วันเสาร์, มิถุนายน 09, 2561

M.6 200 ข้อ1.   ทรรศนะเกี่ยวกับความสุขและทุกข์ของชีวิตในชมพูทวีปมีลักษณะอย่างไร
1.       กลุ่มต่างๆ เชื่อว่าไม่มีความสุขความทุกข์ มนุษย์ล้วนคิดไปเอง
2.       กลุ่มต่างๆ เชื่อว่าความสุขทางกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
3.       กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเอง อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย
4.       กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าบันดาลสุข อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าภูตผีสร้างทุกข์เข็ญ
2.  การปฏิบัติตนของหมอชีวกโกมารภัจจ์สอดคล้องกับคำสอนในข้อใด
1.       เอาชนะคนพาลด้วยความเพียร
2.       ใฝ่เรียนรู้ศิลปวิทยาอยู่ตลอดเวลา
3.       คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
4.       รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
3.  บุคคลในข้อใดกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนตามกุศลวิตก
1.       วิภาวางเฉยเมื่อเพื่อนถูกดำเนินคดีในความผิดที่เขาก่อขึ้น
2.       วินัยช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกดำเนินคดีในความผิดที่เพื่อนเขาก่อขึ้น
3.       วิไลชี้แนะให้เพื่อนเข้าใจความผิดที่ก่อขึ้นอันเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดี
4.       วิชัยขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจให้เพื่อนเขาพ้นจากคดีที่เพื่อนเขาก่อขึ้น
4.  บุคคลใดปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการปฏิสันถารต่อพระสงฆ์
1.       เปิ้ลจัดรถไปรับและส่งท่านตามเวลาที่นิมนต์
2.       ปัทนั่งสนทนาตรงหน้าพระสงฆ์เมื่อท่านมาถึงบ้าน
3.       ปุ๋มให้พระสงฆ์นั่งอยู่รูปเดียวเพื่อความสงบทางจิตใจ
4.       ปอวางเก้าอี้สำหรับพระสงฆ์ไว้ด้านหลังเพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรม
5.  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง
1.   วันมาฆบูชา-อริยสัจ 4             
2.   วันอัฏฐมีบูชา-ไตรลักษณ์
3.   วันวิสาขบูชา-พรหมวิหาร 4       
4.   วันอาสาฬหบูชา-อริยมรรคมีองค์แปด
6.  การปฏิบัติตนเพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธวัฒนธรรมในข้อใดเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนมากที่สุด
1.       การจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่และตั้งศาลพระภูมิ
2.       การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3.       การเสนอพุทธศาสนสถานในท้องถิ่นเป็นโบราณสถานและมรดกโลก
4.       การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ทรุดโทรม
7. หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร
1.       พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
2.       พระเป็นเจ้าทรงทำ 3 หน้าที่ ได้แก่ ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย
3.       พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระยะโฮวาห์ พระเยซูคริสต์ และพระแม่มารี
4.       พระเป็นเจ้าทรงมีองค์เดียว แต่มี 3 พระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
8.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง
1.       ชาวมุสลิมทุกคนต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
2.       ชาวมุสลิมจะต้องบริจาคซะกาตในอัตราร้อยละ 2.5
3.       ชาวมุสลิมจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น
4.       ชาวมุสสิลมทุกคนต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีละ 1 ครั้ง
9.  บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา
1.       แพรเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยครั้ง เพื่อให้ทันสมัย
2.       ป่านเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ เพื่อให้ทัดเทียมกับเพื่อนๆ
3.       ปอใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคน จึงตั้งใจเรียนหนังสืออย่างมาก
4.       ฝ้ายเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง เพื่อต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองร่ำรวย
10. ข้อใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาด้านญาตัตถจริยา
1.       ทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวชได้
2.       เสด็จไปยับยั้งมิให้องคุลิมารกระทำมาตุฆาต
3.       ทรงแสดงธรรมโปรดพระสุภัททะก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
4.       ทรงระงับสงครามแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย
11. ข้อใดเป็นสิ่งที่ฆราวาสพึงกระทำต่อพระภิกษุสงฆ์
1.       ชวนพระภิกษุสงฆ์พูดคุยข่าวในวงการบันเทิง
2.       ซักถามหลักธรรมที่มีความสงสัยให้เข้าใจแจ้งชัด
3.       ชักชวนให้พระสงฆ์ไปประท้วงขับไล่นักการเมือง
4.       ขอให้พระภิกษุสงฆ์ตรวจดูว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร
12. การสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร
1.       สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือยามลำบาก
2.       จิตใจมีความสงบ เยือกเย็น เป็นสมาธิ
3.       มีอิทธิฤทธิ์บางประการเกิดขึ้นกับผู้สวด
4.       พระพุทธรูปที่บูชามีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
13. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4
1.       ผกามาศอดทนไม่โต้ตอบเพื่อนที่ชอบกลั่นแกล้งตน
2.       บุปผาเห็นสุนัขจรจัดถูกรถเฉี่ยวบาดเจ็บ จึงอุ้มไปหาสัตวแพทย์
3.       บุษบาขยันหมั่นเพียรในการเรียน เพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
4.       บุษบงเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ แม้จะไม่มีใครอยู่แถวนั้น แต่ก็นำไปส่งตำรวจ
14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาสิข
1.       ศูนย์กลางของศาสนาอยู่ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
2.       ชาวสิขที่ทำพิธีล้างบาปแล้ว จะรับเอา ก ทั้ง 5 ประการ ไว้กับตน
3.       ศาสดาองค์แรก คือ คุรุโควินทสิงห์ ศาสดาองค์สุดท้าย คือ คุรุนานัก
4.       เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อประนีประนอมระหว่างคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม
15. ไอยเรศมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แล้วออกบวช    ถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ไอยเรศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักธรรมอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
1.   พรหมจารี                          
2.   คฤหัสถ์
3.   วานปรัสถ์                          
4.   สันยาสี
16. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล
1.       ถือว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลอยู่ในตนเอง
2.       เน้นว่าทุกสิ่งเกิดและดับตามเหตุปัจจัย
3.       ให้ความสำคัญกับการถกเถียงหาเหตุผล
4.       เน้นว่าทุกสิ่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแห่งกรรมเก่า
17. เพราะเหตุใดแม้ว่าพระอานนท์จะออกบวชมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์
1.       ต้องโต้วาทะกับพวกเดียรถีย์บ่อยครั้ง
2.       พระภิกษุรูปอื่นขัดขวางการบำเพ็ญเพียร
3.       ต้องเดินทางไปประกาศพระศาสนาหลายที่
4.       ต้องปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
18. ขณะที่นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเกิดอาการหดหู่ ง่วงนอน แสดงว่านักเรียนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า
1.   วิจิกิจฉา                                      2.   พยาบาท
3.   ถีนมิทธะ                            4.   อุทธัจจกุกกุจจะ
19. ข้อห้ามมิให้พระสงฆ์ฉันอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใด
1.   อรรถกถา                           2.   พระวินัยปิฎก
3.   พระสุตตันตปิฎก                    4.   พระอภิธรรมปิฎก
20. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อใดของคริสต์ศาสนาที่กระทำเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
1.   พิธีศีลกำลัง                          2.   พิธีศีลแก้บาป
3.   พิธีศีลอนุกรม                        4.   พิธีศีลมหาสนิท
21. ปัจจัยในข้อใดที่เป็นผลทำให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
1.       เป็นสัตว์เลือดอุ่น
2.       มีสันชาติญาณตามธรรมชาติที่ดี
3.       มีความสามารถทางสมองที่เป็นเลิศ
