วันพฤหัสบดี, มกราคม 05, 2560

ซ่อม Midterm M.6

เขียนทุกตัวเลือก ก.- ง. ข้อที่เป็นข้อถูกให้ใช้ปากกาแดงหรือขีดเส้นใต้
เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยไม่อย่างนั้นไม่รับ1. ข้อใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาด้านญาตัตถจริยา
1. ทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวชได้
2. เสด็จไปยับยั้งมิให้องคุลิมารกระทำมาตุฆาต
3. ทรงแสดงธรรมโปรดพระสุภัททะก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
4. ทรงระงับสงครามแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย
2.  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง
1. วันมาฆบูชา-อริยสัจ 4          
2. วันอัฏฐมีบูชา-ไตรลักษณ์
3. วันวิสาขบูชา-พรหมวิหาร 4
4. วันอาสาฬหบูชา-อริยมรรคมีองค์แปด
3.  การปฏิบัติตนของหมอชีวกโกมารภัจจ์สอดคล้องกับคำสอนในข้อใด
1. เอาชนะคนพาลด้วยความเพียร
2. ใฝ่เรียนรู้ศิลปวิทยาอยู่ตลอดเวลา
3. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
4. รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
4. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อใดของคริสต์ศาสนาที่กระทำเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์
1. พิธีศีลกำลัง            
2. พิธีศีลแก้บาป
3. พิธีศีลอนุกรม          
4. พิธีศีลมหาสนิท
 5. การสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างไร
1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือยามลำบาก
2. จิตใจมีความสงบ เยือกเย็น เป็นสมาธิ
3. มีอิทธิฤทธิ์บางประการเกิดขึ้นกับผู้สวด
4. พระพุทธรูปที่บูชามีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
6. เพราะเหตุใดแม้ว่าพระอานนท์จะออกบวชมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์
1. ต้องโต้วาทะกับพวกเดียรถีย์บ่อยครั้ง
2. พระภิกษุรูปอื่นขัดขวางการบำเพ็ญเพียร
3. ต้องเดินทางไปประกาศพระศาสนาหลายที่
4. ต้องปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
7. สภาพของชุมชนใดที่แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกของชุมชนที่ดี
1. สมาชิกชุมชนรักสันโดษ
2. สมาชิกชุมชนมีฐานะร่ำรวย
3. สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
4. สมาชิกชุมชนต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
8. ข้อใดเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองการปกครองโดยตรง
1. ผลิตสินค้าบริโภค               
2. ขัดเกลาสมาชิกของสังคม
3. เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ    
4. บริหารประเทศตามนโยบาย
9. วัฒนธรรมสากลในข้อใดที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรามากที่สุด
1. แฟชั่น                  
2. อินเทอร์เน็ต
3. การใช้ของราคาแพง   
4. การรับประทานอาหารตะวันตก


10. แนวความคิดเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใดสิ้นสุดลง
1. สงครามเวียดนาม      
2. สงครามโลกครั้งที่ 1
3. สงครามโลกครั้งที่ 2   
4. สงครามอ่าวเปอร์เซีย
11. แนวคิดใดขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชน
1. ผู้ชายย่อมเก่งกว่าผู้หญิง
2. เด็กจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเหมาะสมตามวัย
3. คนจนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
4. ผู้พิการต้องได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมคนทั่วไป
12. ข้อใดคือองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
1. กรมการค้าภายใน     
2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. สำนักนายกรัฐมนตรี   
4. สำนักงานประกันสังคม
13. ข้อใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์
1. เรือ                      2. รถยนต์
3. บ้านพร้อมที่ดิน         4. เครื่องปรับอากาศ
14. การทำบัตรประชาชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1. กฎหมายทรัพย์สิน
2. กฎหมายเรื่องบุคคล
3. กฎหมายเรื่องครอบครัว
4. กฎหมายเรื่องการละเมิด
 15. ข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
1. คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต
2. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต การขาดแคลนเงินทุน
3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน การเลือกวิธีการผลิต
4. การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ
16. การดำเนินงานของสหกรณ์ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้
1. ดำเนินงานโดยอิสระ
2. จดทะเบียนนิติบุคคล
3. เปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ
4. ไม่ว่าจะถือหุ้นกี่หุ้นก็ออกเสียงได้เพียง 1 เสียง
17. หากร้านจัดดอกไม้รับพนักงานที่จบสาขา
คหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1. อุปสงค์เพิ่ม              2. อุปสงค์ลด
3. อุปทานเพิ่ม             4. อุปทานลด
18. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
2. ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
3. โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด


19. ถ้าเกิดสภาวะเงินฝืดจะส่งผลต่อประชาชนอย่างไร
1.   ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้น  
2.   ประชาชนเสียภาษีให้รัฐมากขึ้น
3.   ประชาชนมีอัตราการว่างงานสูง        
4.   ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือสูง
20. สภาพการณ์ใดบ่งบอกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1. ประชาชนมีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
2. สินค้าและบริการต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
3. อำนาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในมือของประชาชนลดลง
4. เงินจำนวนเท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้
21. ข้อใดถือว่าเป็นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี
1. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราต่ำ
2. ให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ
3. ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งไปขายประเทศยากจน
4. ให้นำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้ทุกชนิด
22. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
1. การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
2. การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
3. ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
4. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
23. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
1. รูปแบบของรัฐ                   
2. ผู้บริหารประเทศ
3. ระบอบการปกครอง             
4. เจ้าของอำนาจอธิปไตย
24. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
1. ภาษา                             2. กายวิภาค
3. กลุ่มเลือด               4. หลักฐานจีน
25. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
1. มีความเชื่อต่างกัน     
2. มีความสนใจต่างกัน
3. มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน           
4. มีความรู้ความสามารถต่างกัน
26. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
1. ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
4. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง
27. “...ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย...พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
1. ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
2. การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
3. ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
4. การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
28. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
1. เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน    
2. การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
3. ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น  
4. เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น
29. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
1. ความชัดเจน            2. ความสวยงาม
3. มาตราส่วนคงที่         4. สีและรูปร่างต่างๆ
30. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
1. รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
2. ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
4. สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
31. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
1. การกลั่น                2. ความชื้น
3. ความร้อน               4. การโน้มถ่วง
32. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
1. เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
2. เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
3. เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
4. เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
33. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ   
2. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
3. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ
4. ชายฝั่งของฟีออร์ด


34. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
1. เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
2. หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
3. แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
4. แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
35. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
1. การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
2. การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
3. การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
36. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
1. การปฏิวัติการเกษตร  
2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์
4. การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
37. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร
1. เกิดจากธรรมชาติ       2. เกิดจากการเรียนรู้
3. เกิดจากพันธุกรรม      4. เกิดจากสัญชาตญาณ
 38. การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
1. รัชกาลที่ 4              2. รัชกาลที่ 5
3. รัชกาลที่ 6              4. รัชกาลที่ 7
39. การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด
1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
4. การกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง
40. ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
1. รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
2. ดุลรายได้-รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล
3. รัฐวิสาหกิจส่งผลกำไรให้รัฐบาลมากขึ้น
4. รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด
41. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด
1. การจัดสรรปัจจัยการผลิต
2. การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต
3. ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
4. เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต
42. กรณีใดทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
1. อุปสงค์ต่อข้าวสารน้อยกว่าอุปทานของข้าวสาร
2. อุปสงค์ต่อข้าวสารมากกว่าอุปทานของข้าวสาร
3. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
4. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร
43. วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด
1. การตีความ              2. การประเมิน
3. การวิเคราะห์           4. การสังเคราะห์

44. อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด
1. อารยธรรมจีน           2. อารยธรรมขอม
3. อารยธรรมอินเดีย      4. อารยธรรมอิสลาม
 45. ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน
1. ไทรบุรี                  2. ปัตตานี
3. สุราษฎร์ธานี            4. นครศรีธรรมราช
46. ข้อใด ไม่ แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
1. จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
3. เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออก
    เฉียงเหนือ
47. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
1.  การกร่อนของแผ่นดิน
2.  การปรับระดับแผ่นดิน
3.  การแปรสัณฐานเปลือกโลก    
4.  การกระทำจากภายนอกโลก
48. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. อนุสัญญาไซเตส
2. อนุสัญญาเวียนนา
3. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
4. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
49. ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น
1. การใช้สัญลักษณ์
2. การใช้สัญชาตญาณ
3. การตอบสนองสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ
4. การตอบสนองสิ่งเร้าตามพันธุกรรม
50. กิจกรรมใดมีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย
1. การจัดตั้งมณฑล
2. การจัดระบบภาษี
3. การจัดตั้งสุขาภิบาล   
4. การจัดระบบเทศาภิบาล
51. ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง
1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
52. ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด
1. ทองคำแท่งหนัก 5 บาท        
2. พันธบัตรรัฐบาลไทยเข้มแข็ง
3. หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์   
4. เงินฝากประจำธนาคาร 9 เดือน
53. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันที่มีคุณค่าด้านการออมและการลงทุน
2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
3. เชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณค่าทางจริยธรรมและมีความเสมอภาค
4. ปลูกฝังให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นวิธีการที่มีคุณค่าในการนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
54. ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ
1. ตั้งกำแพงภาษีขาเข้า            
2. ให้เงินอุดหนุนผู้นำเข้า
3. กำหนดโควตาการส่งออก       
4. กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้า

55. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเมินได้จากข้อใด
1. อายุของหลักฐาน      
2. ปริมาณของหลักฐานที่พบ
3. ความสมบูรณ์ของหลักฐาน
4. ข้อสนเทศที่ปรากฏในหลักฐาน

56. ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์
1. การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์
2. การค้นพบกฎแห่งความโน้มถ่วง
3. การค้นพบว่าเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงรี
4. การค้นพบว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
57. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. เพื่อให้ชาติยุโรปยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง
2. เพื่อกดดันให้ชาติยุโรปคืนดินแดนที่ยึดจากไทย
3. เพื่อให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ
4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
58. ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที่ใด
1. ทะเลทรายธาร์และทะเลทรายดาชต์-อี-คาร์วีในทวีปเอเชีย
2. ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา
3. ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวีปออสเตรเลีย
4. ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต์เลกในทวีปอเมริกาเหนือ
59. การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟชีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด
1. พิธีสารเกียวโต
2. อนุสัญญาไซเตส
3. อนุสัญญาบาเซิล
4. พิธีสารมอนทรีออล
60. การขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด
1. UNICEF                 2. UNESCO
3. UNCTAD               4. UNESCAP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...