วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2559

UPO Midterm 1/59 M.6

1.  สุภาษิตต่อไปนี้ตรงกับธรรมะข้อใด
          “   ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือมาก               ถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่น
          จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์               ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรี 
1. ฆราวาสธรรม                                        2. อิทธิบาท  4
3. สังคหวัตถุ   4                                        4. พรหมวิหาร  4
2.  “ในขณะที่อ่านหนังสือ นักเรียนมีอาการหดหู่ เหงาหงอย ง่วงซึม แสดงว่านักเรียนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า
1. ปฎิฆะ                                                 2. ถีนมิทธะ
3. วิจิกิจฉา                                               4. อุทธัจจกุกกุจจะ
3.  ข้อใดเป็นวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา
1. ศรรักษ์ขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุ         
2. จอยทะเลาะกับน้องเพราะแย่งดูโทรทัศน์คนละช่อง
3. ปีนี้ฝนแล้งทั่วประเทศรัฐบาลจึงทำฝนหลวงเพื่อให้ฝนตก             
4. ปัจจุบันมีปัญหาในสังคมมากเพราะขาดคุณธรรม
4.  วิธีเยภุยยสิกา ที่นำมาใช้ในพระพุทธศาสนา มีวิธีปฏิบัติตรงกับข้อใด
1. ครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นโดยลงคะแนนเสียง           
2. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์จึงจะให้ครูเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
3. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็นเอกลักฉันท์จึงใช้วิธีจับฉลากเพื่อตัดสิน
4. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์จึงให้หัวหน้าชั้นคนเก่าเป็นผู้เลือก
5.  “ สาราณียธรรม”   มีความสำคัญต่อสังคม เพราะเหตุผลสำคัญที่สุดในข้อใด
1. ทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข                       2. ทำให้สังคมมีความรักสามัคคีกัน
3. ทำให้สังคมมีเศรษฐกิจที่มั่นคง                       4. ทำให้สังคมยึดถือเหตุผลเป็นใหญ่
6.  การเข้าใจในโลกธรรมนั้นต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การคิดที่ถูกต้อง และการศึกษาอบรมที่ถูกตองนั้น แสดงว่าเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในหมวดใดตามลำดับ
1. อริยสัจ 4      สัมมาสังกัปปะ    ไตรลักษณ์
2. อิทธิบาท 4    สัมมาทิฐิ มรรคมีองค์แปด
3. อริยสัจ 4      โยนิโสมนสิการ   ไตรสิกขา        
4. อิทธิบาท 4    เบญจขันธ์        ไตรลักษณ์             
7.  พุทธศาสนสุภาษิตในข้อใดไม่สัมพันธ์กับข้ออื่น
1. น อุจฺจจาวจํ  ปณฺฑิตา   ทสฺสยนฺติ                 2. อตฺตานํ  ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา
3. ทนฺโต  เสฏโฐ  ปุริสสฺส                              4. อตฺตา  สุทนฺโต  ปุริสสฺส  โหติ
8.  “ไม่มีสิ่งมาสนองความต้องการของจิตใจให้พออย่างแท้จริง เหมือนไฟไม่อาจให้เต็มได้ด้วยเชื้อ มหาสมุทรไม่อาจให้เต็มได้ด้วยน้ำ หรือคนมักมากไม่อาจให้เต็มได้ด้วยปัจจัยทั้งหลาย ข้อความนี้สัมพันธ์กับหลักธรรมในเรื่องใด
1. ยถาลาภสันโดษ                                      2. ยถาพลสันโดษ
3. ยถาสารุปสันโดษ                                     4. มัชฌิมา  ปฏิปทา
9.  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่สอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
1. ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและกฎแห่งเหตุผล      
2. ทำให้สังคมมีความรักสามัคคีกัน
3. การพิสูจน์ความจริงอย่างเสรีและมีเหตุผล
4. การศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ตามความเป็นจริงโดยเน้นด้านจิตใจ
10.  ถ้าคนไทยยึดหลัก อหิงสาตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปัญหาข้อใดน่าจะลดน้อยลง
1. ปัญหาความยากจน                                  2. ปัญหาอาชญากรรม
3. ปัญหาทางเศรษฐกิจ                                 4. ปัญหาการจราจร
11.  ตามหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ขั้นตอนใดที่ชีวิตจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ
1. คฤหัสถ์                                              2. สันยาสี
3. พรหมจารี                                             4. วานปรัสถ์
12.  มหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
1. คัมภีร์พระเวท                                        2. คัมภีร์ภควัทคีตา
3. คัมภีร์ปุราณะ                                        4. คัมภีร์อิติหาสะ
13.  ตามทรรศนะของศาสนาคริสต์ ข้อใดเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์
1. การกลับไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า
2. กาดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
3. การมีเมตตากรุณาและให้อภัยศัตรูหรือคนที่เราเกลียด
4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
14.  ศาสนาคริสต์นิกายใดเชื่อว่าพระสันตะปาปาเป็นผู้แทนพระเจ้าในโลกมนุษย์
1. โปรเตสแตนต์                                         2. โรมันคาทอลิก
3. ออร์โธด็อกซ์                                          4. แองกลิกัน
15.   “ ทานํ ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทศพิธราชธรรม  ตรงกับหลักปฏิบัติข้อใดของศาสนาอิสลาม
1. ซะกาด                                                2. พิธีฮัจญ์
3. ละหมาด                                              4. ถือศีลอด
16.  ศาสนามีองค์ประกอบใดจึงทำให้แตกต่างจากลิทธิปรัชญาอย่างชัดเจน
1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์                                           2. ศาสดาและผู้นับถือ
3. สถาบันและคัมภีร์                                    4. คำสอนเรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต
17.  “การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเป้าหมายตามเจตจำนงของคนในสังคมที่แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไม่ก็ได้” หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาสังคม                                     2. การทำให้เป็นสังคมสมัยใหม่
3. การปฏิวัติสังคม                                       4. ความก้าวหน้าทางสังคม
18.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ภาษาและวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม จึงมีการสืบทอดและแพร่กระจายไปสู่สังคมอื่นได้     
2. วัฒนธรรมของแต่ละสังคมย่อมเป็นเครื่องชี้ถึงเอกลักษณ์ของตน จึงไม่มีการรับจากสังคมอื่น
3. ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงหมายถึงภาษาพูด และภาษาเขียนที่ใช้เป็นภาษาราชการเป็นหลัก
4. ภาษาในสังคมดั้งเดิมเป็นภาษาง่ายๆ และสละสลวย แต่สามารถใช้ในสังคมปัจจุบันได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง
19.  ข้อใดถือเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของสังคมมนุษย์
1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน                        2. การมีวิถีชีวิตในรูปแบบเดียวกัน
3. ความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มพวกเผ่าพันธุ์เดียวกัน         4. การตั้งแหล่งทำมาหากินร่วมกัน
20.  หน้าที่สถาบันการศึกษาในข้อใดที่เหมือนกับหน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ
1. กำหนดสถานภาพและชนชั้นในสังคม               2. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิก
3. สร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม                     4. ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม
21.  ข้อใดเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม
1. โรงเรียนจัดปฐมนิเทศแก่นักเรียนใหม่
2. อาจารย์พานักเรียนไปเข้าค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. แม่สอนให้ลูกสาวหัดเย็บปักถักร้อย                                   
