วันพุธ, สิงหาคม 30, 2560

งานปลายภาค 100 ข้อ (ม.6)

1. ข้อใดเป็นการพัฒนาตนให้งอกงามตามหลักพระพุทธศาสนา
1. ไม่ข่มเหงรังแกผู้อื่น
2. ยึดติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย
3. ไม่คิดช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นเขามีความทุกข์
4. ไม่รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ
2. ปรโตโฆสะและ โยนิโสมนสิการมีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาตนอย่างไร
1. เป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนาตนของบุคคลว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
2. เป็นหลักธรรมที่สอนให้บุคคลพัฒนาตนบนทางสายกลาง
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาตนบนความสุจริตและความไม่ประมาท
4. เป็นองค์ประกอบที่เข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาตนสำเร็จไปด้วยดี
3. อริยมรรคข้อใดเป็นพื้นฐานของกระบวนการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
1. สัมมาสติ
2. สัมมาทิฏฐิ
3. สัมมาอาชีวะ
4. สัมมาวายามะ
4. หลักธรรมเรื่องอัปปมาทธรรมมุ่งสอนชาวพุทธให้ดำเนินชีวิตอย่างไร
1. อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร
2. ทำความดีให้จิตใจบริสุทธิ์
3. ดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาท
4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลาย
5. การกระทำของบุคคลในข้อใดที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาท
1. สายบัวให้หลวงพ่อที่วัดทำนายดวงชะตาในอนาคต
2. กะทิเร่งทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เสร็จทันเวลา
3. นํ้าตาลสะเดาะเคราะห์ต่อชีวิตด้วยการนอนในโลงศพ
4. ข้าวเจ้าตักบาตรทุกเช้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
6. เหตุการณ์ใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกมาแสดงเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการทำสังคายนาพระธรรมวินัย
1. ความขัดแย้งของเหล่าสาวกในศาสนาเชน
2. ความแตกแยกของพราหมณ์ในศาสนาฮินดู
3. การทะเลาะวิวาทของประชาชนในแคว้นสักกะ
4. ความเสื่อมของศาสนานิครนถ์จากนํ้ามืออลัชชีบุคคล
7. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดของพระพุทธเจ้า
1. การสร้างความสุขด้วยวิริยบารมี
2. การเอาชนะความทุกข์ด้วยบุญบารมี
3. การบำเพ็ญทานบารมีเพื่อช่วยสัตวโลก
4. การหลุดจากทุกข์ด้วยปัญญาและความเพียร
8. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระปฏาจาราเถรีเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเรื่องใด
1. การรู้จักนำประสบการณ์มาชี้แนะแนวทางชีวิต
2. การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ดีของบรรพชน
3. การเป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน
4. การมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และครูอาจารย์
9. เพราะเหตุใดนายสุมนมาลาการจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลผู้คิดแบบโยนิโสมนสิการ
1. คิดด้วยใจที่ไร้ซึ่งอคติ
2. รู้จักคิดในทางสร้างสรรค์
3. มีความคิดแบบประชาธิปไตย
4. คิดแต่ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าดี
10. วิธีการสอนแบบใดของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่จัดว่ามีความโดดเด่นกว่าการสอนของพระสงฆ์โดยทั่วไป
1. มีลักษณะเป็นแบบชี้นำ
2. มีลักษณะเป็นแบบสนทนา
3. มีลักษณะเป็นแบบอุปมาอุปมัย
4. มีลักษณะเป็นแบบโยนิโสมนสิการ
11.มหาชนกชาดกแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
1. ความเพียรพยายาม
2. ความเมตตากรุณา
3. ความอดทนอดกลั้น
4. ความศรัทธาในศาสนา
12. จากบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมส่วนรวมสอดคล้องกับสุภาษิตบทใด
1. ใกล้เกลือกินด่าง
2. อัฐยายซื้อขนมยาย
3. นํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
4. ทำบุญเอาหน้าภาวนากันตาย
13. พระสงฆ์เป็นผู้ทำให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เป็นผู้ทำให้โลกเห็นว่าการดำรงชีวิตตามแนวพุทธธรรมนั้นเป็นไปได้ แสดงให้เห็นคุณค่าของพระสงฆ์ข้อใด
1. เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้าน
2. เป็นตัวอย่างของวิถีชีวิตแบบพุทธ
3. เป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
4. เป็นผู้ปฏิบัติตามความสมัครใจของตน
14. หากนักเรียนต้องการระงับใจที่ร้อนรนเพราะความโกรธแค้นชิงชัง นักเรียนควรปฏิบัติตามหลักธรรม
เรื่องเจตสิกอย่างไร
1. กำจัดปกิณณกอกุศลเจตสิกให้สิ้นไป
2. กำจัดปกิณณกโสภณเจตสิกให้สิ้นไป
3. ฝึกอกุศลสาธารณเจตสิกให้มีเพิ่มขึ้น
4. ฝึกสัพพจิตสาธารณเจตสิกให้มีเพิ่มขึ้น