4.       มีทักษะการต่อสู้เหนือกว่าสัตว์ประเภทอื่น
22. ข้อใดเป็นสถาบันทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานแรกสุดของมนุษย์
1.   สถาบันศาสนา                      2.   สถาบันเศรษฐกิจ
3.   การสถาบันครอบครัว               4.   สถาบันการเมืองการปกครอง
23. ข้อใดเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองการปกครองโดยตรง
1.            ผลิตสินค้าบริโภค         
2.   ขัดเกลาสมาชิกของสังคม
3.   เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ       
4.   บริหารประเทศตามนโยบาย
24. ข้อใดเป็นลักษณะของสถานภาพสัมฤทธิ์
1.       แก้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนก
2.       นิดเป็นลูกของนักธุรกิจชื่อดังในประเทศไทย
3.       เตยมีผิวขาว ผมเหยียดตรงสีดำ และมีปานที่แขนข้างซ้าย
4.       จอมเกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2525 ที่โรงพยาบาลศิริราช
25. วัฒนธรรมไทยในข้อใดเป็นของภาคใต้
1.   งานบุญบั้งไฟ                        2.   ประเพณีผีตาโขน
3.   ประเพณีการรำโนรา                4.   การแสดงหมอลำซิ่ง
26. การรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
1.       เลือกวัฒนธรรมที่ตนเองชอบ
2.       เลือกวัฒนธรรมที่คนทั่วไปนิยม
3.       รับวัฒนธรรมต่างชาติมาทั้งหมด
4.       เลือกวัฒนธรรมที่มีประโยชน์นำมาปรับใช้
27. วัฒนธรรมสากลในข้อใดที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรามากที่สุด
1.   แฟชั่น                               2.   อินเทอร์เน็ต
3.   การใช้ของราคาแพง                4.   การรับประทานอาหารตะวันตก
28. การปฏิบัติในข้อใดคือบทบาทสำคัญของนักเรียนในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
1.       เชื่อฟังพ่อแม่ ตั้งใจเรียน
2.       สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3.       ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทุกครั้ง
4.       ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
29. สภาพของชุมชนใดที่แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกของชุมชนที่ดี
1.       สมาชิกชุมชนรักสันโดษ
2.       สมาชิกชุมชนมีฐานะร่ำรวย
3.       สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
4.       สมาชิกชุมชนต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
30. ผู้ใดถือได้ว่าปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
1.       ตุ๊กชอบลอกข้อสอบในห้องเรียน
2.       นิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อน
3.       แอ๊ดนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
4.       ทรายให้การยอมรับนับถือคนที่มีฐานะร่ำรวย
31. สุเมทเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนทุกปี การกระทำของสุเมท เป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในด้านใด
1.   ด้านการกุศล                        2.   ด้านการเมือง
3.   ด้านเศรษฐกิจ                       4.   ด้านสังคมและวัฒนธรรม
32. แนวความคิดเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใดสิ้นสุดลง
1.   สงครามเวียดนาม                             2.   สงครามโลกครั้งที่ 1
3.   สงครามโลกครั้งที่ 2                4.   สงครามอ่าวเปอร์เซีย
33. ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีพันธกรณีกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหมด กี่ฉบับ
1.   3 ฉบับ                              2.   4 ฉบับ
3.   5 ฉบับ                              4.   6 ฉบับ
34. แนวคิดใดขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชน
1.       ผู้ชายย่อมเก่งกว่าผู้หญิง
2.       เด็กจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเหมาะสมตามวัย
3.       คนจนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
4.       ผู้พิการต้องได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมคนทั่วไป
35. อำนาจใดคืออำนาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.   อำนาจทหาร                        2.   อำนาจอธิปไตย
3.   อำนาจเผด็จการ                    4.   อำนาจทางการเงิน
36. ข้อใดคือหลักการของระบอบเผด็จการ
1.       ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง
2.       สื่อมวลชนไม่ถูกแทรกแซง
3.       ประชาชนมีอิสระทางการเมือง
4.       อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ผู้นำเท่านั้น
37. ข้อใดคือองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
1.   กรมการค้าภายใน                  2.   ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.   สำนักนายกรัฐมนตรี                4.   สำนักงานประกันสังคม
38. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.       ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง
2.       ตัดสินคดีความขัดแย้งภายในรัฐบาล
3.       อนุมัติงบประมาณประจำปีแก่กระทรวง
4.       วางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ
39. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย
1.   ฉบับที่ 16                           2.   ฉบับที่ 17
3.   ฉบับที่ 18                            4.   ฉบับที่ 19
40. ข้อใดคือความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.       มีบทบัญญัติหลายมาตรา
2.       คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
3.       เป็นหลักประกันความมั่งคั่งของประเทศ
4.       ช่วยให้ประชาชนภายในประเทศเป็นพลเมืองดี
41. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
1.   200 คน                                      2.   300 คน
3.   400 คน                                       4.   500 คน
42. หน่วยงานใด มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
1.   กกต.                                 2.   คตง.
3.   ปปส.                                4.   คตส.
43. การทำบัตรประชาชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1.   กฎหมายทรัพย์สิน                  2.   กฎหมายเรื่องบุคคล
3.   กฎหมายเรื่องครอบครัว            4.   กฎหมายเรื่องการละเมิด
44. ข้อใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์
1.   เรือ                                  2.   รถยนต์
3.   บ้านพร้อมที่ดิน                     4.   เครื่องปรับอากาศ
45. ข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญาในระดับเบาที่สุด
1.   ปรับ                                 2.   จำคุก
3.   กักขัง                                4.   ริบทรัพย์สิน
46. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
1.       คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต
2.       การเลือกผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต การขาดแคลนเงินทุน
3.       การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน การเลือกวิธีการผลิต
4.       การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ
47. “สามารถแก้ไขความไม่ยุติธรรมในสังคมได้มาก และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนในชาติ” เป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจในข้อใด
1.   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม       
2.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3.   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม          
4.   เศรษฐกิจพอเพียง
48. “เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน มีอิสระในการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผล” เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแบบใด
1.   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม        2.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3.   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม           4.   เศรษฐกิจพอเพียง

49. ข้อใดเป็นความได้เปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื่น
1.       บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2.       รัฐบาลและเอกชนต่างมีบทบาทในทางการค้าและการลงทุนได้ทัดเทียมกัน
3.       รัฐบาลและเอกชนต่างร่วมกันจัดสวัสดิการตามความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น
4.       รัฐบาลและเอกชนสามารถใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
50. การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่ง จัดอยู่ในระบบตลาดแบบใด
1.   ตลาดผูกขาด                       
2.   ตลาดกึ่งผูกขาด
3.   ตลาดผู้ขายน้อยราย               
4.   ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
51. หากร้านจัดดอกไม้รับพนักงานที่จบสาขาคหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1.   อุปสงค์เพิ่ม                          2.   อุปสงค์ลด
3.   อุปทานเพิ่ม                         4.   อุปทานลด
52. ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
1.       ธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้
2.       ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
3.       ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
4.       ราคาของสินค้าที่ทดแทนกันได้ลดต่ำลง
53. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1.       รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
2.       ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
3.       โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4.       โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
54. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
1.       ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้าเทคโนโลยี
2.       ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคามากขึ้น
3.       มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
4.       ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
55. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาใดให้เกษตรกร
1.       การสูญเสียที่ดินทำกิน
2.       การหาช่องทางขยายตลาด
3.       การขาดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า
4.       การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลผลิตน้อย
56. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
1.       การยึดแนวทางการพึ่งตนเอง
2.       การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
3.       การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.       การทำกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
57. การดำเนินงานของสหกรณ์ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้
1.       ดำเนินงานโดยอิสระ
2.       จดทะเบียนนิติบุคคล
3.       เปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ
4.       ไม่ว่าจะถือหุ้นกี่หุ้นก็ออกเสียงได้เพียง 1 เสียง
58. ข้อใดแสดงว่าเงินทำหน้าที่ในการวัดมูลค่า
1.       ส้มมีเงินแค่ 20 บาท ซื้อข้าวสารได้ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
2.       อ้อยเขียนเช็คส่วนตัวซื้อนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
3.       โอนำธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบัตรราคา 50 บาท ได้ 2 ใบ
4.       น้อยซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง โดยการผ่อนชำระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท
59. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาท กับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
1.       ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
2.       ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่นๆ ได้ทันที
3.       สร้อยคอทองทำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว
4.       สร้อยคอทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่าธนบัตร 1,000 บาท
60. ถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
1.   การลงทุนลดลง                    
2.   อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
3.   มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น           
4.   เอกชนสามารถลงทุนได้อย่างเสรี
61. สภาพการณ์ใดบ่งบอกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1.       ประชาชนมีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
2.       สินค้าและบริการต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
3.       อำนาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในมือของประชาชนลดลง
4.       เงินจำนวนเท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้
62. การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้
1.       ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย
2.       ธนาคารกลางประกาศรับซื้อคืนพันธบัตร
3.       เพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์
4.       ผ่อนคลายการกำกับแผนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
63. ถ้าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะต้องดำเนินมาตรการใดเพื่อชะลอเงินเฟ้อ
1.       ลดอัตราค่าจ้าง
2.       ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
3.       ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์
4.       ขึ้นอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์
64. ถ้าเกิดสภาวะเงินฝืดจะส่งผลต่อประชาชนอย่างไร
1.   ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้น       
2.   ประชาชนเสียภาษีให้รัฐมากขึ้น
3.   ประชาชนมีอัตราการว่างงานสูง   
4.   ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือสูง
65. ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอย่างไร
1.       เก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มเงินคงคลัง
2.       ใช้จ่ายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการผลิต
3.       กู้ยืมน้อยลง เพื่อลดภาระงบประมาณ
4.       ชะลอการปล่อยสินเชื่อ เพื่อลดหนี้ของประชาชน
66. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1.       สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง
2.       รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
3.       ประชากรมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น
4.       ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
67. ข้อใดถือว่าเป็นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี
1.       เก็บภาษีขาเข้าในอัตราต่ำ
2.       ให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ
3.       ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งไปขายประเทศยากจน
4.       ให้นำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้ทุกชนิด
68. ถ้าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศักราช 2555 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
1.   ร.ศ. 224                                      2.   ร.ศ. 225
3.   ร.ศ. 227                                      4.   ร.ศ. 231
69. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่บ่งบอกพัฒนาการอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
1.   ตำนาน                              2.   ศิลาจารึก
3.   พงศาวดาร                          4.   โบราณสถาน
70. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์
1.   การรู้จักใช้ไฟ                        2.   รู้จักตั้งถิ่นฐาน
3.   รู้จักการเพาะปลูก                            4.   รู้จักบันทึกข้อความ
71. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยใด
1.       การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษา และการค้นพบหลักฐานใหม่
2.       การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่
3.       การบูรณะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผู้ศึกษา
4.       การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
72. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
1.   ฉบับบริติชมิวเซียม                  2.   ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
3.   ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์             4.   ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
73. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
1.       การมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชนชาติต่างๆ
2.       ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
3.       การบันทึกในลักษณะตำนานหรือนิทานของชาติตะวันตก