4. ชูวิทย์เข้าฟังอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
22.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง
1. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็นแบบปฐมภูมิ แต่สังคมเมืองมีความสัมพันธ์เป็นแบบทุติยภูมิ 
2. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์กันตามหลักเหตุผล แต่สังคมเมืองมีความสัมพันธ์กันด้วยอารมณ์
3. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็นไปตามประเพณี   แต่สังคมเมืองยึดผลประโยชน์เป็นเกณฑ์
4. สังคมชนบทมีขอบเขตความสัมพันธ์กว้างขวาง แต่สังคมเมืองมีขอบเขตความสัมพันธ์แคบเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     
23.  หลักการพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด
1. อำนาจนิติบัญญัติ                                     2. อำนาจบริหาร
3. อำนาจอธิปไตย                                       4. อำนาจตุลาการ
24.  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศแตกต่างจากประเทศอื่นๆ
1. อังกฤษ                                               2. ญี่ปุ่น
3. อินเดีย                                                4. มาเลเซีย
25.  ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดสมบูรณ์เด็ดขาด”
1. ความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย             
2. ความมั่งคงและมั่งคั่งของการปกครองรัฐ
3. ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ                                    
4. ความเด็ดขาดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
26.  ข้อเสียของหลักการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง คือข้อใด
1. ไม่เกิดเอกภาพในการปกครอง                     
2. ไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
3. การงวางแผนรักษาความมั่งคงทำได้ไม่สะดวก     
4. ไม่อาจสนองความต้องการของท้องถิ่นได้
27.  ข้อใดเป็นหน้าที่ที่สำคัญของรัฐสภา
1. การเลือกนายกรัฐมนตรี                             2. ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
3. ตรากฎหมายในฐานะฝ่ายบริหาร                   4. เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
28.  ข้อใดเป็นบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
1. บุคคลล้มละลาย                                     2. บุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษ
3. บุคคลตาบอดหรือหูหนวก                           4. บุคคลที่ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
29.  กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างจากกฎหมายปกครองในข้อใด
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชน แต่กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายเอกชน  
2. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด แต่กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายต่ำสุด
3. กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้อำนาจของอธิปไตย แต่กฎหมายปกครองว่าด้วยอำนาจบริหาร
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แต่กฎหมายปกครองเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเท่านั้น
30.  ข้อใดไม่ใช่สินส่วนตัว
1. ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการให้ด้วยเสน่หา                   
2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
3. เครื่องใช้สอยส่วนตัว   
4. ดอกผลของสินส่วนตัว
31. การขับรถประมาทชนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาญาติของผู้ตายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าได้รับชดใช้ค่าเสียหายค่าทำขวัญเป็นที่พอใจแล้วไม่ติดใจเอาความกฎหมายถือว่าการกระทำนี้เป็นความผิดอาญาประเภทใด
1. ความผิดที่กฎหมายยกเว้นโทษให้                   2. ความผิดลหุโทษ
3. ความผิดอาญาแผ่นดิน                              4. ความผิดที่ยอมความได้
32. ในกรณีนอกจากพนังงานอัยการแล้ว บุคคลใดมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลได้อีก
1. พนักงานสอบสวน และผู้เสียหาย                   2. พนักงานสอบสวน
3. ผู้เสียหาย                                            4. ทนายความ   และผู้พบเห็น
33.  ข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิทั้งหมด
1. การทำนาเกลือ  การทำนากุ้ง  การทำเหมืองแร่  การสีข้าว
2. กาถลุงแร่  การทำนาเกลือ  การสีข้าว  การทำแป้งมันสำปะหลัง
3. โรงงานฆ่าสัตว์  การถลุงแร่   การสีข้าว  การทำแป้งมันสำปะหลัง
4. การทำนากุ้ง  โรงงานฆ่าสัตว์  การทำเหมืองแร่  การทำนาเกลือ
34.  ข้อใดจัดเป็นสินค้าสาธารณะที่แท้จริง
1. การป้องกันประเทศ                                 2. บ้านจัดสรร
3. ถนน                                                 4. ห้างสรรพสินค้า
35.  ร้าน ป้าลิลลี่ทำเค้กกล้วยหอมขาย  โดยใช้แป้ง 500 บาท  ไข่ 300 บาท  น้ำตาล 700 บาท  กล้วย 200 บาท  ทำเค้กกล้วยหอมขายได้100กล่อง  ขายกล่องละ 30 บาท  จงหามูลค่าเพิ่มในการผลิต
1. 1,200 บาท                                          2. 1,300 บาท
3. 1,400 บาท                                          4. 1,500 บาท
36.  สหกรณ์ประเภทใดมีกิจกกรมคล้ายธนาคารพาณิชย์
1. สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์บริการ                                
2. สหกรณ์บิการ  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ร้านค้า
3. สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์ออมทรัพย์
4. สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์นิคม
37.  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงข้อใด
1.ระดับราคาสินค้าเฉลี่ยโดยทั่วไป           
2. ราคาสินค้าที่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย
3. ราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อจะยอมซื้อสินค้าหน่วยหนึ่งๆ     
4. ราคาสินค้าที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขาย
38.  นายแดงจบปริญญาตรีซึ่งอัตราค่าจ้างงานขั้นต่ำสำหรับผู้จบปริญญาตรีคือ  7,500 บาท  นายแดงได้พยายามไปสมัครงานหลายแห่ง  แต่ก็หางานทำไม่ได้  ทำให้นายแดงต้องว่างงานอยู่เป็นเวลานานถึง 3 เดือน ในที่สุดนายแดงจึงจำเป็นต้องไปรับจ้างเป็นยามเฝ้าบริษัทแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือน 5,000 บาท  และได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษเดือนละ 500 บาท ค่าเสียโอกาสของนายแดงในที่นี้เท่ากับเท่าใด 
1.   5,000 บาท                                        2.    5,500 บาท
3.   7,500 บาท                                        4.    0 บาท
39.  การเก็บภาษีศุลกากรเป็นการเก็บภาษีเพื่อทำให้ประชาชนปรับตัวอย่างไร
1. ลดการบริโภคสินค้าและบริการ                    2. ลดการใช้จ่ายสินค้าและบริการ
3. ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ                4. ลดการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ
40.  ถ้าหากเงินบาทของไทยมีค่าแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จะทำให้เกิดผลข้อใด
1. ราคาสินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาคนไทย                    
2. ราคาสินค้าไทยถูกลงในสายตาชาวต่างประเทศ
3. ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลงในสายตาคนไทย
4. ราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นในสายตาชาวต่างประเทศ
41.  ผู้ที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อคือข้อใด
1. ผู้ใช้งานแรง       เจ้าหนี้                           2. เจ้าของที่ดิน       ลูกหนี้
3. ผู้มีรายได้ต่ำ       ผู้รับบำนาญ                     4. กรรมกร              พนักงานบริษัท
42.  การดำเนินนโยบายการค้าแบบทุ่มตลาด (Dumping) หมายถึงข้อใด