15. สุภาพเชื่อมาเสมอว่าพระสงฆ์เท่านั้นสามารถบรรลุนิพพานได้ ความเชื่อดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ถูกต้อง เพราะนักบวชมีเวลาในการปฏิบัติธรรมมากกว่าคฤหัสถ์
2. ถูกต้อง เพราะนักบวชมีความเข้าใจในหลักธรรมลึกซึ้งกว่าคฤหัสถ์
3. ไม่ถูกต้อง เพราะใครก็บรรลุนิพพานได้ หากสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิง
4. ไม่ถูกต้อง เพราะใครก็บรรลุนิพพานได้ หากหมั่นทำบุญและปฏิบัติธรรม
16. การเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยอาศัยหลักการยึดเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินสอดคล้องกับหลักธรรมอธิปไตย 3 ข้อใด
1. โลกาธิปไตย
2. ราชาธิปไตย
3. ธรรมาธิปไตย
4. อัตตาธิปไตย
17. จุดประสงค์ในการออกธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์คือข้อใด
1. บำเพ็ญตบะด้วยทาน
2. เผากิเลสด้วยความเพียร
3. หาความสงบด้วยสันโดษ
4. ป้องพรหมจรรย์ด้วยวิริยะ
18. ศิลาชอบบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนทั้งในยามสุขและยามทุกข์ พฤติกรรม
ของศิลาสอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องใด
1. สัจจะและจาคะ
2. มุทิตาและอุเบกขา
3. อวิหิงสาและมัททวะ
4. อัตถจริยาและสมานัตตตา
19. สัจธรรมในข้อใดตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตนตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ : สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1. ฉันคือใคร ฉันเกิดมาทำไม
2. ทุกสิ่งอยู่ที่ฉัน ฉันคือทุกสิ่ง
3. นั่นไม่ใช่ของฉัน ฉันไม่เป็นนั่น
4. สิ่งนั้นเป็นของฉัน ฉันปรารถนาสิ่งนั้น
20. เพราะเหตุใดการศึกษาและการประพฤติตามพระไตรปิฎกจึงถือเป็นการรักษามรดกล้ำค่าของชาวพุทธ
1. พระไตรปิฎกเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
2. พระไตรปิฎกผ่านการทำสังคายนามาหลายครั้ง
3. พระไตรปิฎกมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าคัมภีร์อื่นๆ
4. พระไตรปิฎกใช้ระยะเวลารวบรวมอย่างยาวนาน
21. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงคุณค่าและความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อพระพุทธศาสนาน้อยที่สุด
1. เป็นแหล่งรวมพุทธพจน์
2. เป็นบันทึกที่เก่าแก่ประเมินค่ามิได้
3. เป็นคัมภีร์สูงสุดในพระพุทธศาสนา
4. เป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
22. สมชายได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องศีลของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี สมชายควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องมากที่สุด
1. ไปวัดใกล้บ้านเพื่อสัมภาษณ์เจ้าอาวาส
2. เข้าเว็บไซต์กูเกิลค้นหาคำว่าศีลของพระสงฆ์
3. เข้าห้องสมุดค้นหาจากพระไตรปิฎกหมวดพระวินัยปิฎก
4. เข้าชมรมพุทธศิลป์ สอบถามข้อมูลจากสมาชิกของชมรม
23. การกระทำของพุทธบริษัทท่านใดทำให้สังคมไทยเสื่อมมากที่สุด
1. ทิดมั่นไม่ปฏิบัติตามศีล 5 ทุกข้อ
2. มหาจันนำเงินบริจาคของวัดไปเล่นการพนัน
3. พระคำน้อยปฏิบัติตนหย่อนยานในพระธรรมวินัย
4. ขรัวอินแปงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นแทนพระพุทธศาสนา
24. การรุมประชาทัณฑ์บุคคลที่แอบขโมยตัดเศียรพระพุทธรูปเป็นวิธีปกป้องพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด
1. เหมาะสม เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ควรให้อภัย
2. เหมาะสม เพราะผู้กระทำจะได้หลาบจำไม่กล้าทำอีก
3. ไม่เหมาะสม เพราะการทำร้ายผู้อื่นจะมีบาปกรรมติดตัว
4. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักสันติวิธี
25. ขวัญพลอยยินดีเมื่อรู้ว่าเพื่อนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ การกระทำของขวัญตรงกับหลักธรรมใดในพรหมวิหาร 4
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทิตา
4. อุเบกขา
26. บุคคลใดต่อไปนี้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1. มะปรางนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ
2. มะนาวยืนยันว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
3. ส้มโอฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ในวันมาฆบูชา
4. น้อยหน่าเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแทนศาสนาเดิม
27. บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ
1. โสภาบริจาคซะกาต
2. นารีร่วมโครงการปลูกป่า
3. ธิดาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
4. ญานีรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
28. ในปัจจุบันมีข่าวพระสงฆ์ประพฤติตนผิดพระธรรมวินัยปรากฏตามสื่อต่างๆ ทำให้บุคคลขาดความเชื่อมั่น ในพระสงฆ์ และส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาหลักเกณฑ์ใดที่นักเรียนควรนำมาพิจารณาความ
