วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 10, 2560

120ข้อ ม.6 Final2559
1. “การเดินจงกรมจัดเป็นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ข้อใด
1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
4. ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน

2. นายสมิงฝึกฝนซ่อมโทรทัศน์ให้ชำนาญ เป็นไปตามหลักการเจริญปัญญาข้อใด
1. สุตมยปัญญา
2. จินตมยปัญญา
3. ภาวนามยปัญญา
4. สติปัญญา
3. ตามหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ตรงกับข้อใด

1. เป็นวิธีคิดแบบกระจายเนื้อหา
2. เป็นวิธีคิดแบบแก้ปัญหา
3. เป็นวิธีคิดแบบจำแนกประเด็น
4. เป็นวิธีคิดแบบปลุกเร้ากุศล
4. หากคำกล่าวที่ว่า หลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความคล้ายกันในเรื่องให้พิสูจน์ความจริงโดยใช้การทดลอง ไม่เชื่อสิ่งใดอย่างงมงาย และใช้สติปัญญาในการพิจารณาแล้ว หลักธรรมในข้อใดเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันหลักการดังกล่าวได้ดีที่สุด
1. เบญจศีล-เบญจธรรม
2. กาลามสูตร 10
3. อริยสัจสี่และธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
4. อริยมรรค
5.
สนาตนธรรมเป็นชื่อเดิมของศาสนาหนึ่ง ซึ่งมีความหมายว่า ศาสนาอันเป็นของเก่าหรือนิรันดร์หมายถึงศาสนาใด
1. ศาสนาสิกข์
2. ศาสนาเชน
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาฮินดู
6. ศาสนาใดที่มีคัมภีร์เปรียบเสมือน
ธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิต
1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาขงจื๊อ
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนายูดาย
7.
ศีลอนุกรมหมายถึงข้อใด
1. ศีลสมรส
2. ศีลบวช
3. ศีลแก้บาป
4. ศีลล้างบาป
8. พระเยซูโนตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงไม้กางเขน ด้วยข้อใดเป็นสำคัญ
1. อ้างตนเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า
2. รวบรวมกำลังผู้คนต่อต้านความคิดเดิมของนักบวชในศาสนายิว
3. อ้างตนว่าเป็นผู้พิเศษ สามารถชุบชีวิตผู้ตาย และรักษาโรคได้ทุกชนิด
4. ซ่องสุมผู้คนเพื่อก่อการกบฏต่ออาณาจักรกรีกและตั้งตนเป็นกษัตริย์
9. หลักปฏิบัติในข้อใดที่มุสลิมที่หากไม่พร้อมเรื่องกำลังทรัพย์ กำลังกาย ก็มิได้บังคับให้ปฏิบัติ
1. การบริจาคซะกาต
2. การละหมาด
3. การประกอบพิธีฮัจญ์
4. การถือศีลอด
10. ตามแนวคิดเรื่องตรีมูรติ เทพองค์ใดมีหน้าที่ในการดูแลรักษาจักรวาลโดยการอวตาร
1. พระนารายณ์
2. พระอิศวร
3. พระพรหม
4. พระพิฆเนศวร

11. การกระทำใดเป็นการะกระทำที่ผิด จารีตประเพณีไทย
1. การที่พระสงฆ์แตะเนื้อต้องตัวสตรีเพศ
2. การแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องเรียน
3. การสวมชุดดำไปงานแต่งงาน
4. การไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยม
1. ค่านิยมเป็นที่มาของบรรทัดฐาน
2. ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
3. ค่านิยมในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน
 
4. ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความถูกต้อง
13. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า
สถาบันทางสังคมในเชิงสังคมวิทยาได้ถูกต้องที่สุด
1. องค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม
2. แบบแผนการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมที่ได้รับการกลั่นกรองว่ามีความดีงามเสมอ
3. แบบแผนการปฏิบัติของสมาชิกที่ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง
4. ระบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมอย่างเป็นระเบียบ
14. วัฒนธรรมและประเพณีใดมีถิ่นกำเนิดแตกต่างจากข้ออื่น
1. เพลงฉ่อยและเพลงอีแซว
2. ประเพณีทำบุญคูนลาน
3. ประเพณีแห่บุญบั้งไฟ
4. เครื่องดนตรีโหวดและแคน
15. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ประเภทรัฐเดี่ยว
1. มีรัฐบาลเพียงระดับเดียว
2. มีการรวมอำนาจไว้ที่รัฐบาลกลาง
3. มีความเป็นอิสระปราศจากการรุกรานจากรัฐอื่น
4. มีหน่วยการปกครองและข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง
16. เหตุผลสำคัญข้อใดที่ทำให้ต้องมีการแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ทางคือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
1. เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ 3 องค์กรหลักอย่างชัดเจน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ให้อำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. เพื่อเป็นการแบ่งกันทำงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน
4. เพื่อป้องกันปัญหาและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอำนาจ
17. ระบบการปกครองใดต่อไปนี้อธิบายรูปแบบ รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ดีที่สุด
1. ระบบเผด็จการโดยรัฐสภา
2. ระบบสังคมนิยม
3. ระบบเผด็จการ
4. ระบบอภิชนาธิปไตย
18. สิ่งที่เผด็จการ อำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จมีความคล้ายคลึงกันที่สุดคือข้อใด
1. มีประมุขเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย
2. ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง
3. ไม่ยอมให้ประชาชนวิจารณ์รัฐบาล
4. จำกัดเสรีภาพในทรัพย์สิน
19. จุดเด่นที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ข้อใดคือความเด่นชัดที่สุด
1. เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง
2. เป็นรัฐธรรมนูญที่มีที่มาหลังจากการรัฐประหารโดยกลุ่มทหาร
3. เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงประชามติ
4. เป็นรัฐธรรมนูญที่หัวหน้าฝ่ายตุลการมีอำนาจสูงสุด
20. ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริงเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
1. มีประธาน 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
2. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
3. ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4.
  มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งคือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างละ 2 คน
21. ข้อใดมิใช่สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. สิทธิในความเสมอภาคทางกฎหมาย
2. สิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง
3. สิทธิที่จะเลือกทำงานได้อย่างเสรี
4. สิทธิที่จะสมรสได้โดยเสรี
22. หลังสงครามโลกที่สองเป็นต้นมา นโยบายต่างประเทศของไทยมีลักษณะสำคัญคือข้อใด
1. ดำเนินนโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. ใกล้ชิดประเทศโลกเสรีประชาธิปไตยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
3. เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มประเทศโลกที่สาม
4. ดำเนินนโยบายอิสระ ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐต่างๆทุกระบบการเมือง
23. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของกฎหมาย
1. เกิดจากผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ
2. ใช้ได้เป็นการทั่วไป
3. ต้องการมีกระบวนการจัดทำเป็นขั้นตอน
4. ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ
24. หากแบ่งกฎหมายตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีแล้ว ข้อใดไม่เข้าข่ายการจัดดังกล่าว
1. กฎหมายเอกชน
2. กฎหมายระหว่างประเทศ
3. กฎหมายสารบัญญัติ
4. กฎหมายมหาชน
25. ข้อใดเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็น
อนุบัญญัติ
1. พระราชกฤษฎีกา
2. พระราชบัญญัติ
3. พระราชกำหนด
4. กฎกระทรวง
26. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลใดต่อไปนี้ทำการสมรสได้
1. บุคคลเพศเดียวกัน
2. คู่หญิงชายวิกลจิตร
3. ผู้ป่วยโรคติดต่อขั้นร้ายแรง
4. พี่น้องสืบสายโลหิตโดยตรง
27.การที่ชายคนหนึ่งขู่ว่าจะนำความลับของฝ่ายหญิงมาเปิดเผย หากไม่ยอมจ่ายเงินให้ตนหนึ่งแสนบาท จัดเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในข้อใด
1. ชิงทรัพย์
2. ลักทรัพย์
3. กรรโชกทรัพย์
4. รีดเอาทรัพย์
28. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสัญญาการกู้ยืมเงิน
1. ในการทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้ง ต้องมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเสมอ จะไม่เรียกเก็บมิได้
2. การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2
,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน
3. กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไม่ให้เกินร้อยละ 15 ต่อปี
4. การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้ จะต้องทำภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วันกำหนดชำระคืน
29. ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
1. พกอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
2. เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์มีค่าแล้วเบียดบังเอาเป็นของตน
3. สั่งซื้อและบริโภคอาหารโดยไม่รู้ว่าไม่สามารถชำระค่าอาหารนั้น
4. ทำให้เสื่อมค่าซึ่งทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
30. ผู้เยาว์สามารถประกอบนิติกรรมใดต่อไปนี้ได้โดยลำพัง
1. อุปการะส่งเสียค่าเล่าเรียนเพื่อนที่มีฐานะยากจน
2. รวมหุ้นกับเพื่อนตั้งร้านขายกาแฟหน้าโรงเรียน
3. รับเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทจากญาติผู้ใหญ่ที่มอบให้ในงานวันเกิด
4. ทำการสมรสกับเพื่อนที่คบหาดูใจกันมานาน
31. ข้อใดเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์แบบจุลภาค
1. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
2. การศึกษาเรื่องอัตราการว่างงานของประเทศ
3. พฤติกรรมการใช่โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นไทย
4. ระดับรายได้ประชาชาติของไทยลดลง

32. หน่วยทางเศรษฐกิจใดทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
1. หน่วยครัวเรือน
2. หน่วยรัฐบาล
3. หน่วยธุรกิจ
4. หน่วยเอกชน
33. กิจกรรมใดต่อไปนี้ส่งผลให้อุปสงค์ของเครื่องดื่มชาเขียวเลื่อนระดับไปทางขวามือเส้นเดิม
1. ราคาเครื่องดื่มชาเขียวสูงขึ้น
2.ราคาใบชาเขียวสูงขึ้น
3. ผู้บริโภครายได้สูงขึ้น
4. เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวสูงขึ้น
34. ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคือข้อใด
1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
2. เงินทุนของผู้ประกอบการ
3. ระยะเวลาในการผลิต
4. ผลกำไรหลังการออกจำหน่าย
35. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกัน
2. จำนวนผู้ผลิตมีมากพอที่จะไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถมีอิทธิพลต่อราคาสินค้า
3. ผู้ผลิตสามารถเลิกผลิตได้โดยไม่กระทบกระเทือนตลาด
4. ผู้ผลิตแต่ละรายส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา
36. ข้อใดคือทุนที่แท้จริง
1. เงินลงทุนจำนวนหนึ่งล้านบาท
 
2. เครื่องอบขนมปัง
3. สินเชื่อที่ธนาคารปล่อยกู้
4. ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 2 ไร่
37. ข้อใดไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
1. รัฐให้เอกชนดำเนินธุรกิจโดยเสรี
2. ผลกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการ
3. ธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคสงวนให้รัฐเป็นผู้จัดการ
4. ระบบราคาเป็นกลไกลควบคุมการค้าและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
38. ข้อใดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
1. เกิดอุปสงค์แรงงานส่วนเกิน
2. การจ้างงานเพิ่มขึ้น
3. เกิดอุปทานแรงงานส่วนเกิน
4. โรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
39. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ใด
1. ในภาวะที่ปริมาณเงินในระบบมีมากเกินไป
2. ภาวะสินค้าที่จำเป็นราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. เกิดปัญหาขาดดุลกาค้า
4. เศรษฐกิจซบเซา เกิดการว่างงานสูงขึ้น
40. นโยบายการค้าระหว่างประเทศใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
1. การตั้งเขตการค้าเสรี
  
2. การตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้า
3. การจ่ายเงินอุดหนุน
4. การกำหนดโควตาสินค้านำเข้า
41. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง
1. รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและรัฐบาล
2. รักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
3. กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรา
4. ออกนโยบายการเงินของประเทศ
42. มาตรการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาการขาดดุลการชำระเงินของประเทศ

