วันศุกร์, มกราคม 08, 2559

ซ่อม ม.11. ปัจจัยด้านใดที่ทำให้ดินของอาณาจักรสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์
ลักษณะภูมิประเทศ
2. เขตเงาฝน เกิดจากลักษณะภูมิประเทศประเภทใด
ทิวเขา
3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยเกิดอุทกภัย
ทิวเขา
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่ออาณาจักรสุโขทัยที่เกิดจากทิวเขา
ง. ฝนตกชุก
5. การชลประทานในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยข้อใด
การดำรงชีวิต
6. “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้าบ่งบอกถึงลักษณะของเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยในข้อใด
การค้าเสรี
6. “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวบ่งบอกถึงลักษณะของเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยในข้อใด
ความอุดมสมบูรณ์
7. สินค้าประเภทใดถือว่าเป็นสินค้าออกที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย
เครื่องสังคโลก
8. อาณาจักรสุโขทัยใช้ระบบการค้าเสรี หมายความว่าอย่างไร
ให้พ่อค้ามีเสรีภาพทางการค้า
9. คำว่า เทวราชามีความหมายตรงกับข้อใด
กษัตริย์ที่เป็นสมมุติเทพ
10. อาณาจักรสุโขทัยรับเอา กฎหมายพระธรรมศาสตร์มาจากอาณาจักรใด
อินเดีย
11.“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวบ่งบอกถึงลักษณะของเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยในข้อใด
ความอุดมสมบูรณ์
13. ลักษณะทางสังคมใดที่อาณาจักรสุโขทัยไม่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรจีน
การปกครอง
14. ลายสือไทที่พ่อขุนรามคำแหงสร้างขึ้นไม่ได้นำภาษาจากอาณาจักรใดมาใช้
อาณาจักรญวณ
15. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใด
พ่อขุนผาเมือง
16. ผู้นำคนไทยที่ขับไล่ขอมและขึ้นครองราชย์เป็น ปฐมกษัตริย์ พร้อมกับสถาปนาราชวงศ์พระร่วงคือผู้ใด
พ่อขุนบางกลางหาว
17. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สุโขทัยสถาปนาเป็นรัฐอิสระได้สำเร็จ
อาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลง
18. การปกครองรูปแบบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากที่สุด
ปิตุราชา
19. วรรณกรรมเรื่องใดที่อาณาจักรสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย
รามายณะ
20. “ระบบการค้าบรรณาการคือความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรใด
จีน