น่าเชื่อถือและความศรัทธากับพระสงฆ์รูปนั้น
1. จำนวนพรรษาที่บวชเรียน
2. วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์รูปนั้นๆ
3. ชื่อเสียงและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
29.ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคำกล่าวนี้สอดคล้องกับการกระทำในข้อใด
1. ช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบอุทกภัย
2. ช่วยอุดหนุนพวงกุญแจที่คนพิการขาย
3. ช่วยบิดามารดาและครูอาจารย์ในการทำงาน
4. ช่วยพาน้องไปส่งโรงเรียนและสอนการบ้านทุกวัน
30. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมในวันมาฆบูชา
1. บวรตักบาตรและอธิษฐานขอให้ได้ขึ้นสวรรค์
2. ผุสดีซื้อปลาช่อนที่กำลังจะถูกฆ่าแล้วนำไปปล่อยที่ท่านํ้า
3. เรณูชวนเพื่อนไปถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง
4. กนกบริจาคเงิน 5 ล้านบาท เพื่อสร้างพระอุโบสถแล้วให้วัดทำป้ายชื่อ
31. สุชาติชวนสุพจน์ให้ทุจริตในการสอบ O-NET โดยการแอบนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้องสอบ แต่สุพจน์ปฏิเสธ เพราะรู้สึกละอายใจ แสดงว่าสุพจน์ปฏิบัติตัวตามวิวัติข้อใด
1. สัมปัตตวิรัติ
2. สมาทานวิรัติ
3. สมุจเฉทวิรัติ
4. เจตนาวิรัติ
32. ศาสนพิธีมีคุณค่าต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร
1. ทำให้เกิดโชคลาภบารมี
2. ผู้ร่วมพิธีได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ได้รับความบันเทิงและความสนุกสนาน
4. ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
33. แก้วไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติมีมติให้เป็นวันสำคัญสากลแสดงว่าแก้วไปทำบุญในวันใด
1. วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 3
2. วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6
3. วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8
4. วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11
34. การบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร
1. สร้างนิสัยให้เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว
2. มีภาวะผู้นำที่แข็งกร้าวและหนักแน่นในทุกสถานการณ์
3. ควบคุมสติและการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. มีความอดทนอดกลั้นไม่แสดงความรู้สึกใดๆ ออกไป
ในทุกสถานการณ์
35. การกระทำของบุคคลในข้อใด แสดงให้เห็นถึงการมีสติปัฏฐาน
1. พลนำเงินไปบริจาคให้ผู้ประสบอุทกภัย
2. ทิวเป็นคนมีนํ้าใจช่วยพาคนสูงอายุข้ามถนน
3. เอกชอบดูรายการโทรทัศน์ที่ให้ความบันเทิง
4. ฟ้าไม่แสดงอาการโกรธเมื่อเพื่อนล้อเลียนปมด้อยของตน
36. การคิดแบบโยนิโสมนสิการมีลักษณะอย่างไร
1. การคิดแบบยํ้าคิดยํ้าทำ
2. การคิดพิจารณาหาหนทางสร้างกุศล
3. การคิดอย่างถูกวิธีและคิดอย่างมีระบบ
4. การคิดหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเป็นสำคัญ
37. การคิดของบุคคลในข้อใด สอดคล้องกับวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
1. เจนคิดเข้าข้างตนเองว่าเป็นคนฉลาดและเรียนเก่ง
2. โจคิดว่าโทรศัพท์รุ่นไหนก็โทรออกและรับสายได้เช่นกัน
3. จูนคิดพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง
4. แจงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่พิจารณาถึงผลที่จะตามมา
38. พิพัฒน์ใฝ่ฝันอยากเป็นศัลยแพทย์ เมื่อถึงเวลาเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย เขาเลือกคณะเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ตามลำดับ หากพิจารณาวิธีคิดของพิพัฒน์
ตามหลักโยนิโสมนสิการ นักเรียนคิดว่าข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. คิดขัดแย้งกับวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
2. คิดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
3. คิดสอดคล้องกับภาษิตอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถํ้าเสือ
4. คิดคล้ายกับพวกเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง
39. การพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบตามมายกเว้น ข้อใด
1. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. เทคโนโลยีก้าวหน้าทัดเทียมชาติตะวันตก
3. ผู้คนละเลยศีลธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
4. การเดินทางไปมาหาสู่กันมีความสะดวกสบายมากขึ้น
40. การพัฒนาแบบยั่งยืนมีลักษณะเป็นอย่างไร
1. ไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เลย
2. คนมีชีวิตความเป็นอยู่มั่งคั่งมากขึ้น
3. มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. มีผลดีทั้งระยะสั้นและยาว ไม่กระทบคนรุ่นต่อไป
41. บุคคลในข้อใดพัฒนาตนเองตามหลักภาวิตจิตฺโตของพระพุทธศาสนา