4.       ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
74. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
1.   ภาษา                                2.   กายวิภาค
3.   กลุ่มเลือด                            4.   หลักฐานจีน
75. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
1.       การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
2.       การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
3.       ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
4.       ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
76. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1.       การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
2.       ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
3.       การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง
4.       ความพร้อมของประชาชนที่มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
77. พระราชนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
1.   ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู             
2.   พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
3.   พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์     
4.   พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
78. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
1.       สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2.       สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3.       พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
4.       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
79. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
1.   รูปแบบของรัฐ                     
2.   ผู้บริหารประเทศ
3.   ระบอบการปกครอง               
4.   เจ้าของอำนาจอธิปไตย
80. กิจกรรมในข้อใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.       การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย
2.       การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของท้องถิ่น
3.       การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
4.       การศึกษาค้นคว้าด้านนาฏศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
81. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
1.       ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
2.       พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
3.       ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
4.       พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง
82. “...ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย...” พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
1.       ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
2.       การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
3.       ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
4.       การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
83. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
1.   จุลศักราช                           2.   พุทธศักราช
3.   คริสต์ศักราช                        4.   ฮิจเราะห์ศักราช
84. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
1.   อารยธรรมกรีก                      2.   อารยธรรมโรมัน
3.   อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ            4.   อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
85. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
1.   การสำรวจทางทะเล                2.   การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
3.            โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา         4.   การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
86. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
1.       ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
2.       ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
3.       ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
4.       ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
87. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
1.   มีความเชื่อต่างกัน                   2.   มีความสนใจต่างกัน
3.   มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน               4.   มีความรู้ความสามารถต่างกัน
88. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
1.   มีหลักฐานจำนวนมาก              2.   หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
3.   ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน         4.   ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
89. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
1.       เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
2.       มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
3.       เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
4.       เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
90. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
1.       มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
2.       ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
3.       ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
4.       มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
91. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
1.   ความสวยงาม                      
2.   ประโยชน์ใช้สอย
3.   ความเชื่อทางศาสนา               
4.   ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
92. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
1.   การสื่อสาร                          2.   การผลิตสินค้า
3.   การคมนาคม                        4.   การบริโภคสินค้า
93. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
1.       ช่วยลดประชากรโลก
2.       กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
3.       ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
4.       เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
94. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
1.       เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
2.       ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
3.       ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
4.       ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
95. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
1.   แข่งขันกันพัฒนา                    2.   นับถือศาสนาต่างกัน
3.   เป็นศัตรูกันมาก่อน                  4.   มีระบอบการปกครองต่างกัน
96. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
1.       ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
2.       ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
3.       ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
4.       เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
97. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
1.   เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน        
2.   การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
3.   ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น     
4.   เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น
98. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
1.       รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
2.       ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3.       วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
4.       สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
99. บุคคลในข้อใดน่าจะเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
1.       โป้งมีความรู้เรื่องแผนที่เป็นอย่างดี
2.       กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่างหลากหลาย