1. การดำเนินนโยบายการค้าเสรีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ                   
2. การขายสินค้าให้ต่างประเทศในราคาต่ำกว่าต้นทุนผลิต
3. การขายสินค้าให้ต่างประเทศในราคาสูงกว่าราคาตลาด
4. การขายสินค้าให้ต่างประเทศในราคาตลาดโดยไม่จำกัดปริมาณการขาย
43.  ข้อใดไม่อยู่ในการบันทึกรายกรบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของประเทศไทย
1. เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในต่างประเทศ                                    
2. รายจ่ายของคนไทยในการซื้อเครื่องจักรกลจางญี่ปุ่น
3. รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย
4. รายได้จากกิจการพาณิชย์นาวีของไทย
44.  รายการใดที่นำมาคิดรวมในรายได้ประชาชาติ
1. เงินค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน 20,000 บาท            
2. เงินค่าขายบ้านและที่ดินที่ได้รับมรดกมาเป็นมูลค่า 5 ล้านบาท
3. เงินจากการจับเด็กไปเรียกค่าไถ่จำนวน 300,000 บาท
4. เงินรางวัลที่จ่ายให้ผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 50,000 บาท
45.  ข้อใดเป็นที่มาของอุปทานเงินตราต่างประเทศ
1. การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ                        2. การซื้อรถยนต์จากญี่ปุ่น
3. การส่งข้าวไปขายยังต่างประเทศ          4. การส่งเงินไปลงทุนในประเทศกัมพูชา
46.  การแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินระหว่างประเทศควรใช้มาตรการใด
1. เพิ่มการส่งออกและลดการส่งเข้า           2. เพิ่มการให้บริการแก่ต่างประเทศ
3. เพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ        4. เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ
47.  ข้อใดเป็นลักษณะขั้นต้นของการรวมกลุ่มอย่างง่าย
1. สหภาพศุลกาการ                                    2. เขตการค้าเสรี
3. สหภาพเศรษฐกิจ                                    4. ตลาดร่วม
48.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยใน พ.ศ. 2540
1. การขาดเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา                                    
2. การขาดเสถียรภาพของงบประมาณแผ่นดิน
3. การขาดเสถียรภาพของสถาบันการเงิน            
4. การขาดเสถียรภาพของทางการเมืองและขาดศรัทธาในรัฐบาล
49.  หลังจากการรับวิทยาการตะวันตกแล้ว หลักฐานประเภทใดที่ถูกปฏิเสธความน่าเชื่อถือ
1. ตำนาน                                              2. พงศาวดาร
3. ศิลาจารึก                                            4. จดหมายเหตุ
50.  ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
1. ศักดินา           เทวราชา        ธรรมราชา                        
2. เทวราชา         ธรรมราช        ศักดินา
3. ธรรมราชา       เทวราชา        ศักดินา                  
4. ธรรมราชา       ศักดินา          เทวราชา
51.  การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคที่ขจัดความแตกแยกทางวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชน ในราชอาณาจักร ทำได้ด้วยวิธีการใด
1. ตั้งระบบกินเมือง                                     2. ตั้งระบบสุขาภิบาล
3. ตั้งระบบกระทรวง                                   4. ตั้งระบบมณฑล
52.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5
1. การค้าของป่า        การทำป่าไม้                  2. เหมืองแร่        อุตสาหกรรมน้ำตาล
3. อุตสาหกรรมน้ำตาล        การทำนา              4. การทำนา       การทำป่าไม้
53.  สาเหตุใดที่รัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงห้ามส่งข้าวออกนอนในปี พ.ศ.  2462
1. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น               2. ดุลการค้าของประเทศเกินดุล
3. เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าว               4. ข้าวภายในประเทศราคาสูงขึ้น
54.  เหตุการณ์ใดที่ทำให้ปะเทศไทยกลายเป็นฐานทัพปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา
1. สงครามเกาหลี                                      2. สงครามมหาเอเชียบูรพา
3. สงครามเวียดนาม                                    4. สงครามอินโดจีน
55.  หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
1. สภาพเศรษฐกิจ                                      2. เศรษฐกิจ
3. ระบอบการปกครอง                                 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
56.  อารยธรรมใดที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1. จีน                                                   2. อินเดีย
3. อิสลาม                                               4. กรีก โรมัน
57.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกรองของจีน
1. นโยบายสี่ทันสมัย                                   2. นโยบายสี่ขา
3. เหตุการณ์วันที่สี่พฤษภาคม                         4. แก๊งสี่สหาย
58.  ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของลัทธิไตรราษฎร์
1. การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน                             
2. การนำความคิดคอมมิวนิสต์มาประยุกต์ใช้
3. การเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็นระบบสาธารณรัฐ               
4. การโค่นล้มราชวงศ์แมนจูและการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน
59.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
1. พลังผลักดันทางเศรษฐกิจ                          
2. พลังชาตินิยม
3. การขยายตัวของลัทธิพาณิชยนิยม                 
4. ความต้องการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของพวกมิชชันนารี
60.  ปัจจัยที่ทำให้ชาวยุโรปในช่วงต้นของสมัยใหม่หันมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์และความสามารถของมนุษย์มากยิ่งขึ้น
1. การฟื้นฟูอำนาจของกษัตริย์                        2. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
3. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์                         4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
61.  ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
1. การค้นหาเส้นทางกาเดินเรือกับลัทธิพาณิชยนิยม                                       
2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมกับลัทธิเสรีนิยม
3. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการกับลัทธิมนุษยนิยม        
4. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์กับลัทธิจักรวรรดินิยม
62.  สาเหตุสำคัญทีทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 คืออะไร
1. ระบอบเก่า                                          2. ชนชั้นกระฎุมพี
3. กฎบัตรแมกนาคาร์ตา                               4. คำประกาศลัทธิมนุษยชนและพลเมือง
63.  การร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ ที่ประชุมได้รับแนวความคิดมาจากใคร
1. จอห์น ลอค        มองเตสกิเออ                    2. อดัม  สมิธ             รุสโซ
3. รุสโซ        จอห์น ลอค                            4. โทมัส  ฮอบส์        วอลแตร์
64.  การคลี่คลายของสงครามเย็นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใด
1. ชัยชนะขอสหรัฐอเมริกาต่ออิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซีย                                          
2. การล่มสลายทหารของสหภาพโซเวียต
3. การถอนทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากอินโดจีน                                      
4. การถอนขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตจากคิวบา
65.  เหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา
1. ปากีสถานแยกตัวออกจากอินเดีย                  
2. บังกลาเทศแยกตัวออกจากปากีสถาน
3. สหรัฐอเมริกาแยกตัวออกจากอังกฤษ              
4. ประชาคมรัฐอเมริกาแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