1. ต๊อกแบ่งเงินที่มีไปหาซื้อปัจจัย 4 มาได้ครบถ้วน
2. ตาลนำอาหารที่เหลือจากรับประทานไปให้สุนัขจรจัด
3. ติ๊กไม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพราะเครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่
4. ตุ๊กนำเรื่องไตรลักษณ์มาใช้ทุกครั้งที่พบกับความสูญเสียในชีวิต
42. สิกขามีความสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1. การควบคุมตนเองอยู่เสมอ
2. การพัฒนาตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง
4. การเปลี่ยนแปลงตนเองตามสภาพแวดล้อม
43. ข้อใดแสดงถึงการจัดการปัญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องที่สุด
1. มนุษย์ควรเพิกเฉยต่อปัญหาที่ทำให้ทุกข์
2. มนุษย์ควรพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา
3. มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
4. มนุษย์ต้องรู้จักวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแก้ปัญหา
44.มัชฌิมาปฏิปทาสอดคล้องกับคุณลักษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
4. การมีความรู้คู่คุณธรรม
45. สังคมไทยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดโยงศาสนิกชนที่นับถือศาสนาต่างกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด
1. ความเชื่อ
2. จริยธรรม
3. พิธีกรรม
4. พระไตรปิฎก
46.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของศาสนาประเภทเทวนิยมอย่างไร
1. ต้องหมั่นรักษาศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุความสุขแห่งนิพพาน
2. ต้องหมั่นประกอบศาสนพิธี เพื่อธำรงรักษาศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
3. ต้องหมั่นภาวนาเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ ด้วยการอ่านหรือศึกษาคัมภีร์ของศาสนา
4. ต้องหมั่นสวดมนต์อ้อนวอนพระเป็นเจ้า เพื่อหลอมรวมตนให้เป็นเอกภาพกับพระองค์
47. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกนับถือศาสนาของบุคคลในข้อใดส่งเสริมให้สังคมเกิดสันติสุข
1. ทุกศาสนามีวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากฐานความคิดเดียวกัน
2. ทุกศาสนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานไม่แตกต่างกัน
3. ทุกศาสนามีพิธีกรรมและวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน
4. ทุกศาสนาสอนให้แสวงหาความสุขที่แท้จริงและเป็นนิรันดรเหมือนกัน
48. การปฏิบัติต่อกันระหว่างศาสนิกชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเน้นในเรื่องใด
1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
2. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
3. ทำนาอย่าเสียไร่ เลี้ยงไก่อย่าเสียรัง
4. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
49. อาณัติประกอบอาชีพค้าขายเนื้อวัวจนร่ำรวยและได้นำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือคนยากจน แสดงว่าอาณัติปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามในข้อใด
1. การปฏิญาณตน
2. การบริจาคซะกาต
3. การเสียสละต่อส่วนรวม
4. การแสดงศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า
50. การจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมมีส่วนในการสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคง
ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างไร
1. ชักนำให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น
2. กระตุ้นให้คนในชาติเกิดความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถืออยู่มากขึ้น
3. ทำให้ศาสนิกชนในทุกศาสนาเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของประเทศชาติ
4. ช่วยสร้างศรัทธาในศีลธรรมและส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
51. เพราะเหตุใดอริยสัจ 4 จึงถือเป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลาย
1. เชื่อในกฎแห่งกรรม
2. เชื่อในหลักการของเหตุผล
3. เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ
4. เชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด
52. การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาข้อใดช่วยลดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
1. อธิศีลสิกขา
2. อธิจิตตสิกขา
3. อธิธรรมสิกขา
4. อธิปัญญาสิกขา
53. การแสวงหาทรัพย์ด้วยทางสุจริตให้เพียงพอต่อการนำมาเลี้ยงตนเอง และรู้จักนำทรัพย์นั้นไปใช้สอยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงกับ คิหิสุขข้อใด
1. อัตถิสุขและอนณสุข
2. อนณสุขและโภคสุข
3. โภคสุขและอนวัชชสุข
4. อัตถิสุขและโภคสุข
54. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเรื่องใดที่สอนให้้มนุษย์มีความเมตตาแก่กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