3.       นางสอบได้คะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
4.       ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
100. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
1.   ความชัดเจน                         2.   ความสวยงาม
3.   มาตราส่วนคงที่                     4.   สีและรูปร่างต่างๆ
101. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.   ภาพจากดาวเทียม                            2.   การรับรู้จากระยะไกล
3.   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์         4.   ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
102. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.       ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
2.       วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
3.       บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
4.       ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม

103. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
1.       ดาวเทียมคงที่
2.       ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
3.       ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4.       ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
104. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
1.   การทหาร                           2.   การสำรวจทิศทาง
3.   การป้องกันภัยพิบัติ                 4.   การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
105. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
1.   วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต     
2.   วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
3.   วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต        
4.   วันครีษมายัน วันเหมายัน
106. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
1.       ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
2.       ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
3.       ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
4.       ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
107. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
1.       จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
2.       การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
3.       หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
4.       ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
108. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
1.   การกลั่น                                      2.   ความชื้น
3.   ความร้อน                           4.   การโน้มถ่วง
109. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
1.       เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
2.       เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
3.       เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
4.       เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
110. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
1.   ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ      2.   ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
3.   พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ           4.   ชายฝั่งของฟีออร์ด
111. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
1.   ภาคเหนือ                           2.   ภาคกลาง
3.   ภาคตะวันตก                        4.   ภาคตะวันออก
112. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.       มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
2.       มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
3.       ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
4.       อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
113. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
1.   อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์               2.   กัมพูชา อินโดนีเซีย
3.   ฟิลิปปินส์ ไทย                      4.   ไทย กัมพูชา
114. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
1.       เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
2.       หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
3.       แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
4.       แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
115. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
1.       การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
2.       การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
3.       การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.       การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
116. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
1.   ภาวะโลกร้อน                       2.   ปรากฏการณ์เรือนกระจก
3.   การเกิดพายุหมุนเขตร้อน           4.   ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
117. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
1.       มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
2.       วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
3.       ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4.       ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
118. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
1.   การปฏิวัติการเกษตร               2.   การปฏิวัติอุตสาหกรรม
3.   การปฏิวัติวิทยาศาสตร์             4.   การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
119. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
1.       การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2.       ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
3.       การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
4.       ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
120. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
1.       กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
2.       สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
3.       องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
4.       มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
121. การคอร์รัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
      1.   ความสามัคคี                       2.   ความเมตตากรุณา
      3.   ความวิริยอุตสาหะ                 4.   ความซื่อสัตย์สุจริต
122. การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
      1.   รัชกาลที่ 4                         2.   รัชกาลที่ 5
      3.   รัชกาลที่ 6                         4.   รัชกาลที่ 7
123. ตามหลักกฎหมายอาญาความผิดทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด
      1.   โทษ                                 2.   สิทธิ
      3.   เจตนา                              4.   กฎหมาย
124. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร
      1.   เกิดจากธรรมชาติ                  2.   เกิดจากการเรียนรู้
      3.   เกิดจากพันธุกรรม                  4.   เกิดจากสัญชาตญาณ
125. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่าบรรทัดฐานมากที่สุด
      1.   ค่านิยม                              2.   บทบาท
      3.   ประเพณี                            4.   สัญลักษณ์
126. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆในสังคมไทย
      1.   ปัญหายาเสพติด                    2.   ปัญหาครอบครัว
      3.   ปัญหาสิ่งแวดล้อม                  4.   ปัญหาอาชญากรรม
127. หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด
      1.   ความมั่นคงของรัฐบาล             2.   ความจงรักภักดีต่อชาติ
      3.   ความเสมอภาคในสังคม            4.   ความเป็นเอกภาพของรัฐ
128. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด
      1.   ศาล                                 2.   รัฐสภา
      3.   คณะรัฐมนตรี                       4.   คณะองคมนตรี
129. การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด
1.       การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2.       การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
3.       การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
4.       การกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง
130. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี
1.   6 ปี                                  2.   9 ปี
3.   12 ปี                                4.   15 ปี
131. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด
1.       การจัดสรรปัจจัยการผลิต
2.       การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต
3.       ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
4.       เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต
132. ผู้สูงอายุถอนเงินฝากประจำจากธนาคารจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อนำเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีการนำเงินมาซื้อพันธบัตรดังกล่าวมีต้นทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด
1.       ไม่มีเพราะไม่มีการกู้เงินมาซื้อพันธบัตร
2.       ไม่มีเพราะเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง
3.       มีเพราะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย
4.       มีเพราะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
133. อาศัยกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธ์กับปัจจัยใด
1.   ราคาเครื่องปรับอากาศ             2.   ภาษีสรรพสามิต
3.   ต้นทุนการผลิต                      4.   จำนวนผู้ผลิต
134. หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1.       ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.       ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.       สหกรณ์ออมทรัพย์
4.       ธนาคารออมสิน
135. ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
1.       รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
2.       ดุลรายได้-รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล
3.       รัฐวิสาหกิจส่งผลกำไรให้รัฐบาลมากขึ้น
4.       รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด
136. ข้อใดกล่าวถึงการหมุนเวียนของสินค้าและบริการระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง
1.       หมุนเวียนจากเจ้าของปัจจัยการผลิตไปสู่ครัวเรือน
2.       หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่หน่วยธุรกิจ
3.       หมุนเวียนจากหน่วยธุรกิจไปสู่ครัวเรือน
4.       หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่เจ้าของปัจจัยการผลิต
137. กรณีใดทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
1.       อุปสงค์ต่อข้าวสารน้อยกว่าอุปทานของข้าวสาร
2.       อุปสงค์ต่อข้าวสารมากกว่าอุปทานของข้าวสาร
3.       อุปทานส่วนเกินของข้าวสารมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
4.       อุปทานส่วนเกินของข้าวสารเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
138. รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสำรองระหว่างประเทศจะปรากฏอยู่ในข้อใด
      1.   ดุลการค้า                          
      2.   ดุลบัญชีทุน
      3.   ดุลการชำระเงิน                   
      4.   ดุลบัญชีเดินสะพัด
139. การที่รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกู้เงินจากประชาชนก่อให้เกิดผลอย่างไร
1.       หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
2.       อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น
3.       สภาพคล่องภายในประเทศเพิ่มขึ้น
4.       งบประมาณแผ่นดินขาดดุลน้อยลง
140. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เกิดจากสาเหตุใด
1.       สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ทำให้การลงทุนชะลอตัว
2.       วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย
3.       ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง
4.       การไม่ดำเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9
141. หากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ่งใด
      1.   เครื่องประดับ                       2.   อาวุธหินกะเทาะ
      3.   แผ่นศิลาจารึก                     4.   หม้อดินเผาสามขา
142. วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด
      1.   การตีความ                         2.   การประเมิน
      3.   การวิเคราะห์                       4.   การสังเคราะห์
143. การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก
1.       เพื่อประโยชน์ใช้สอย
2.       เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
3.       เพื่อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา
4.       เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ
144. นวัตกรรมใดที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก
      1.   ปฏิทิน                              2.   กระดาษ
      3.   แท่นพิมพ์                           4.   นาฬิกากลไก
145. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด
      1.   อารยธรรมจีน                      2.   อารยธรรมขอม
      3.   อารยธรรมอินเดีย                  4.   อารยธรรมอิสลาม
146. บุคคลใดได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในสาขาปราชญ์และกวีประจำปี 2551
1.       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
2.       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3.       พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
4.       หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร
147. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน
      1.   ไทรบุรี                              2.   ปัตตานี
      3.   สุราษฎร์ธานี                       4.   นครศรีธรรมราช
148. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด
      1.   ละโว้-พิษณุโลก                     2.   สุพรรณภูมิ-ละโว้
      3.   พิษณุโลก-สุโขทัย                   4.   สุโขทัย-สุพรรณภูมิ
149. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับขุนนางและข้าราชการ
1.       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.       พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
150. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด
      1.   ระบบกฎหมาย                     2.   ความจงรักภักดี
      3.   ค่านิยมและประเพณี               4.   วัฒนธรรมและกฎหมาย
151. ข้อใดไม่ แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
1.       จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
2.       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
3.       เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
4.       ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
152. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด
1.       มิชิแกนสหรัฐอเมริกา
2.       ไบคาลสหพันธรัฐรัสเซีย
3.       บัลคาชสาธารณรัฐคาซัคสถาน
4.       แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
153. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
      1.   การกร่อนของแผ่นดิน              2.   การปรับระดับแผ่นดิน
      3.   การแปรสัณฐานเปลือกโลก        4.   การกระทำจากภายนอกโลก
154. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
      1.   1 : 10,000                        2.   1 : 50,000
      3.   1 : 100,000                       4.   1 : 250,000
155. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ
      1.   บารอมิเตอร์                        2.   แพลนิมิเตอร์
      3.   ไซโครมิเตอร์                        4.   เทอร์โมมิเตอร์
156. หากเวลาที่ประเทศกคือ 9.00 . ประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด
      1.   7.00 .                                      2.   8.00 .