66.  สมมติว่าวัดระยะทางในภูมิประเทศได้ 2.16 กิโลเมตร และวัดระยะทางบนแผนที่ระหว่างจุดเดียวกันกับในภูมิประเทศได้ 4.32 เซนติเมตร จงหามาตราส่วนของแผนที่ฉบับนี้
1.   1: 10,000                                        2.    1: 20,000
3.   1:  25,000                                        4.    1: 50,000
67.  บริเวณชายฝั่งทะเลแถบใดที่เป็นแนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
1. ชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรภาคใต้ของไทย                                           
2. ชายฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย
3. ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน                                          
4. ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
68.  ในการรังวัดข้อมูลในภูมิประเทศ เพื่อนำมาใช้การเขียนแผนที่ ข้อมูลใดมีความจำเป็นมากที่สุด
1. การวัดมุมและทิศทาง                               2. การวัดระยะทางและอะซิมุท
3. การวัดความสูงและมุม                               4. การวัดความสูงและระยะทาง
69.  ถ้าพิจารณาตามความสูงของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศของที่ราบสูงทิเบต จัดเป็นภูมิประเทศแบบใด
1. ที่ราบสูงหว่างเขา                                    2. ที่ราบสูงในทวีป
3. ที่ราบสูงเชิงเขา                                      4. ที่ราบสูงรูปโต๊ะ
70.  ภูมิลักษณ์ของเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแอ่งน้ำตั้งอยู่ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไร
1. เป็นที่ทรุดต่ำบนภูเขาหินปูน                        2. เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยุบตัว
3.เป็นแอ่งบนภูเขาหินทรายที่ถูกกัดเซาะ              4. เป็นที่ทรุดต่ำบนภูเขาหินแกรนิต
71.  ลักษณะภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของทุกเดือนไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมทั้งปีค่อนข้างสูง แต่บางเดือนมีฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร จัดเป็นภูมิอากาศแบบใด
1. ป่าดิบชื้น (Af)                                       2. ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Aw)
3. ชายฝั่งทะเลตะวันตก (Cf)                           4. มรสุมเมืองร้อน (Am)
72.  เหตุใดทิวเขาภูเก็ต และทิวเขานครศรีธรรมราชจึงมีแร่ดีบุกและวุลแฟรมมาก
1. มีหินปูนปะปนอยู่มาก                               2. มีหินบะซอลต์กระจาอยู่ทั่วไป
3. มีหินแกรนิตแทรกอยู่มาก                           4. มีหินภูเขาไฟตกตะกอนทับถมอยู่มาก
73.  ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
1. ภาวะความแห้งแล้งเนื่องจากปริมาณฝนน้อย                                            
2. แหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำธารมีน้อย
3. ดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บกักน้ำ                                         
4. ดินเค็มเนื่องจากชั้นเกลือใต้ดินและมีเกลือสินเธาว์มาก
74.  ในปี  พ.ศ. 2505 พายุ แฮเรียต ”  เคลื่อนผ่านแหลมตะลุมพุกด้วยความเร็วสูงสุด  90  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ  1,000  คน  พายุลูกนี้จัดเป็นพายุประเภทใด
1. ไต้ฝุ่น                                       2. โซนร้อน
3. ดีเปรสชัน                                  4. เฮอริเคน
75.  “บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำแช่ขัง มีดินเยื่ออินทรีย์สะสมมาก” จัดอยู่ในดินประเภทใด
1. Histosol                                   2. Oxisol
3. Mollisol                                   4. Vertisol
76.  ปัจจัยใดที่ทำให้การประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ของไทยจึงเป็นปัญหาต่อเนื่องและรุนแรง
1. อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น                                           
2. การทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
3. ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บน้ำได้                  
4. การขาดความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ต่างๆ
77.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอล นิโญ่   น้อยที่สุด
1. ชาวประมงเปรูจับปลาได้น้อยลง                                      
2. การละลายของธารน้ำแข็งขั้วโลก
3. ภูมิอากาศแปรปรวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้             
4. สภาวะแห้งแล้งบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้
78.  ข้อใดเป็นกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบ Reject
1. ประเสริฐนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้                                          
2. เปรมศักดิ์ใช้ขวดสุราเก่ามาล้างแล้วนำมาน้ำปลา
3. ประจักษ์ไม่ใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารซีเอฟซี                                             
4. ประสิทธิ์นำขวดพลาสติกเหลือทิ้งไปหลอมแล้วขึ้นรูปใหม่เป็นถังตักน้ำ
79.  ข้อใดเป็นตัวอย่างของภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
1. การเลิกอาชีพทำนาแล้วเปลี่ยนไปเป็นกรรมกรในโรงงานเพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอน               
2. การขายนาแล้วนำมาซื้อรถสองแถวเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว
3. การทำเกษตรผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดหนี้สิน
4. การส่งเสริมให้ลูกหลานมีการศึกษาสูงขึ้นเพื่อที่จะได้งานดีเงินเดือนดี
80.  การปลูกสร้างสวนป่า จัดเป็นวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรแบบใด
1. ปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพเดิม                         2. บูรณะให้ฟื้นสภาพ

3. เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ            4. สร้างสิ่งทดแทน
81.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึงข้อใด
1. การบันทึกคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกจากการสะท้อนหรือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยปราศจากการสัมผัสวัตถุโดยตรง
2. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ด้วยดาวเทียม โดยใช้คลื่นความถี่สูง
3. ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล โดยนำออกมาใช้ดัดแปลง วิเคราะห์และแสดงผลในรูปของรายงาน และแผนที่
4. ระบบดาวเทียมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่อ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ แสดงออกมาในรูปของแผนที่ รูปภาพ และรายงาน
82.หากต้องการวางแผนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใด
1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
2. ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก
3. ภาพถ่ายทางอากาศ
4. ภาพถ่ายดาวเทียม
83.การใช้เครื่องมือในข้อใดเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2520 กับ พ.ศ. 2555 ได้เหมาะสมที่สุด
1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก
2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3. ภาพถ่ายทางอากาศ
4. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
84.  หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด
1. GPS
2. RS
3. GIS
4. แผนที่ประเทศไทย
85. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทสได้เหมาะสมที่สุด
1. วินใช้ GIS เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตอำเภอปลวกแดง
2. สไปร์ใช้ GPS ในการวางแผนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
3. ภูใช้ RS ในการหาเส้นทางไปเที่ยวป่า
4. เต้ยใช้ GIS ในการพยากรณ์เส้นทางการอพยพของสัตว์ป่า