1. เบญจธรรม
2. สาราณียธรรม
3. ฆราวาสธรรม
4. ปฏิจจสมุปบาท
55. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงการพัฒนากาย เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมที่สุด
1. มานีชมรายการตลกเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
2. มารวยชมภาพยนตร์เพื่อใช้เวลาให้หมดไปวันๆ
3. มานะชมสารคดีเพื่อเป็นการแสวงหาความรู้รอบตัว
4. มาลีชมรายการเสี่ยงโชคทางโทรทัศน์เพื่อหวังโอกาสที่จะถูกรางวัล
56. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขึ้นเพื่อการบริหารพระพุทธศาสนา
1. ผู้มาบวชเกิดความเบื่อหน่าย
2. ผู้มาบวชไม่เคร่งในพระธรรมวินัย
3. ผู้มาบวชไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
4. ผู้มาบวชกระทำการไม่เหมาะสมกับการเป็นบรรพชิต
57. เยภุยยสิกา เป็นหลักการทางพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยในหมู่พระภิกษุสงฆ์อย่างไร
1. มีการใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหา
2. มีการมอบความเป็นใหญ่ให้พระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง
3. ให้พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมประชุมทำอุโบสถสังฆกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
4. ให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีส่วนร่วมในพิธีอุปสมบทแก่ผู้มาบวชใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน
58. ถ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยที่ท่านมิได้อยู่ ณ ที่นั่นขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องนั้นให้ท่านฟังในภายหลังเป็นคุณสมบัติของพระอานนท์ในด้านใด
1. มีความรอบคอบในการฟัง
2. มีความขยันและใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. มีความเป็นเลิศในการทบทวนธรรม
4. มีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
59. ดาวเรืองเป็นข้าราชการที่ซื่อตรงในหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง
และกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม แม้จะต้องเสี่ยงกับอันตรายก็ตาม การกระทำของดาวเรืองแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกับพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใด
1. นางจูฬสุภัททา
2. พระปฏาจาราเถรี
3. นายสุมนมาลาการ
4. พระนางปชาบดีโคตมี
60. ข้อใดแสดงถึงความเป็นชาวพุทธตัวอย่างของพระบาท -สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถูกต้องที่สุด
1. ทรงเป็นอุบาสกที่เคร่งครัด
2. ทรงเป็นผู้นำในการสังคายนาพระไตรปิฎก
3. ทรงส่งคณะทูตไปสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ลังกา
4. ทรงเป็นผู้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้
61. นักเรียนควรนำคุณธรรมข้อใดของพระพรหมคุณาภรณ์(.. ปยุตฺโต) มาใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จ
1. มีศีลาจารวัตรที่งดงาม
2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. มีความเพียรพยายามเป็นเลิ
4. มีวิญญาณปกป้องพระพุทธศาสนา
62. การจัดกลุ่มหลักธรรมในอริยสัจ 4 ข้อใดถูกต้อง
1. ทุกข์ - ขันธ์ 5 โลกธรรม 8
2. สมุทัย - อธิปไตย 3 นิวรณ์ 5
3. นิโรธ - วัฏฏะ 3 มงคล 38
4. มรรค - อุปาทาน 4 สาราณียธรรม 6
63.หลักธรรมนั้นมีอยู่ในตัวเองได้ก็จริงอยู่ แต่หากไม่มีผู้สืบทอดหลักธรรมก็จะกลายเป็นเพียงลัทธิคำสอนหรือลัทธิปรัชญาโดยปราศจากการปฏิบัติแสดงให้เห็นคุณค่าขององค์ประกอบสำคัญใดในพระพุทธศาสนา
1. พระพุทธ
2. พระธรรม
3. พระสงฆ์
4. พระไตรปิฎก
64. อุปาทาน 4” ก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอย่างไร
1. ทำให้ใจเป็นสุข เพราะรู้จักทางกำจัดสิ่งกีดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
2. ทำให้มองเห็นความจริง เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันเกิดจากกิเลสตัณหา
3. ทำให้ดำเนินชีวิตง่ายขึ้น เพราะเข้าใจการเกิดและการดับของสรรพสิ่ง
4. ทำให้มีความปลอดภัย เพราะไม่ตกอยู่ในกามฉันท์พยาบาท และวิริกิจฉา
65. กานดาร้องไห้ครํ่าครวญเมื่อเห็นสุนัขแสนรักของตนตายจากไปตามอายุขัย ความทุกข์ของกานดาเกิดขึ้นตามกระบวนการใด
1. อธิปไตย 3
2. นิวรณ์ 5
3. วิปัสสนาญาณ 9
4. ปฏิจจสมุปบาท 12
66. ข้อใดสอดคล้องกับสาธารณโภคีในหลักธรรมสาราณียธรรม 6”
1. โอ้นํ้าเอยนํ้าใจไร้พรมแดน
2. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
3. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
4. อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
67. ข้อใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในหลักการปฏิบัติตนของการครองพรหมจรรย์ขั้นต้น