1. การเพิ่มอัตราภาษีสินค้าเข้าและสินค้าออก
2. การผ่อนคลายความเข้มงวดในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. การส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทย
4. สนับสนุนการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มการบริโภคการลงทุนและการนำเข้า
43. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์
1. ข้าราชการกรมที่ดิน
2. ลูกหนี้เงินกู้
3. เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้
4. พนักงานประจำของกระทรวงมหาดไทย
44. หากชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวจะจัดอยู่ในบัญชีใด
1. ดุลบัญชีทุน
2. ดุลบริการ
3. ดุลการค้า
4. ดุลเงินโอน
45. ข้อใดเป็นภาษีทางตรง
1. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
2. ภาษีสรรพสามิต
3. ภาษีการค้า
4. ภาษีศุลกากร
46. อำนาจซื้อกับดัชนีราคาผู้บริโภค มักจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
1. เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
2. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
3. เปลี่ยนแปลงในในทิศทางเดียวกัน
4. จะมีความสัมพันธ์เมื่อมีปริมาณเงินเป็นตัวแปร
47. ขั้นตอนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใดที่เริ่มมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี
1. การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
2. สหภาพศุลกากร
3. การจัดตั้งตลาดร่วม
4. การรวมกลุ่มแบบสหภาพเศรษฐกิจ
48. หากประเทศใดประสบปัญหาการไร้เสถียรภาพทางการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หน่วยงานใดมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรง
1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
2. ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
3. องค์การการค้าโลก
4. ธนาคารโลก
49. สหกรณ์รูปแบบใดที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร
1. สหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์นิคม
3. สหกรณ์บริการ
4. สหกรณ์ร้านค้า
50. ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. การที่ประเทศมีระดับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมในระดับโลก
4. ประชาชนทุกคนมีงานทำและได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
51. ข้อใดกล่าวถึง
พุทธศักราชผิดจากความเป็นจริง
1. เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในรัชสมัยรัชกาลที่ 6
2. ตามธรรมเนียมของไทย พ.ศ.1 เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานทันที
3. หากใช้เทียบกับคริสตศักราช ต้องบวกลบด้วยจำนวน 543
4. มีอายุการใช้ที่ยาวนานกว่า จุลศักราช มหาศักราชและฮิจเราะห์ศักราช
52. แนวคิดใดเกี่ยวกับเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทยที่มีการใช้หลักฐานทางด้านการแพทย์เข้ามาช่วยวิจัย
1. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางคืนของจีน
2. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในแถบเทือกเขาอัลไต
3. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย
4. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในมณฑลยูนนานและรัฐอัสสัมของอินเดีย
53. ข้อใดถือได้ว่าเป็นแผนพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยฉบับแรกของไทย
1. การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนัรัชต์
2. การประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 4
3. หนังสือศิริพจนภาคและตุลภาคพจนกิจของเทียนวรรณ
4. คำกราบทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103
54. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด
1. 15
2. 16
3. 17
4. 18
55. ข้อใดถือเป็นรัฐบาลในองค์ประกอบของรัฐ
1. คณะบุคลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
     
2. คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง
3. คณะบุคคลที่การแต่งตั้งโดยรัฐสภา
                   
4. คณะบุคคลที่ได้อำนาจมาจากการปฏิวัติ
56. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
1. ภาพจากดาวเทียม