86.  เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน มีอิสระในการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผลเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแบบใด
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม      
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม                      
4. เศรษฐกิจพอเพียง
87.  หากร้านจัดดอกไม้ต้องการเปลี่ยนแรงงานไร้ฝีมือเป็นพนักงานที่จบสาขาคหกรรมใน
ระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1.อุปสงค์เพิ่ม                 
2. อุปสงค์ลด
3. อุปทานเพิ่ม               
4. อุปทานลด
88.  ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
1. ธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้
2. ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
3. ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
4. ราคาของสินค้าที่ทดแทนกันได้ลดต่ำลง
89.  ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดอุปสงค์และอุปทานคืออะไร
1.  ราคาสินค้า
2.  รายได้ของผู้บริโภค
3.  รสนิยมของผู้บริโภค
4.  ต้นทุนราคา
90.  ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
2. ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
3. โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่า
ราคาดุลยภาพ
4. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
91.  หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปทาน
1.  เท่ากับศูนย์               
2.  ไม่เปลี่ยนแปลง
3.  เพิ่มขึ้น                    
4.  ลดลง
92.  หากราคาสินค้าต่ำลงจะส่งผลอย่างไรกับผู้ผลิต
1.  หยุดการผลิต            
2.  ผลิตเท่าเดิม
3.  ผลิตเพิ่มขึ้น              
4.  ผลิตลดลง
93.  หากผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปสงค์
1.  เท่ากับศูนย์              
2.  ไม่เปลี่ยนแปลง
3.  เพิ่มขึ้น                    
4.  ลดลง
94.  ถ้าปริมาณการเสนอขายน้อยกว่าความต้องการซื้อจะส่งผลอย่างไร
1.  อุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานเพิ่มขึ้น
2.  ราคาดุลยภาพ
3.  ราคาสินค้าสูงขึ้น
4.  อุปสงค์และอุปทานไม่เปลี่ยนแปลง
95.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับภาวะดุลยภาพ
1.  อุปสงค์เท่ากับอุปทาน
2.  ราคาสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
3.  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.  ผู้บริโภคเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น
96. ความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือเรื่องใด
1. ระบบวรรณะ
2. กฎแห่งกรรม
3. ความรักในเพื่อมนุษย์
4. ปรมาตมันและอาตมัน
97. ข้อใดไม่ตรงกับหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
1. เอาใจใส่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ในวัยเล่าเรียน
2. การแต่งงานมีครอบครัวหลักจากพ้นวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว
3. การมีบุตรเมื่อฐานะร่ำรวย
4. การสละบ้านเรือนออกบวชเมื่อแก่ชรา
98. ข้อใดเป็นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ อรรถะตามหลักปุรุษารถะของหลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
1. การสร้างฐานะให้มั่นคง
2. การแสวงหาความสุขทางโลก
3. การดำเนินชีวิตตามข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด
4. การหลุดพ้นจากเครื่องพันธการทั้งปวง
99. ตามหลักอาศรม 4 ข้อใดเป็นขั้นตอนของผู้อยู่ในวัยเรียน
1.คฤหัสถ์
2.สันยาสี
3.พรหมจารี               
4.วนปรัสถ์
100. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดที่ศาสนาอื่นมีแต่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่มี
1. พิธีกรรม               
2. คัมภีร์
3. ศาสดา       

4. จุดมุ่งหมายสูงสุด

101. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด
1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา
2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
3. เป็นกฎหมายเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
4. เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ
102. คำกล่าวเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยข้อใดถูกต้องที่สุด
1. การแสดงถึงการรวมอำนาจการปกครอง
2. การแสดงถึงการกระจายอำนาจการปกครอง
3. อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
4. เครื่องบ่งชี้ความเป็นเอกราช
103. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างไร
1. ทรงใช้ผ่านศาล
2. ทรงใช้ผ่านคณะรัฐมนตรี
3. ทรงใช้ผ่านรัฐสภา
4. ทรงใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
104. กระทรวงเป็นหน่วยงานบริหารที่สำคัญ มีข้าราชการการเมืองสูงสุดคือตำแหน่งใด
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
3. ปลัดกระทรวง
4. อธิบดีว่าการกระทรวง
105. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในชนบทของไทยแสดงถึงลักษณะนิสัยตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. มีความเมตตาต่อผู้อื่น
2. มีความเสียสละต่อส่วนรวม
3. มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน
4. เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
106. เหตุการณ์ข้อใดไม่ทำให้พ้นจากสภาพผู้เยาว์อย่างสมบูรณ์
1. อายุครบ 20 บริบูรณ์
2. สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ศาลสั่งให้สมรสขณะอายุ 7 ปี
4. ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ประกอบธุรกิจ
107. กฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยของสถานศึกษา จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมประเภทใด
1. วิถีประชา                        
2. จารีต
3. กฎหมาย                        
4. ค่านิยม
108. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า “รัฎฐาธิปัตย์
1. ผู้ที่ประชาชนส่วนมากยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน
2. รัฐบาลที่ปกครองประเทศไม่ว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่
3. ผู้ที่รับผิดชอบในการใช้อำนาจบริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติ
4. ประชาชนส่วนมากที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
109. การให้ชดใช้ค่าเสียหาย เป็นโทษของสภาพบังคับแบบใด
1. สภาพบังคับทางอาญา
2. สภาพบังคับทางแพ่ง
3. สภาพบังคับทางอุธรณ์
4. สภาพบังคับทางฎีกา
110. สภาพบุคคลเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่
1. ปฏิสนธิ
2. อายุครรภ์ 310 วัน
3. คลอดเป็นทารก
4. คลอดเป็นทารกแล้วอยู่รอด
 111. “ผู้ที่รวบรวมเอาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ” คำกล่าวนี้หมายถึงบุคลกลุ่มใด
1. ผู้รับประโยชน์         
2. เจ้าของปัจจัยการผลิต
3. ผู้ประกอบการ  
4. ผู้บริโภค
112. ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
1. แสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศ
2. แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรระหว่างรัฐและเอกชน
3. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. กำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม
113. ข้อใดกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ประเทศไทยใช้อยู่ได้ถูกต้องที่สุด
1. มีการกระจายรายได้ให้สมาชิกในสังคมเท่ากัน
2. เอกชนไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
3. ผู้ตอบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐสาสตร์คือรัฐบาล
4. สิ่งที่กำหนดราคาสินค้าและบริการคือกลไกราคาและนโยบายรัฐบาล
114. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของกลไกราคา
1.  จัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง
2.  ปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
3.  กำหนดการออมของประชาชน
4.  เป็นที่มาของรายได้ที่รัฐบาลได้รับ
115. กลไกราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดปัจจัยในข้อใด
1.  ราคาสินค้าในตลาด
2.  ปริมาณการเสนอขาย