      3.   10.00 .                           4.   11.00 .
157. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1.       อนุสัญญาไซเตส
2.       อนุสัญญาเวียนนา
3.       อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
4.       อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
158. เกษตรอินทรีย์ไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1.       การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา
2.       การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม
3.       การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม
4.       การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
159. บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน
1.       นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ
2.       นายแดงใช้สารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกำจัดแมลง
3.       นายดำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง
4.       นายดอนใช้หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วห่อขยะเปียกก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง
160. ข้อใดไม่ใช่ ข้อมูลทุติยภูมิ
      1.   แผนที่                              2.   ผลงานวิจัย
      3.   ภาพจากดาวเทียม                 4.   ภาพถ่ายทางอากาศ
161.  การที่นายดำหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแสดงว่านายดำขาดความตระหนักถึงสิ่งใด
1.            สิทธิของพลเมือง           2.   หน้าที่ของพลเมือง
3.            เสรีภาพของพลเมือง                 4.   ความเสมอภาคของพลเมือง
162.  พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1.       สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่น
2.       สมพลยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง
3.       สมพรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
4.       สมพิศคำนึงถึงเหตุผลก่อนตัดสินใจ
163.  กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ
1.       การใช้อำนาจอธิปไตย
2.       การจัดระเบียบบริหารราชการ
3.       การถ่วงดุลอำนาจทางการเมือง
4.       การคุ้มครองสิทธิของประชาชน
164.  ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น
1.       การใช้สัญลักษณ์
2.       การใช้สัญชาตญาณ
3.       การตอบสนองสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ
4.       การตอบสนองสิ่งเร้าตามพันธุกรรม

165.  คนไทยในสังคมเมืองและชนบทมีค่านิยมที่สอดคล้องกันในเรื่องใด
1.   รักความเป็นอิสระ                  
2.   ไม่ชอบการแข่งขัน
3.   ไม่ชอบคนแปลกหน้า              
4.   ชอบความสะดวกรวดเร็ว
166.   ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ได้รับยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ในฐานะที่เป็นผู้ฟื้นฟู เพลงพื้นบ้านประเภทใด
      1.   เพลงเรือ                            2.   เพลงฉ่อย
      3.   เพลงอีแซว                          4.   เพลงรำโทน
167.  ข้อใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศมีลักษณะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่
      1.   ประชากรในรัฐ                     2.   ระบบเศรษฐกิจ
      3.   ประมุขของประเทศ                4.   ระบอบการปกครอง
168.  กิจกรรมใดมีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย
      1.   การจัดตั้งมณฑล                   2.   การจัดระบบภาษี
      3.   การจัดตั้งสุขาภิบาล                4.   การจัดระบบเทศาภิบาล
169.  ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง
      1.   สำนักงบประมาณ                  2.   สำนักนายกรัฐมนตรี
      3.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ           4.   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
170.  รัฐธรรมนูญฉบับใดได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
1.       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
2.       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
3.       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
4.       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
171.  ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.       ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงเกินไป
2.       ปัจจัยการผลิตบางชนิดมีราคาต่ำเกินไป
3.       ปัจจัยการผลิตมีน้อยกว่าความต้องการใช้
4.       ปัจจัยการผลิตไม่กระจายไปยังทุกภาคเศรษฐกิจ
172.  ปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
      1.   ผ้าตัดเสื้อ                           2.   ช่างตัดผ้า
      3.   จักรเย็บผ้า                         4.   วัสดุตกแต่งเสื้อ
173.  ข้อใดไม่ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
1.       การประกันราคาอ้อย
2.       การให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า
3.       การขายสินค้าภายใต้โครงการธงฟ้า
4.       การควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย
174. ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด
      1.   ทองคำแท่งหนัก 5 บาท           2.   พันธบัตรรัฐบาลไทยเข้มแข็ง
      3.   หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์      4.   เงินฝากประจำธนาคาร 9 เดือน
175. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1.       ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันที่มีคุณค่าด้านการออมและการลงทุน
2.       ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
3.       เชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณค่าทางจริยธรรมและมีความเสมอภาค
4.       ปลูกฝังให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นวิธีการที่มีคุณค่าในการนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
176. การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลืองมากที่สุด
      1.   ระบบทุนนิยม                      2.   ระบบเสรีนิยม
      3.   ระบบสังคมนิยม                    4.   ระบบรัฐสวัสดิการ
177. ถ้าพ่อค้าขายข้าวโพดฝักในราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาชื้อขายข้าวโพดต้องลดลง
      1.   อุปสงค์ส่วนเกิน                    2.   อุปทานส่วนเกิน
      3.   การขาดแคลนอุปทาน             4.   การล้นตลาดของอุปสงค์
178. ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ
      1.   ตั้งกำแพงภาษีขาเข้า              
      2.   ให้เงินอุดหนุนผู้นำเข้า
      3.   กำหนดโควตาการส่งออก