2. การรับรู้จากระยะไกล
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. ภาพถ่ายทางอากาศ
57.ข้อใดคือชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของGPS (ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก)
1. Global Premoting System
2. Geographic Premoting System
3. Global Positioning System
4. Geographic Positioning System
58. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
1. การทหาร
2. การสำรวจทิศทาง
3. การป้องกันภัยพิบัติ
4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
59. ข้อใดคือคำว่าภูมิสารสนเทศในภาษาอังกฤษ
1. Geography
2. Geology
3. Geomatics
4. Geohydrology
60.ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบ GPS
1. ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน ส่วนอวกาศ ส่วนผู้ใช้
2. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. คอมพิวเตอร์ องค์กร บุคลากร
4. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ บุคลากร ข้อมูล
61.ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จาก GPS
1. สำรวจรังวัดที่ดิน การสำรวจพื้นที่และทำแผนที่
2. กำหนดตำแหน่งจอดกระสวยอวกาศบนดวงจันทร์
3. ช่วยหาตำแหน่งได้ตลอดทุกๆจุดบนพื้นโลก
4. บันทึกเส้นทางและระบบนำร่องนำทางไปจุดหมายที่กำหนด
62.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับดาวเทียมGPS
1. มีทั้งหมด24ดวง
2. โคจร1รอบใช้เวลา24ชั่วโมง
3. มีทั้งหมด6วงโคจร
4. กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแล
63. การบอกตำแหน่งในระบบพิกัดภูมิศาสตร์สำหรับระบบGPSต้องมีดาวเทียมGPSอยู่ในระยะอย่างน้อยกี่ดวง
1. 2 ดวง                        
2. 3 ดวง
3. 4 ดวง                        
4. 5 ดวง
64. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานีควบคุมภาคพื้นดินในระบบ GPS
1. ควบคุมดาวเทียมGPS
2. ส่งสัญญาณให้ดาวเทียม GPS
3. รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS
4. ส่งข้อมูลให้ส่วนของผู้ใช้
65.หลักการทางคณิตศาสตร์ข้อใดที่ใช้ในการคำนวณหาพิกัดในระบบGPS
1. ตรีโกณมิติ
2. ลอการิทึม
3. โปรเจคไทล์
4. สถิติและความน่าจะเป็น
66.ภาพจากดาวเทียมโดยใช้กระบวนการรีโมตเซนชิง (Remote Sensing) เป็นระบบการทำงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญข้อใด
1. ความเร็วของแสง
2. ความหนาแน่นของมวลอากาศ
3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
4. การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต
67. เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้เป็นรูปสามมิติ
1. Stero Scope             
2. Plainimometer
3. 3D Glass                   
4. Animometer
68.ดาวเทียมในข้อใดแตกต่างจากดาวเทียมดวงอื่นในด้านประโยชน์การใช้งาน
1. SPOT                       
2. IKONOS
3. LANDSAT                  
4. NOAA
69. เหตุใดภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะของสีที่แตกต่างกันเมื่อใช้ช่วงคลื่นที่ต่างกัน
1. วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีเฉพาะตัว
2. ระยะห่างของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
3. ลักษณะของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
4. ถูกทุกข้อ
70.ข้อใดกล่าวผิดไปจากความเป็นจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล
1. บันทึกข้อมูลโดยปราศจากการสัมผัสวัตถุ
2. ระบบการบันทึกข้อมูลมี 2 วิธีคืออาศัยแหล่งพลังงานภายนอกและผลิตพลังงานเอง
3. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกใช้ในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม
4. อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ และความยาวคลื่นแตกต่างกันเป็นสื่อในการบันทึกข้อมูล
71.ระบบการทำงานของดาวเทียมดวงใดแตกต่างจากดวงอื่น
1. RADARSAT                
2. SPOT
3. LANDSAT                  
4. IKONOS
72. ระบบการบันทึกข้อมูลที่ดาวเทียมมีแหล่งกำเนิดพลังงานในตัวเองสำหรับการบันทึกข้อมูลมีชื่อเรียกว่าอะไร
1. Active Remote Sensing
2. Passive Remote Sensing
3.
Actionist Remote Sensing
4.