1. แก้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร
2. กล้าไม่นั่งหรือนอนบนที่นอนอ่อนนุ่ม
3. ก้องไม่รับประทานอาหารตั้งแต่เที่ยงวันถึงเช้าวันรุ่งขึ้น
4. เก่งนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดในหมู่บ้านทุกๆ วัน
68. การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยสอดคล้องกับหลักการใดในพระพุทธศาสนา
1. โลกาธิปไตย
2. ราชาธิปไตย
3. อัตตาธิปไตย
4. ธรรมาธิปไตย
69. ภิกษุทั้งหลาย อุบลก็ดี ปทุมก็ดี บุณฑริกก็ดี เกิดในนํ้า งอกงามในนํ้า ขึ้นพ้นจากนํ้า แต่นํ้าไม่ติดฉันใด พระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลก เจริญในโลก แต่พิชิตโลก ไม่ถูกโลกฉาบทา เหมือนกันฉันนั้นพุทธพจน์นี้สอดคล้องกับการกระทำของบุคคลในข้อใด
1. ธันวาผิดหวังจากคนรัก จึงหันหน้าเข้าหาศาสนาด้วยการบวช
2. ธนินไม่โศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียคนรักจากอุบัติเหตุ เพราะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของฉัน
3. ธเนศอยากมีใบหน้าหล่อใสเหมือนดาราเกาหลีจึงเข้าใช้บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
4. ธาราร่วมบริจาคเงินก่อสร้างศาลาการเปรียญเพราะอยากมีชื่อติดอยู่บนเสาของศาลา
70. หากอ่านพระไตรปฎิกแล้วต้องการคำอธิบายความเพิ่มเติมควรปฏิบัติอย่างไร
1. ศึกษาพระบาลีเพิ่มเติม
2. สืบค้นจากคัมภีร์อธิบายฎีกา
3. ดูคำอธิบายความในอรรถกถา
4. ค้นหาความหมายจากอนุฎีกา
71. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเกิดการพัฒนาทางด้านศีล จิตใจและปัญญา แสดงว่านักเรียนบรรลุคุณค่าของพระไตรปิฎกหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. บรรลุ เพราะสะท้อนว่าพระไตรปิฎกสามารถฝึกฝนและพัฒนาคนอย่างครบวงจร
2. บรรลุ เพราะสะท้อนว่าพระไตรปิฎกได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ไม่บรรลุ เพราะภิกษุและภิกษุณีเท่านั้นที่สามารถบรรลุคุณค่าของพระไตรปิฎกได้
4. ไม่บรรลุ เพราะการพัฒนาศีล จิตใจ และปัญญาเกิดขึ้นจากความพยายามของบุคคลล้วนๆ
72. หากนักเรียนต้องการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ควรจัดลำดับหลักฐานที่นำมาใช้ในการศึกษาเรียงตามลำดับความสำคัญตรงตามข้อใด
1. วัณณนา พระบาลี อนุฎีกา
2. พระบาลี วัณณนา อนุฎีกา
3. อนุฎีกา พระไตรปิฎก อรรถกถา
4. พระไตรปิฎก พระบาลี อรรถกถา
73. ข้อใดเปรียบเทียบผลกระทบจากการกระทำของบุคคลที่ขาดคุณธรรมได้ดีที่สุด
1. เห็นโลงศพแล้วจึงหลั่งนํ้าตา
2. อยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์
3. เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
4. ฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้
74. ข้อใดเป็นผลสำเร็จในระยะยาวของการเข้าค่ายคุณธรรม
1. ลดปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
2. ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติถูกปราบปราม
3. อัตราการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของเด็กไทยคงที่
4. ประเทศไทยหลุดจากอันดับประเทศคอร์รัปชันมากที่สุดในโลก
75. การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านด้วยความสุจริตแสดงให้เห็นถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดีของประเทศชาติอย่างไร
1. ช่วยลดความแตกแยกของคนในประเทศ
2. รู้จักและทำตามหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันของคนในสังคม
4. รักษากฎหมายของบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ยุติธรรม
76. ทุกข้อเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ยกเว้น ข้อใด
1. มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมพิธี
2. ใช้ทรัพยากรในการประกอบพิธีอย่างคุ้มค่า
3. ศึกษาจุดมุ่งหมายของพิธีและปฏิบัติตามระเบียบ
4. อยู่ร่วมจนเสร็จพิธีโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ
77. การเป็นพุทธมามกะที่ดี หมายถึงการปฏิบัติตนอย่างไร
1. มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
2. ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม
3. ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
4. งดการบริโภคเนื้อสัตว์และสุรายาเมาโดยสิ้นเชิง
78. บุคคลใดปฏิบัติถูกต้องเมื่อได้ยินพระสวด ยถา วาริวหา…”
1. ลำไยเริ่มรินน้ำลงภาชนะกรวดน้ำ
2. ลิ้นจี่รินนํ้าลงภาชนะกรวดนํ้าจนหมด
3. พุทรากราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
4. น้อยหน่าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
79. พระพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด
1. เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ
2. อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3. การลงโทษจากธรรมชาติ