3.  ปริมาณการผลิต
4.  รสนิยมของผู้บริโภค
116. หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปทานของสินค้าชนิดนั้นๆ
1.  เท่ากับศูนย์  
2.  ไม่เปลี่ยนแปลง
3.  เพิ่มขึ้น      
4.  ลดลง
117. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็น “นายธนาคารของรัฐบาล” หมายความว่าอย่างไร
1.  จัดเก็บภาษีอาการให้รัฐบาล
2.  รัฐบาลเป็นลูกค้าของธนาคารกลาง
3.  ควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
4.  เก็บรักษาเงินสกุลต่างประเทศ
118. “โรงรับจำนำ” ให้ประชาชนกู้โดยวิธีใด
1.  ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
2.  ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
3.  ต้องมีสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
4.  ต้องมีตั๋วเงินค้ำประกัน
119. “การเกษตรทฤษฎีใหม่” ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปหลักสำคัญได้อย่างไร
1.  ใช้วิธีผลิตแบบดั้งเดิม
2.  ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
3.  เพาะปลูกกับเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป
4.  ใช้พื้นที่การเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
120. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริในเรื่อง ”การเกษตรทฤษฎีใหม่”  ข้อใด
1.  การสร้างเครือข่ายและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
2.  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อแข่งขันทางการค้า
3.  การส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเอง
4.  การฝึกทักษะด้านต่างๆให้เกษตรกร
121. ข้อใดสอดคล้องกับคุณของอริยสัจ 4 ที่สุด
1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล
122. ในเนื้อหาของขันธ์คำว่า เวทนา มีความหมายอย่างใด
1. ความรู้สึกสังเวชหดหู่ใจ
2. ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รู้นั้น
3. ความรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือ
4. ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ
123. ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม คำกล่าวนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยคุณธรรมในข้อใด
1. สังคหวัตถุ 8           
2. อิทธิบาท 4
3. พรหมวิหาร 4         
4. ฆราวาสธรรม 4
124. ข้อความใดสอดคล้องกับ “อนุรักขนาปธาน
1. เพียรระวังยับยั้งอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
2. เพียรกำจัดอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
3. เพียรทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
4. เพียรรักษากุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่
125. ข้อใดคือการศึกษาหลักธรรมโดยใช้หลักปริยัติ
1. การบันทึกรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
2. การตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
3. การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย - พุทธวัจนะ
4. การท่องจำหลักธรรมแล้วนำไปปฏิบัติ
126. “คำสอนที่เป็นเทศนาธรรม มีบุคคล สถานที่ เวลา ประกอบ” เป็นโครงสร้างส่วนใดของพระไตรปิฎก
1. วินัยปิฎก               
2. สุตตันตปิฎก
3. อภิธรรมปิฎก          
4. ธรรมปิฎก
127. ในสมัยพุทธกาลการเรียนพระพุทธวัจนะหรือพระไตรปิฎกใช้วิธีเรียนแบบใด
1. การท่องจำ             
2. การจดจำ
3. การบันทึก             
4. การปฏิบัติ
128. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำบุญตักบาตรที่ถูกต้อง
1. ถอดรองเท้า ใส่อาหาร ตักข้าว ยืนนิ่ง
2. ไหว้ ถอดรองเท้า ตักข้าว ใส่อาหาร
3. ถอดรองเท้า ใส่อาหาร ตักข้าว ยืนนิ่ง
4. ไหว้ ตักข้าว ใส่อาหาร รับพร
129. “ผ้ากราบ” คืออะไร
1. ผ้าที่รองมือเวลากราบพระพุทธ
2. ผ้าสีเหลืองที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรม
3. ผ้าที่พระภิกษุรอรับเวลาผู้หญิงประเคนของ
4. ผ้าที่พาดไว้ตามต้นไม้เพื่อถวายพระสงฆ์
130. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาที่นักเรียนไม่ได้นับถือมีหลักปฏิบัติอย่างไร
1. ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
2. รักษากิริยามารยาททางกายและวาจา
3. ปฏิบัติตนตามแบบประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
4. ปฏิบัติตนตามแนววิถีชาวพุทธ
131. ข้อใดคือประเทศที่อยู่บนพื้นทวีปใหญ่ทั้งหมด
1. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
2. จีน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ
3. จีน ไต้หวัน ฮ่องกง
4. จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้
132. ผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบออสเตรเลียอย่างแท้จริง
1. เอเบท แจนส์ซูน แทสมัน
2. วิลเลี่ยม แดมเปียร์
3. นโปเลียนจักพรรดิฝรั่งเศส
4. กัปตันเจมส์คุก
133. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากน้ำ
1. กุมภลักษณ์            
2. ฟยอร์ด
3. สะพานหินธรรมชาติ   
4. แพะเมืองผี
134. ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก(GPS)
1. ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน ส่วนอวกาศ ส่วนผู้ใช้
2. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. คอมพิวเตอร์ องค์กร บุคลากร
4. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ บุคลากร ข้อมูล
135. ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จาก GPS
1. สำรวจรังวัดที่ดิน การสำรวจพื้นที่ ทำแผนที่
2. กำหนดตำแหน่งจอดกระสวยอวกาศบนดวงจันทร์
3. ช่วยหาตำแหน่งได้ตลอดทุกๆจุดบนพื้นโลก
4. บันทึกเส้นทางและระบบนำร่องนำทางไป
136. เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้เป้นรูปสามมิติ
1. Stero Scope          
2. Plainimometer
3. 3D Glass              
4. Animometer
137. เหตุใดภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะของสีที่แตกต่างกันเมื่อใช้ช่วงคลื่นที่ต่างกัน
1. วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีเฉพาะตัว
2. ระยะห่างของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
3. ลักษณะของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
4. ถูกทุกข้อ
138. “เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งและเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก” ข้อความนี้กำลังกล่าวถึงเครื่องมือชนิดใด  
1. บารอมิเตอร์           
2. แอนนิโมมิเตอร์
3.  ไซโครมิเตอร์          
4.  ไฮโกรมิเตอร์
139. ข้อใดอธิบายความหมายของ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
1. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
4. การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเขื่อนผลิตไฟฟ้า
140. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทสได้เหมาะสมที่สุด
1. วินใช้ GIS เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตอำเภอปลวกแดง
2. สไปร์ใช้ GPS ในการวางแผนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
3. ภูใช้ RS ในการหาเส้นทางไปเที่ยวป่า
4. เต้ยใช้ GIS ในการพยากรณ์เส้นทางการอพยพของสัตว์ป่า
141. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ข้อใดส่งเสริมการขยายตัวของชุมชนในสมัยโบราณมากที่สุด
1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ         
2. ที่ราบสูง
3. ที่ราบชายฝั่ง           
4. เทือกเขา
142. เพราะเหตุใดในการศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงต้องอาศัยผลจากเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์เป็นหลัก
1. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง     
2. วิเคราะห์ตีความง่าย
3. ยังไม่มีการจดบันทึก   
4. มีหลักฐานให้ศึกษามาก
143. “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า” บ่งบอกถึงลักษณะในข้อใด
1. การค้าเสรี             
2. การเก็บภาษี
3. การเลี้ยงสัตว์          
4. การปกครอง
144. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอย่างไร
1. กระจายอำนาจและรวมหน้าที่
2. กระจายอำนาจและแบ่งแยกหน้าที่
3. รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและรวมหน้าที่
4. รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและแบ่งแยกหน้าที่
145. หนังสือไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1. หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2. ยุทธวิธีในการรบ
3. รูปแบบการปกครอง
4. ลักษณะทางสังคม
146. ในสมัยอยุธยาหัวเมืองประเภทใดที่อยู่ถัดจากเมืองลูกหลวงออกไป
1. เมืองหน้าด่าน          
2. หัวเมืองชั้นใน
3. หัวเมืองชั้นนอก        
4. เมืองประเทศราช
147. การเป็นรัฐบรรณาการทำให้อยุธยาได้รับประโยชน์ทางด้านใดมากที่สุด
1. การทหาร
2. เศรษฐกิจ
3. วิทยาการสมัยใหม่
4. การเมืองการปกครอง
148. เงินพินัยหลวง มีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากรประเภทใด
1. ส่วย                    
2. ฤชา
3. อากร                   
4. จังกอบ
149. สาเหตุใดที่ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้นใหม่
1. กฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม
2. ชาติอื่นดูถูกว่ากฎหมายไทยไร้ความศักดิ์สิทธิ์
3. โบราณราชประเพณีกำหนดให้มีการตรวจชำระทุกครั้งที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่
4. พระองค์เกรงว่าผู้รู้กฎหมายจะค่อยๆ หายไป จึงให้รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
150. หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องใดที่ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจากชาดกในพระพุทธศาสนา
1.ติโต  
2. พระมหาชนก
3. เรื่องทองแดง 
4. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
151. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยใด
1.การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษา และการค้นพบหลักฐานใหม่
2.การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่
3.การบูรณะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผู้ศึกษา
4.การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
152. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
1.ฉบับบริติชมิวเซียม     
2.ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
3.ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์          
4.ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
153. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
1.การมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชนชาติต่างๆ
2.ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
3.การบันทึกในลักษณะตำนานหรือนิทานของชาติตะวันตก
4.ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
154. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
1.ภาษา          
2.กายวิภาค
3.กลุ่มเลือด      
4.หลักฐานจีน
155. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
1.การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
2.การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
3.ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
4.ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
156. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1.การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
2.ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
3.การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง
4.ความพร้อมของประชาชนที่มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
157. พระราชนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
1.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู           
2.พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
3.พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์   
4.พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
158. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
1.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
4.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
159. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
1.   รูปแบบของรัฐ                          
2.   ผู้บริหารประเทศ
3.   ระบอบการปกครอง           
4.   เจ้าของอำนาจอธิปไตย
160. กิจกรรมในข้อใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย
2.การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของท้องถิ่น
3.การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
4.การศึกษาค้นคว้าด้านนาฏศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
161. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
1.ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
2.พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
3.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
4.พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง162. “...ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย...” พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
1.ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
2.การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
3.ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
4.การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
163. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
1.จุลศักราช               
2.พุทธศักราช
3.คริสต์ศักราช            
4.ฮิจเราะห์ศักราช
164. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
1.อารยธรรมกรีก         
2.อารยธรรมโรมัน
3.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
165. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
1.การสำรวจทางทะเล    
2.การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
3.โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา      
4.การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
166. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
1.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
2.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
3.ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
4.ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
167. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
1.มีความเชื่อต่างกัน      
2.มีความสนใจต่างกัน
3.มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน  
4.มีความรู้ความสามารถต่างกัน
168. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
1.มีหลักฐานจำนวนมาก
2.หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
3.ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน      
4.ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
169. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
1.เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
2.มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
3.เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
4.เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
170. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
1.มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
2.ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
3.ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
4.มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
171. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
1.ความสวยงาม                    
2.ประโยชน์ใช้สอย
3.ความเชื่อทางศาสนา             
4.ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
172. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
1.การสื่อสาร              
2.การผลิตสินค้า
3.การคมนาคม            