Packate Remote Sensing
73. พื้นที่ทับซ้อนในภาพถ่ายทางอากาศ (Overlap) ใช้เพื่อประโยชน์ในข้อใด
1. การกำหนดแนวบิน
2. การกำหนดขอบเขต
3. การอ่านข้อมูลเชิงพื้นที่
4. การแปลข้อมูลให้เป็นภาพสามิติ
74. ข้อใดคือการทำงานของระบบGISในขั้นตอนสุดท้าย
1. การจัดการ                  
2. การแสดงผล
3. การวิเคราะห์               
4. การจัดเก็บ
75. โปรแกรมArc-Viewจัดอยู่ในส่วนใดขององค์ประกอบของระบบGIS
1. Hardware                 
2. Process
3. Software                  
4. Data
76. หากต้องการกำหนดตำแหน่งของโรงงานอุตสาหกรรมควรใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบใด
1. เส้น                           
2. รูปปิด
3. ภาพ                          
4. จุด
77. การซ้อนทับชั้นข้อมูล (Layer) ของระบบGISเรียกว่าอะไร
1. Multilay                   
2. Multilap
3. Overlap                    
4. Overlay
78.ข้อใดอธิบายความหมายของ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
1. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
4. การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเขื่อนผลิตไฟฟ้า
79.การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายศาสนาอย่างสงบสุขควรเริ่มต้นอย่างไร
ก. เข้าร่วมศาสนพิธีของทุกศาสนา
ข. เข้าใจความแตกต่างของแต่ละศาสนา
ค. เปรียบเทียบหลักธรรมของแต่ละศาสนา
ง. พัฒนาแนวทางการรวมแต่ละศาสนาเข้าด้วยกัน
80.ศาสนาในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าแตกต่างจากข้ออื่น
. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู          
. ศาสนายูดาห์ 
. ศาสนาอิสลาม                   
. ศาสนาคริสต์
81.คัมภีร์ของศาสนาในข้อใดที่มีความแตกต่างจากคัมภีร์เล่มอื่น
. พระเวท                
. พระไตรปิฎก
. ไบเบิล                  
. อัลกุรอาน
82.ข้อใดเปรียบเทียบความหมายตรงตัวของคำว่าศาสนากับศีลธรรมได้ถูกต้องที่สุด
. ศีล ห้าม    ธรรม ควร
. ศีลหัก      ธรรม ล้าง
. ศีลดึง      ธรรม กลับ
. ศีล สั่ง       ธรรม สอน
83. มูลเหตุของการเกิดพระพุทธศาสนาคือข้อใด
ก. อวิชชา                 
ข. กุศล
ค. ปัญญา                 
ง. สติ
84.หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามข้อใด ที่มุสลิมอาจเลือกกระทำในลำดับสุดท้าย โดยรอให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพและทุนทรัพย์ก่อน
. การละหมาด           
. การถือศีลอด
. การบริจาคซะกาต     
. การประกอบพิธีฮัจญ์
85.เหตุการณ์ใดเป็นจุดเริ่มต้นนับศักราชอิสลาม หรือที่เรียกว่า ฮิจเราะฮ์ศักราช
. ศาสดามุฮัมมัดประสูติ
. ศาสดามุฮัมมัดสิ้นพระชนม์
. ศาสดามุฮัมมัดอพยพไปเมืองมะดีนะฮ์
. ศาสดามุฮัมมัดได้รับโองการจากอัลออฮ์
86.บุคคลใดย่อมได้รับการยกเว้นในการถือศีลอด
. ธราพรเป็นหญิงแม่ลูกอ่อน
. ปวรรุจอายุไม่ถึง 20 ปี
. รณพีร์เป็นอาสารักษาดินแดน
. รัชชานนท์ ต้องดูแลมารดาที่ป่วยหนัก
87.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
. ชาวมุสลิมทุกคนต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
. ชาวมุสลิมจะต้องบริจาคซะกาตในอัตราร้อยละ 2.5
. ชาวมุสลิมจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น
. ชาวมุสสิลมทุกคนต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีละ 1 ครั้ง
88.ข้อใดไม่มีอยู่ในหลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม
. โลกมีวันสิ้นสุด         
. เทวทูตมีจำนวนมาก
. ศาสนทูตมีหลายท่าน  
. การตายแล้วเกิดใหม่บนโลกมนุษย์
89. ข้อใดคือลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามที่แตกต่างจากศาสนาอื่น
. ศาสนาอิสลามสอนให้เคารพพระเจ้าเพียงองค์เดียว
. ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช
. ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามสำหรับสตรี
. ศาสนาอิสลามให้ผู้นับถือต้องสละทรัพย์เพื่อสังคมตามสถานภาพ
90.นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด
. อาลีเป็นบุตรของพระมุฮัมมัด   
. การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอน
. พระอัลลอฮองค์เดียว
. การประกอบพิธีกรรม
91.คัมภีร์เล่มใดของศาสนาอิสลามที่ปรากฏอยู่ในพันธสัญญาใหม่(New  Testament) ของศาสนาคริสต์
