปยังทุกภาคเศรษฐกิจ
172. ปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
1. ผ้าตัดเสื้อ
2. ช่างตัดผ้า
3. จักรเย็บผ้า
4. วัสดุตกแต่งเสื้อ
173. ข้อใดไม่ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
1. การประกันราคาอ้อย
2. การให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า
3. การขายสินค้าภายใต้โครงการธงฟ้า
4. การควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย
174. ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด
1. ทองคำแท่งหนัก 5 บาท
2. พันธบัตรรัฐบาลไทยเข้มแข็ง
3. หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
4. เงินฝากประจำธนาคาร 9 เดือน
175. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันที่มีคุณค่าด้านการออมและการลงทุน
2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
3. เชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณค่าทางจริยธรรมและมีความเสมอภาค
4. ปลูกฝังให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นวิธีการที่มีคุณค่าในการนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
176. การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลือง     มากที่สุด
1. ระบบทุนนิยม
2. ระบบเสรีนิยม
3. ระบบสังคมนิยม
4. ระบบรัฐสวัสดิการ
177. ถ้าพ่อค้าขายข้าวโพดฝักในราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาชื้อขายข้าวโพด       ต้องลดลง
1. อุปสงค์ส่วนเกิน
2. อุปทานส่วนเกิน
3. การขาดแคลนอุปทาน
4. การล้นตลาดของอุปสงค์
178. ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ
1. ตั้งกำแพงภาษีขาเข้า             
2. ให้เงินอุดหนุนผู้นำเข้า
3. กำหนดโควตาการส่งออก      
4. กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้า
179. ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
1. ชาวฝรั่งเศสซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย
2. ชาวญี่ปุ่นซื้อบริษัทธุรกิจของคนไทย
3. ชาวอเมริกันซื้อรถยนต์ที่ผลิตในไทย
4. ชาวสิงคโปร์ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย
180. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใด
1. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
2. การแก้ปัญหาการว่างงาน
3. การสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง
4. การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศ
181. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเชีย และอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
1. ซูฟี                        
2. ซีอะฮ์
3. วาฮาบี                    
4. ซูนนี
182. เทวทูตที่นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกุรอาน มีชื่อว่าอะไร
1. อาลี
 2. มาลิก
3. ญิบรออีล
4. อิซรออีล
183. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
 1. การให้อภัย
2. การแบ่งปัน
3. ความยุติธรรม
4. ความอดทน
 184. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ที่สุด
1. ฤคเวท 
2. ยซุรเวท
3. สามเวท
4. อถรรพเวท
185. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของคริสต์ศาสนิกชนหมายถึงข้อใด
1. วันพระเยซูสิ้นพระชนม์
2. วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
3. สาวกของพระเยซู
4. คริสต์ศาสนิกชน
186. พระเยซูทรงสอนว่า จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงใคร
1. มนุษย์ทุกคน
2. ผู้นับถือศาสนาอื่น
3. สาวกของพระเยซู
4. คริสต์ศาสนิกชน
187. พิธีเข้าเป็นพุทธมามกะ เปรียบได้กับพิธีใดในศาสนาคริสต์
1. พิธีรับศีลมหาสนิท
2. พิธีรับศีลล้างบาป
3. พิธีรับศีลกำลัง
4. พิธีรับศีลแก้บาป
188. การที่ผู้ปกครองประเทศตัดสินใจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคำนึงถึงความเห็นของตนส่วนใหญ่ เป็นการดำเนินตามหลักการใดในพระพุทธศาสนา
1. อัตตาธิปไตย
2. โลกาธิปไตย
3. ธรรมมาธิปไตย
4. ประชาธิปไตย 
189. ในพระพุทธศาสนา สิ่งใดเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
1. ชาติ
2. ตัณหา
3. นามรูป
4. อวิชชา
190. การจักกลุ่มธรรมในหลักอริยสัจ 4 ในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ทุกข์-ขันธ์ 5 โลกธรรม 8
2. สมุทัย-นิวรณ์ 5 อุปทาน4
3. นิโรธ-ปฏิจจสมุปบาท กรรม12
4. มรรค-อปริหานิยธรรม 7 มงคล 48  
191. การใช้หลักโยนิโสมนสิการข้อใด สามารถดับทุกข์จากการหลงยึดติดในรูปกายได้มากที่สุด
1. การคิดพิจารณาหาเหตุปัจจัย
2. การคิดพิจารณาแยกแยะส่วนประกอบ
3. การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ
4. การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษและหาทางออก  
192. ผู้ปกครองประเทศที่มีเล่ห์เหลี่ยม ฉ้อราษฏร์บังหลวง ขาดทศพิธราชธรรมในข้อใด
1. ทาน
2. อักโกธะ
3. อาชชวะ
4. อวิหิงสา         
193. ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย
1. สมโชคไม่เล่นการพนันทุกชนิด
2. สมชายจอดรถในที่ห้ามจอด
3. สมชาติไม่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
4. สมชัยไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศ          
194. การใช้หลักการใดทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. หลักเหตุผล
2. หลักนิติธรรม
3. หลักความเสมอภาค
4. หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่         
195. กฎหมายใดมีที่มีแตกต่างจากกฎหมายอื่น
1. พระราชบัญญัติ
2. พระราชกำหนด
3. พระราชกฤษฏีกา
4. กฎกระทรวง
196. ผู้ที่ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดจนสำเร็จต้องได้รับโทษอย่างไร
1. รับโทษเหมือนตัวการ
2. รับโทษมากกว่าเป็นตัวการ
3. รับโทษกึ่งหนึ่งของโทษสำหรับความผิดนั้น
4. รับโทษสองในสามของโทษสำหรับความผิดนั้น
197. ทรัพย์สินในข้อใดถือว่าเป็นสินส่วนตัว
1. ดอกผลของสินส่วนตัว
2. รายได้จากการประกอบอาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมาโดยมรดก
4. อสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส                                                                            
198. เหตุใดสังคมจึงต้องมีบรรทัดฐาน
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม
2. เพื่อรักษามรดกของสังคมให้ดำรงอยู่
3. เพื่อกำหนดรูปแบบวัฒนธรรมทางสังคม
4. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
199. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
1. มีการแบ่งชนชั้นในสังคม
2. มีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท
3. มีบรรทัดฐานทางสังคมอย่างเคร่งครัด
4. มีการเปิดรับวัฒนธรรมทางตะวันตกอย่างกว้างขวาง
200. ประเพณีใดเป็นที่นิยมทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การวิ่งควาย
2. การทำขวัญข้าว
3. การไหลเรือไฟ
4. การตักบาตรเทโว