4. ความอยากหรือกิเลสตัณหา
80. ผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เลิกเล่นการพนัน เลิกดื่มสุราและสามารถทำได้สำเร็จ ถือว่าปฏิบัติตามอริยมรรคข้อใด
1. สัมมาสติ
2. สัมมาวายามะ
3. สัมมาสมาธิ
4. สัมมาสังกัปปะ
81. การปวารณาตนของพระภิกษุสงฆ์ในวันสุดท้ายของการจำพรรษา มีส่วนสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างไร
1. ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธามากขึ้น
2. พระธรรมคำสอนได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้น
3. สร้างความสามัคคีและดำรงความบริสุทธิ์ในสังคมพระภิกษุสงฆ์
4. พุทธบริษัททั้ง 4 ได้ปฏิบัติตามพระปฐมเทศนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
82. ชาญชัยได้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเป็นพุทธศาสนิกชน แสดงว่าชาญชัยปฏิบัติอย่างไร
1. รักษาศีลอย่างเคร่งครัด
2. ถวายสังฆทานทุกวันพระ
3. ศึกษาพระไตรปิฎกจนเข้าใจ
4. เข้าร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา
83. ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดพิธีเลี้ยงพระทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด
1. นิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรม แล้วถวายปัจจัยเป็นอันเสร็จพิธี
2. นิมนต์พระมาเทศนา 1 กัณฑ์ แล้วประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี
3. นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี
4. นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ตอนเย็นและประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี
84. หลักการฝึกสมาธิแบบใด เป็นการอบรมจิตให้เกิดปัญญาและสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงของความรู้สึกได้ดีที่สุด
1. กุศลภาวนา
2. สันติภาวนา
3. สมถภาวนา
4. วิปัสสนาภาวนา
85. การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนามีลักษณะอย่างไร
1. รู้เท่าทันความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ
2. กำหนดรู้ว่าอิริยาบถขณะนั้นเป็นอาการใด
3. กำหนดรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไร เกิดและดับอย่างไร
4. พิจารณาดูจิตของตนว่ามีราคะ โมหะ โทสะ มากน้อยเพียงใด
86. คำกล่าวที่ว่า มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน เป็นการสนับสนุนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบใด
1. คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน
2. คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
3. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
4. คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
87. การเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบใดมีส่วนป้องกันไม่ให้บุคคลตกเป็นทาสของบริโภคนิยม
1. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
2. คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย
3. คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
4. คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
88. วิธีคิดแบบอุปปาทกมนสิการ เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไร
1. ทำให้สามารถลำดับความสำคัญสิ่งที่ควรรู้ก่อน-หลัง
2. ทำให้วางแผนอนาคตเกี่ยวกับการเรียนได้อย่างชัดเจน
3. ทำให้เห็นถึงจุดเชื่อมโยงขององค์ความรู้ต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ
4. ทำให้ทราบถึงแก่นสาระของความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
89. ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของสังคมไทย
1. วัฒนธรรมพื้นบ้านเฟื่องฟู
2. ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและวุ่นวาย
3. สามารถเอาชนะธรรมชาติได้
4. การเมืองที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
90. การกระทำของประเทศใดสอดคล้องกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
1. ประเทศ ก สนับสนุนให้ประชาชนสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อเป็นการประหยัดนํ้า
2. ประเทศ ข สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นหลายแห่งเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
3. ประเทศ ค พยายามนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนํ้ามาใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิง
4. ประเทศ ง ส่งเสริมให้ประชาชนขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในเขตป่า เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนอาหาร
91. เพราะเหตุใดการปฏิบัติตนตามหลักสมชีวิตาของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ จึงสอดคล้องกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
1. ทำให้คนเลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ที่หาได้ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
2. ทำให้มีคนดีเข้ามาคบหาและแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ให้
3. ทำให้คนรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีและใช้อย่างรู้คุณค่า
4. ทำให้บุคคลมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น
92.ชาวบ้านในชุมชนอิ่มใจมีความยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมสะพานที่ขาดจากเหตุการณ์นํ้าท่วม โดยกลุ่มผู้ชายได้ลงมือทำอย่างขยันขันแข็ง ส่วนกลุ่มผู้หญิงก็ทำอาหารและจัดหานํ้าดื่มมาให้ ซึ่งกลุ่มผู้ชายซ่อมแซมสะพานด้วยความเอาใจใส่แม้ในรายละเอียดเล็กน้อยเมื่อเสร็จแล้ว ก็พิจารณาตรวจตราอย่างรอบคอบชาวบ้านในชุมชนอิ่มใจนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องใดมาใช้
1. จักร 4
2. วุฒิธรรม 4
3. สังคหวัตถุ 4
4. อิทธิบาท 4
93. การส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดถือเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด
1. ปรมัตถะ
2. สัมปรายิกัตถะ
3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
4. อุฏฐานสัมปทา
94. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางพัฒนาตนเองด้านศีล
1. นํ้าผึ้งรู้จักหาทรัพย์ในทางสุจริต
2. นํ้าหวานมีความฝักใฝ่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
3. นํ้าฝนรู้จักควบคุมตนเองให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน
4. น้ำตาลมีจิตสงบมั่นคงไม่หลงมัวเมาไปกับกิเลสตัณหา
95. เพราะเหตุใดคำว่าเมตตาธรรมคํ้าจุนโลกจึงสามารถนำไปใช้ได้กับศาสนิกชนในทุกศาสนา
1. เพราะความเมตตาเป็นสัจธรรมสูงสุดของสัตว์โลก
2. เพราะบุคคลเกิดมาจากพื้นฐานทางกายภาพที่คล้ายกัน
3. เพราะเป็นคำที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) บัญญัติขึ้น
4. เพราะเป็นหลักจริยธรรมสากลที่ทุกศาสนาสอนเหมือนกัน
96. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสูงสุดที่คล้ายคลึงกัน
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาสิข
1. รุ้งอยากหลอมรวมกับพระเป็นเจ้า
2. ฝนตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุนิพพาน
3. เมฆอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง
4. ฟ้าหมั่นทำบุญเพื่อจะให้ขึ้นสวรรค์
97. วิเชียรพยายามโน้มน้าวสายใจให้หันมานับถือศาสนาเดียวกับตน โดยอ้างว่าหลักคำสอนของศาสนาที่สายใจนับถืออยู่มีเหตุผลน้อยกว่าศาสนาของตน เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น หากวิเชียรมีความเข้าใจอย่างไร
1. ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเลือกนับถือศาสนาใดก็สามารถบรรลุนิพพานได้
2. ศาสนาเป็นเรื่องของความศรัทธา แม้ความเชื่อและการปฏิบัติจะต่างกัน แต่ก็มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
3. แม้แต่ละศาสนาจะเชื่อในพระเป็นเจ้าที่ต่างกันแต่ก็ใช้หลักปฏิบัติเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด
4. ทุกศาสนามุ่งเน้นให้บุคคลได้รับความสุขทางกายแม้ว่าจะใช้หลักธรรมและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
98. หลักคำสอนของคริสต์ศาสนาที่ว่า
จงรักพระเป็นเจ้าด้วยสุดจิตใจ ด้วยสุดกำลังและสุดความคิด และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสังคมอย่างไร
1. ทำให้ปัญหาเด็กกำพร้าและคนเร่ร่อนหมดไปจากสังคม
2. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น
3. ทำให้เกิดการสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆตามมา
4. ทำให้ระบบการแพทย์ของประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
99.พระเป็นเจ้าทรงแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 ตระกูลใหญ่ ได้แก่ พืชผัก สัตว์พวกมดแมลง สัตว์พวกนก สัตว์นํ้าและสัตว์บกเป็นคำอธิบายเรื่องการเกิดโลกและสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใด และศาสนาใด
1. คัมภีร์ไบเบิล คริสต์ศาสนา
2. คัมภีร์อาทิครันถ์ ศาสนาสิข
3. คัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนาอิสลาม
4. คัมภีร์พระเวท ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
100. การบริจาคซะกาตของศาสนาอิสลามและหลักธรรมเรื่องอรรถของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในสังคมไทยอย่างไร
1. เกิดการกระจายรายได้จากคนรวยสู่คนจน
2. สร้างความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น
4. ทำให้ระบบสาธารณูปโภคมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น