. คัมภีร์อินญิล
. คัมภีร์อัลกุรอาน
. คัมภีร์ซาบูร
. คัมภีร์เตารอต
92. พระเยซูตามความเข้าใจของศาสนาอิสลามคือใคร
. บุตรพระเจ้า
. นบีท่านหนึ่ง
. ผู้ไถ่บาปมนุษย์
. ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
93.ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม
. ห้ามฆ่าตนเองและผู้อื่น
. ห้ามการคุมกำเนิดและทำแท้ง
. ห้ามการเสี่ยงโชคและการพนัน
. ห้ามกราบบุคคลอื่นยกเว้นบิดามารดา
94.จุดมุ่งหมายในการประกาศบัญญัติ 10 ประการของโมเสสคือข้อใด
. ให้เคารพบิดามารดาของตน
. มิให้โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
. อย่าฆ่ามนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
. สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวยิวมีความอดทนและศรัทธาในพระเจ้าองค์เดิม
95.พระเจ้าทรงมีโองการให้โมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสู่ที่ใด
. โรมัน-อียิปต์            
. คะนาอัน-โรมัน
. อียิปต์-คะนาอัน       
. คะนาอัน-อียิปต์
96.บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร
. ชาติก่อนทำบาปไว้ ชาตินี้จึงรับผลกรรม
. พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา
. ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้ว เพราะทุกคนมีกิเลส
. บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมไม่ดีไว้ เราจึงได้รับผลไปด้วย
97.จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด
. การล้างบาปกำเนิด
. การไปรวมกับพระเจ้า
. การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า
. การรอดพ้นจากคำพิพากษา
98.หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ(Trinity)ของคริสต์ศาสนา หมายความว่าอย่างไร
. พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
. พระเป็นเจ้าทรงทำ 3 หน้าที่ ได้แก่ ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย
. พระเป็นเจ้าทรงมี 3 องค์ ได้แก่ พระยะโฮวาห์ พระเยซูคริสต์ และพระแม่มารี
. พระเป็นเจ้าทรงมีองค์เดียว แต่มี 3 พระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
99. พิธีรับศีลในข้อใดของคริสต์ศาสนาที่เป็นการยืนยันถึงการนับถือคริสต์ศาสนา
. ศีลกำลัง                
. ศีลล้างบาป
. ศีลอภัยบาป            
. ศีลมหาสนิท
100. ศีลใดของศาสนาคริสต์ที่เมื่อรับศีลหนึ่งแล้วไม่สามารถรับอีกศีลหนึ่งได้
. ศีลกำลัง-ศีลล้างบาป
. ศีลอภัยบาป-ศีลมหาสนิท
. ศีลคนไข้-ศีลกำลัง
. ศีลอนุกรม-ศีลสมรส
101. ศาสนาคริสต์นิกายใดไม่มีพิธีรับศีลอนุกรม
. นิกายโรมันคาทอลิก
. นิกายออร์ทอด็อกซ์
. นิกายโปรเตสแตนต์
. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
102. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
. สัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนที่มีพระเยซูคริสต์ถูกตรึง
. องค์ประมุขของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกทั่วโลก คือ พระสันตะปาปา
. ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธี คือ พิธีศีลล้างบาปและพิธีศีลมหาสนิท
. ยกย่องพระนางมารีอาและยกย่องผู้ทำความดีให้แก่ศาสนาเป็น นักบุญ
103. เหตุการณ์ที่ทำให้ใดคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ถูกเรียกว่า "พันธสัญญา"
. การละเมิดกฎของอดัม-อีฟ
. การอพยพชาวยิวของโมเสส
. โองการจากพระเจ้าที่อับราฮัมได้รับ
. การถูกตรึงการเขนของพระเยซู
104. ศาสนาใดมีลักษณะเป็นเอกเทวนิยม
. ศาสนาพุทธ  
. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
. ศาสนาโซโรอัสเตอร์
. ศาสนาคริสต์
105. ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของศาสนา
. ผู้สืบทอด               
. นรก-สวรรค์
. พิธีกรรม               
. ศาสนสถาน
106. ข้อใดกล่าวถึงการถือศีลอดในศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง
. หญิงที่มีประจำเดือนได้รับการยกเว้น
. งดเว้นจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศฉันสามีภรรยาในเวลากลางคืน
. มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกมุสลิมให้เกิดความยำเกรงพระเจ้า
. เด็กที่อายุไม่ถึง15ปีได้รับการยกเว้น
107. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่
. เรื่องราวชีวิตของพระเยซู
. การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส
. การสร้างโลกของพระเจ้า
. ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
108. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ก.เงินเฟ้อและการว่างงานสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกัน
ข.เงินเฟ้ออาจเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์และปัจจัยด้านอุปทาน
ค.เงินเฟ้ออาจเกิดขึ้นหากเศรษฐกิจขยายตัวสูงกว่าศักยภาพ
ง.ถูกทุกข้อ
109. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
ก.อุปทานของสินค้ามีมากเกินไป
ข.ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป
ค.การสั่งสินค้าเข้ามีมากเกินไป
ง.อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงเกินไป
110. เงินเฟ้อจะก่อให้เกิดผลกระทบในข้อใด
ก.อำนาจซื้อของผู้มีรายได้ประจำสูงขึ้น
ข.ลูกหนี้เสียเปรียบ เจ้าหนี้ได้เปรียบ
ค.รัฐเก็บภาษีเงินได้น้อยลง
ง.ลูกหนี้ได้เปรียบ เจ้าหนี้เสียเปรียบ
111. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ อาจทำได้โดยวิธีใด
ก.ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
ข.เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
ค.เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
ง.ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
112. เมื่อระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้นโยบายทางการเงินแก้ไขโดยวิธีใด
ก.การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
ข.การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค.การลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย
ง.การลดการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
113. รัฐบาลใช้มาตรการทางการคลังในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้อย่างไร
ก.ขึ้นค่าเงินบาท
ข.ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
ค.ขึ้นอัตราภาษีเงินได้
ง.ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
114. ถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นมาก นโยบายในข้อใดจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะเหตุใด
ก.เพิ่มอัตราภาษีให้สูงขึ้น เพื่อลดอำนาจซื้อของประชาชน
ข.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อจูงใจให้เอกชนกู้เงินไปลงทุนมากขึ้น
ค.รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ง.ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ
115. ภาวะเงินฝืดจะส่งผลทางบวกกับคนกลุ่มใด
ก.พ่อค้า
ข.ข้าราชการ
ค.เกษตรกร
ง.เจ้าของโรงงาน
116. หน่วยงานที่กำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศไทยคือหน่วยงานใด
ก.กระทรวงการคลัง
ข.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.ธนาคารพาณิชย์
ง.สำนักนายกรัฐมนตรี
117. ข้อใดจัดเป็นนโยบายการเงิน
ก.การเก็บภาษี
ข.การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ค.การกำหนดงบประมาณแผ่นดิน
ง.การก่อหนี้สาธารณะ
118. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ก.ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศซื้อคืนพันธบัตร
ข.การกำหนดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายลดลง
ค.การลดอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์
ง.การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
119. หน่วยงานที่กำหนดนโยบายการคลังของประเทศไทยคือหน่วยงานใด
ก.กระทรวงการคลัง
ข.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.ธนาคารพาณิชย์
ง.สำนักนายกรัฐมนตรี
120. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของนโยบายการเงิน
ก.ควบคุมปริมาณเงินให้พอดีกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
ข.ควบคุมดุลการชำระเงินให้พอดีกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
ค.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราให้พอดีกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
ง.ควบคุมระบบราคาสินค้าให้พอดีกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