วันอาทิตย์, กรกฎาคม 12, 2563

งาน ม.6 1/63 Midterm1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด
1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา
2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
3. เป็นกฎหมายเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
4. เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ
2. คำกล่าวเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยข้อใดถูกต้องที่สุด
1. การแสดงถึงการรวมอำนาจการปกครอง
2. การแสดงถึงการกระจายอำนาจการปกครอง
3. อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
4. เครื่องบ่งชี้ความเป็นเอกราช
3. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างไร
1. ทรงใช้ผ่านศาล
2. ทรงใช้ผ่านคณะรัฐมนตรี
3. ทรงใช้ผ่านรัฐสภา
4. ทรงใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
4. กระทรวงเป็นหน่วยงานบริหารที่สำคัญ มีข้าราชการการเมืองสูงสุดคือตำแหน่งใด
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
3. ปลัดกระทรวง
4. อธิบดีว่าการกระทรวง
5. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในชนบทของไทยแสดงถึงลักษณะนิสัยตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. มีความเมตตาต่อผู้อื่น
2. มีความเสียสละต่อส่วนรวม
3. มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน
4. เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
6. เหตุการณ์ข้อใดไม่ทำให้พ้นจากสภาพผู้เยาว์อย่างสมบูรณ์
1. อายุครบ 20 บริบูรณ์
2. สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ศาลสั่งให้สมรสขณะอายุ 7 ปี
4. ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ประกอบธุรกิจ
7. กฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยของสถานศึกษา จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมประเภทใด
1. วิถีประชา                        
2. จารีต
3. กฎหมาย                        
4. ค่านิยม
8. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของคำว่า รัฎฐาธิปัตย์
1. ผู้ที่ประชาชนส่วนมากยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน
2. รัฐบาลที่ปกครองประเทศไม่ว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่
3. ผู้ที่รับผิดชอบในการใช้อำนาจบริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติ
4. ประชาชนส่วนมากที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
9. การให้ชดใช้ค่าเสียหาย เป็นโทษของสภาพบังคับแบบใด
1. สภาพบังคับทางอาญา
2. สภาพบังคับทางแพ่ง
3. สภาพบังคับทางอุธรณ์
4. สภาพบังคับทางฎีกา
10. สภาพบุคคลเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่
1. ปฏิสนธิ
2. อายุครรภ์ 310 วัน
3. คลอดเป็นทารก
4. คลอดเป็นทารกแล้วอยู่รอด
 11. “ผู้ที่รวบรวมเอาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ คำกล่าวนี้หมายถึงบุคลกลุ่มใด
1. ผู้รับประโยชน์         
2. เจ้าของปัจจัยการผลิต
3. ผู้ประกอบการ  
4. ผู้บริโภค
12. ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
1. แสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศ
2. แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรระหว่างรัฐและเอกชน
3. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. กำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม
13. ข้อใดกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ประเทศไทยใช้อยู่ได้ถูกต้องที่สุด
1. มีการกระจายรายได้ให้สมาชิกในสังคมเท่ากัน
2. เอกชนไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
3. ผู้ตอบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐสาสตร์คือรัฐบาล
4. สิ่งที่กำหนดราคาสินค้าและบริการคือกลไกราคาและนโยบายรัฐบาล
14. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของกลไกราคา
1.  จัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง
2.  ปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
3.  กำหนดการออมของประชาชน
4.  เป็นที่มาของรายได้ที่รัฐบาลได้รับ
15. กลไกราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดปัจจัยในข้อใด
1.  ราคาสินค้าในตลาด
2.  ปริมาณการเสนอขาย
3.  ปริมาณการผลิต
4.  รสนิยมของผู้บริโภค
16. หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปทานของสินค้าชนิดนั้นๆ
1.  เท่ากับศูนย์  
2.  ไม่เปลี่ยนแปลง
3.  เพิ่มขึ้น      
4.  ลดลง
17. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาลหมายความว่าอย่างไร
1.  จัดเก็บภาษีอาการให้รัฐบาล
2.  รัฐบาลเป็นลูกค้าของธนาคารกลาง
3.  ควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
4.  เก็บรักษาเงินสกุลต่างประเทศ
18. “โรงรับจำนำให้ประชาชนกู้โดยวิธีใด
1.  ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
2.  ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
3.  ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
4.  ต้องมีตั๋วเงินค้ำประกัน
19. “การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปหลักสำคัญได้อย่างไร
1.  ใช้วิธีผลิตแบบดั้งเดิม
2.  ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
3.  เพาะปลูกกับเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป
4.  ใช้พื้นที่การเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
20. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริในเรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่  ข้อใด
1.  การสร้างเครือข่ายและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
2.  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อแข่งขันทางการค้า
3.  การส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเอง
4.  การฝึกทักษะด้านต่างๆให้เกษตรกร
21. ข้อใดสอดคล้องกับคุณของอริยสัจ 4 ที่สุด
1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล
22. ในเนื้อหาของขันธ์5 คำว่า เวทนา มีความหมายอย่างใด
1. ความรู้สึกสังเวชหดหู่ใจ
2. ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รู้นั้น
3. ความรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือ
4. ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ
23. ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม คำกล่าวนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยคุณธรรมในข้อใด
1. สังคหวัตถุ 8           
2. อิทธิบาท 4
3. พรหมวิหาร 4         
4. ฆราวาสธรรม 4
24. ข้อความใดสอดคล้องกับ อนุรักขนาปธาน
1. เพียรระวังยับยั้งอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
2. เพียรกำจัดอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
3. เพียรทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
4. เพียรรักษากุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่
25. ข้อใดคือการศึกษาหลักธรรมโดยใช้หลักปริยัติ
1. การบันทึกรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
2. การตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
3. การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย - พุทธวัจนะ
4. การท่องจำหลักธรรมแล้วนำไปปฏิบัติ
26. “คำสอนที่เป็นเทศนาธรรม มีบุคคล สถานที่ เวลา ประกอบ เป็นโครงสร้างส่วนใดของพระไตรปิฎก
1. วินัยปิฎก               
2. สุตตันตปิฎก
3. อภิธรรมปิฎก          
4. ธรรมปิฎก
27. ในสมัยพุทธกาลการเรียนพระพุทธวัจนะหรือพระไตรปิฎกใช้วิธีเรียนแบบใด
1. การท่องจำ             
2. การจดจำ
3. การบันทึก             
4. การปฏิบัติ
28. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำบุญตักบาตรที่ถูกต้อง
1. ถอดรองเท้า ใส่อาหาร ตักข้าว ยืนนิ่ง
2. ไหว้ ถอดรองเท้า ตักข้าว ใส่อาหาร
3. ถอดรองเท้า ใส่อาหาร ตักข้าว ยืนนิ่ง
4. ไหว้ ตักข้าว ใส่อาหาร รับพร
29. “ผ้ากราบคืออะไร
1. ผ้าที่รองมือเวลากราบพระพุทธ
2. ผ้าสีเหลืองที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรม
3. ผ้าที่พระภิกษุรอรับเวลาผู้หญิงประเคนของ
4. ผ้าที่พาดไว้ตามต้นไม้เพื่อถวายพระสงฆ์
30. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาที่นักเรียนไม่ได้นับถือมีหลักปฏิบัติอย่างไร
1. ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
2. รักษากิริยามารยาททางกายและวาจา
3. ปฏิบัติตนตามแบบประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
4. ปฏิบัติตนตามแนววิถีชาวพุทธ
31. ข้อใดคือประเทศที่อยู่บนพื้นทวีปใหญ่ทั้งหมด
1. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
2. จีน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ
3. จีน ไต้หวัน ฮ่องกง
4. จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้
32. ผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบออสเตรเลียอย่างแท้จริง
1. เอเบท แจนส์ซูน แทสมัน
2. วิลเลี่ยม แดมเปียร์
3. นโปเลียนจักพรรดิฝรั่งเศส
4. กัปตันเจมส์คุก
33. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากน้ำ
1. กุมภลักษณ์            
2. ฟยอร์ด
3. สะพานหินธรรมชาติ   
4. แพะเมืองผี
34. ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก(GPS)
1. ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน ส่วนอวกาศ ส่วนผู้ใช้
2. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. คอมพิวเตอร์ องค์กร บุคลากร
4. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ บุคลากร ข้อมูล
35. ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จาก GPS
1. สำรวจรังวัดที่ดิน การสำรวจพื้นที่ ทำแผนที่
2. กำหนดตำแหน่งจอดกระสวยอวกาศบนดวงจันทร์
3. ช่วยหาตำแหน่งได้ตลอดทุกๆจุดบนพื้นโลก
4. บันทึกเส้นทางและระบบนำร่องนำทางไป
36. เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้เป้นรูปสามมิติ
1. Stero Scope          
2. Plainimometer
3. 3D Glass              
4. Animometer
37. เหตุใดภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะของสีที่แตกต่างกันเมื่อใช้ช่วงคลื่นที่ต่างกัน
1. วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีเฉพาะตัว
2. ระยะห่างของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
3. ลักษณะของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
4. ถูกทุกข้อ
38. “เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งและเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก ข้อความนี้กำลังกล่าวถึงเครื่องมือชนิดใด  
1. บารอมิเตอร์           
2. แอนนิโมมิเตอร์
3.  ไซโครมิเตอร์          
4.  ไฮโกรมิเตอร์
39. ข้อใดอธิบายความหมายของ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
1. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
4. การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเขื่อนผลิตไฟฟ้า
40. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทสได้เหมาะสมที่สุด
1. วินใช้ GIS เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตอำเภอปลวกแดง
2. สไปร์ใช้ GPS ในการวางแผนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
3. ภูใช้ RS ในการหาเส้นทางไปเที่ยวป่า
4. เต้ยใช้ GIS ในการพยากรณ์เส้นทางการอพยพของสัตว์ป่า
41. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ข้อใดส่งเสริมการขยายตัวของชุมชนในสมัยโบราณมากที่สุด
1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ         
2. ที่ราบสูง
3. ที่ราบชายฝั่ง           
4. เทือกเขา
42. เพราะเหตุใดในการศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงต้องอาศัยผลจากเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์เป็นหลัก
1. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง     
2. วิเคราะห์ตีความง่าย
3. ยังไม่มีการจดบันทึก   
4. มีหลักฐานให้ศึกษามาก
43. “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้าบ่งบอกถึงลักษณะในข้อใด
1. การค้าเสรี             
2. การเก็บภาษี
3. การเลี้ยงสัตว์          
4. การปกครอง
44. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอย่างไร
1. กระจายอำนาจและรวมหน้าที่
2. กระจายอำนาจและแบ่งแยกหน้าที่
3. รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและรวมหน้าที่
4. รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและแบ่งแยกหน้าที่
45. หนังสือไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1. หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2. ยุทธวิธีในการรบ
3. รูปแบบการปกครอง
4. ลักษณะทางสังคม
46. ในสมัยอยุธยาหัวเมืองประเภทใดที่อยู่ถัดจากเมืองลูกหลวงออกไป
1. เมืองหน้าด่าน          
2. หัวเมืองชั้นใน
3. หัวเมืองชั้นนอก        
4. เมืองประเทศราช
47. การเป็นรัฐบรรณาการทำให้อยุธยาได้รับประโยชน์ทางด้านใดมากที่สุด
1. การทหาร
2. เศรษฐกิจ
3. วิทยาการสมัยใหม่
4. การเมืองการปกครอง
48. เงินพินัยหลวง มีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากรประเภทใด
1. ส่วย                    
2. ฤชา
3. อากร                   
4. จังกอบ
49. สาเหตุใดที่ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้นใหม่
1. กฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม
2. ชาติอื่นดูถูกว่ากฎหมายไทยไร้ความศักดิ์สิทธิ์
3. โบราณราชประเพณีกำหนดให้มีการตรวจชำระทุกครั้งที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่
4. พระองค์เกรงว่าผู้รู้กฎหมายจะค่อยๆ หายไป จึงให้รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
50. หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องใดที่ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจากชาดกในพระพุทธศาสนา
1.ติโต  
2. พระมหาชนก
3. เรื่องทองแดง 
4. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
51. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากปัจจัยใด
1.การตั้งประเด็นคำถามของผู้ศึกษา และการค้นพบหลักฐานใหม่
2.การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่
3.การบูรณะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผู้ศึกษา
4.การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
52. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
1.ฉบับบริติชมิวเซียม     
2.ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
3.ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์          
4.ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
53. การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์มีข้อจำกัดในเรื่องใด
1.การมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชนชาติต่างๆ
2.ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก
3.การบันทึกในลักษณะตำนานหรือนิทานของชาติตะวันตก
4.ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
54. ข้อมูลใดเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน
1.ภาษา          
2.กายวิภาค
3.กลุ่มเลือด      
4.หลักฐานจีน
55. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคขัดกับหลักการทางมานุษยวิทยาในข้อใด
1.การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
2.การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั้น
3.ความเป็นมาทางภาษาพูดและการประดิษฐ์ตัวอักษร
4.ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร
56. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1.การมีแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร
2.ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
3.การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง
4.ความพร้อมของประชาชนที่มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
57. พระราชนิพนธ์ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
1.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู           
2.พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
3.พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์   
4.พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์
58. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
1.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
4.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว59. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
1.   รูปแบบของรัฐ                          
2.   ผู้บริหารประเทศ
3.   ระบอบการปกครอง           
4.   เจ้าของอำนาจอธิปไตย
60. กิจกรรมในข้อใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.การประกวดนักออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย
2.การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของท้องถิ่น
3.การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรค
4.การศึกษาค้นคว้าด้านนาฏศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
61. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
1.ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
2.พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
3.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
4.พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง62. “...ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย...พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
1.ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
2.การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
3.ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
4.การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
63. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
1.จุลศักราช               
2.พุทธศักราช
3.คริสต์ศักราช            
4.ฮิจเราะห์ศักราช
64. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
1.อารยธรรมกรีก         
2.อารยธรรมโรมัน
3.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
65. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
1.การสำรวจทางทะเล    
2.การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
3.โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา      
4.การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
66. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
1.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