4.การบริโภคสินค้า
173. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
1.ช่วยลดประชากรโลก
2.กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
3.ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
4.เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
174. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
1.เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
2.ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
3.ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
4.ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
175. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
1.แข่งขันกันพัฒนา       
2.นับถือศาสนาต่างกัน
3.เป็นศัตรูกันมาก่อน     
4.มีระบอบการปกครองต่างกัน
176. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
1.ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
2.ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
3.ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
4.เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
177. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
1.เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน     
2.การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
3.ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น   
4.เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น
178. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
1.รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
2.ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3.วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
4.สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
179. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
1.โป้งมีความรู้เรื่องแผนที่เป็นอย่างดี
2.กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่างหลากหลาย
3.นางสอบได้คะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
4.ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
180. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
1.ความชัดเจน            
2.ความสวยงาม
3.มาตราส่วนคงที่
4.สีและรูปร่างต่างๆ
181. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.ภาพจากดาวเทียม      
2.การรับรู้จากระยะไกล
3.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      
4.ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
182. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
2.วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
3.บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
4.ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม
183. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
1.ดาวเทียมคงที่
2.ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
3.ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4.ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
184. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
1.การทหาร               
2.การสำรวจทิศทาง
3.การป้องกันภัยพิบัติ     
4.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
185. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
1.วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต   
2.วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
3.วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต      
4.วันครีษมายัน วันเหมายัน
186. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
1.ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
2.ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
3.ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
4.ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
187. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
1.จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
2.การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
3.หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
4.ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
188. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
1.การกลั่น                
2.ความชื้น
3.ความร้อน               
4.การโน้มถ่วง
189. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
1.เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
2.เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
3.เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
4.เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
190. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
1.ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ    
2.ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
3.พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                 
4.ชายฝั่งของฟีออร์ด
191. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
1.ภาคเหนือ               
2.ภาคกลาง
3.ภาคตะวันตก           
4.ภาคตะวันออก
192. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
2.มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
3.ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
4.อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
193. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
1.อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
2.กัมพูชา อินโดนีเซีย
3.ฟิลิปปินส์ ไทย          
4.ไทย กัมพูชา
194. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
1.เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
2.หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
3.แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
4.แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
195. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
1.การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
2.การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
3.การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
196. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
1.ภาวะโลกร้อน                    
2.ปรากฏการณ์เรือนกระจก
3.การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                  
4.ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
197. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
1.มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
2.วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
3.ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4.ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
198. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
1.การปฏิวัติการเกษตร             
2.การปฏิวัติอุตสาหกรรม
3.การปฏิวัติวิทยาศาสตร์          
4.การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
199. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
1.การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2.ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
3.การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
4.ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
200. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
1.กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
2.สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
3.องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

4.มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