      4.   กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้า
179. ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
1.       ชาวฝรั่งเศสซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย
2.       ชาวญี่ปุ่นซื้อบริษัทธุรกิจของคนไทย
3.       ชาวอเมริกันซื้อรถยนต์ที่ผลิตในไทย
4.       ชาวสิงคโปร์ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย

180. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใด
1.       การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
2.       การแก้ปัญหาการว่างงาน
3.       การสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง
4.       การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศ
181. การเพาะปลูกของมนุษย์ยุคหินใหม่ในระยะเริ่มแรกใช้วิธีการแบบใด
      1.   นาดำ                               2.  นาหว่าน
      3.   ไถพรวน                            4.  ไร่เลื่อนลอย
182.  ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเมินได้จากข้อใด
      1.   อายุของหลักฐาน                   2.   ปริมาณของหลักฐานที่พบ
      3.   ความสมบูรณ์ของหลักฐาน         4.   ข้อสนเทศที่ปรากฏในหลักฐาน
183.  นักปราชญ์คนใดที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของชนชั้นปกครองว่าจะต้องมีความรู้ ความรับผิดชอบ และศีลธรรม
1.   เพลโต                               2.   โฮเมอร์
3.   โสกราตีส                            4.   อริสโตเติล
184.  ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์
1.       การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์
2.       การค้นพบกฎแห่งความโน้มถ่วง
3.       การค้นพบว่าเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงรี
4.       การค้นพบว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
185.  ชาวอินคาเปรียบ “หยดเหงื่อแห่งพระอาทิตย์” และ “น้ำตาแห่งพระจันทร์”กับโลหะชนิดใด
      1.   เงิน และ ดีบุก                      2.   ทองคำ และ เงิน
      3.   ดีบุก และ ทองแดง                 4.   ทองแดง และ ทองคำ
186.  พระบรมราโชบายสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเน้นเรื่องใดเป็นอันดับแรก
1.       การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
2.       การสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง
3.       การส่งเสริมการค้ากับต่างชาติ
4.       การแก้ไขปัญหาความอดอยาก
187.  เอกสารทางราชการของไทยฉบับใดที่ผลิตโดยเครื่องพิมพ์สมัยใหม่เป็นครั้งแรก
      1.   ราชกิจจานุเบกษา                 2.   สยามจดหมายเหตุ
      3.   ประกาศห้ามสูบฝิ่น                4.   กฎหมายตราสามดวง
188.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.       เพื่อให้ชาติยุโรปยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง
2.       เพื่อกดดันให้ชาติยุโรปคืนดินแดนที่ยึดจากไทย
3.       เพื่อให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ
4.       เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
189.   ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวต่างชาติใดได้รับแต่งตั้งให้เป็น       ที่ปรึกษาราชการด้านการต่างประเทศ
      1.   ชาวอังกฤษ                         2.   ชาวฝรั่งเศส
      3.   ชาวอเมริกัน                        4.   ชาวเดนมาร์ก
190.  “ตระพัง” เป็นภูมิปัญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย
      1.   การชักน้ำ                          2.   การเก็บน้ำ
      3.   การระบายน้ำ                      4.   การควบคุมทางไหลของน้ำ
191.  ข้อใดเป็นหินที่แปรมาจากหินชั้น
1.   หินสบู่                               2.   หินปูน
3.   หินอ่อน                             4.   หินดินดาน
192.  ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที่ใด
1.       ทะเลทรายธาร์และทะเลทรายดาชต์-อี-คาร์วีในทวีปเอเชีย
2.       ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา
3.       ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวีปออสเตรเลีย
4.       ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต์เลกในทวีปอเมริกาเหนือ
193.  หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด
      1.   จีพีเอส                              2.   อาร์เอส
      3.   จีไอเอส                             4.   แผนที่ประเทศไทย
194.  ข้อใดไม่ใช่ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      1.   การเกิดแผ่นดินไหว                2.   ความตื้นเขินของแหล่งน้ำ
      3.   ความจำกัดของจำนวนที่ดิน       4.   การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรม
195.  การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ประเทศโมร็อกโกเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน
      1.   ฝนกรด                             2.   ภาวะโลกร้อน
      3.   ปรากฏการณ์เอลนีโญ              4.   ความหลากหลายทางชีวภาพ
196.  การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟชีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด
      1.   พิธีสารเกียวโต                      2.   อนุสัญญาไซเตส
      3.   อนุสัญญาบาเซิล                             4.   พิธีสารมอนทรีออล
197.  ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด
1.       พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
2.       พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
3.       พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
4.       พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
198.  ข้อใดไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.       การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.       การตอบสนองต่อความเห็นหรือท่าทีของประชาชน
3.       การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4.       การประเมินผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน
199.  UNEP ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด
1.       การป้องกันชั้นโอโซน
2.       ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.       การควบคุมพืชป่าและสัตว์ป่า
4.       การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
200.  การขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด
1.   UNICEF                             2.   UNESCO
3.   UNCTAD                           4.   UNESCAP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...