2.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
3.ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
4.ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
67. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
1.มีความเชื่อต่างกัน      
2.มีความสนใจต่างกัน
3.มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน  
4.มีความรู้ความสามารถต่างกัน
68. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
1.มีหลักฐานจำนวนมาก
2.หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
3.ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน      
4.ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
69. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
1.เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
2.มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
3.เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
4.เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
70. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
1.มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
2.ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
3.ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
4.มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
71. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
1.ความสวยงาม                    
2.ประโยชน์ใช้สอย
3.ความเชื่อทางศาสนา             
4.ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
72. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
1.การสื่อสาร              
2.การผลิตสินค้า
3.การคมนาคม            
4.การบริโภคสินค้า
73. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
1.ช่วยลดประชากรโลก
2.กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
3.ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
4.เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
74. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
1.เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
2.ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
3.ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
4.ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
75. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
1.แข่งขันกันพัฒนา       
2.นับถือศาสนาต่างกัน
3.เป็นศัตรูกันมาก่อน     
4.มีระบอบการปกครองต่างกัน
76. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
1.ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
2.ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
3.ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
4.เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
77. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
1.เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน     
2.การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
3.ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น   
4.เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น
78. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
1.รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
2.ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3.วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
4.สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
79. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
1.โป้งมีความรู้เรื่องแผนที่เป็นอย่างดี
2.กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่างหลากหลาย
3.นางสอบได้คะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
4.ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
80. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
1.ความชัดเจน            
2.ความสวยงาม
3.มาตราส่วนคงที่
4.สีและรูปร่างต่างๆ
81. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.ภาพจากดาวเทียม      
2.การรับรู้จากระยะไกล
3.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      
4.ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
82. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.ข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ
2.วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้น
3.บุคลากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและการคำนวณทางสถิติ
4.ส่วนเครื่อง คือ เครื่องรับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและภาพจากดาวเทียม
83. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศของพื้นที่หนึ่งๆ มาจากหลักการทำงานของดาวเทียมในข้อใด
1.ดาวเทียมคงที่
2.ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
3.ดาวเทียมพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4.ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต้
84. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
1.การทหาร               
2.การสำรวจทิศทาง
3.การป้องกันภัยพิบัติ     
4.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
85. ระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันของพื้นที่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในวันใด
1.วันวสันตวิษุวัต วันศารทวิษุวัต   
2.วันศารทวิษุวัต วันครีษมายัน
3.วันเหมายัน วันวสันตวิษุวัต      
4.วันครีษมายัน วันเหมายัน
86. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด
1.ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน
2.ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน
3.ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม
4.ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม
87. การเกิดแผ่นดินไหวสอดคล้องกับบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอย่างไร
1.จุดศูนย์กลางมีแรงสั่นไหวมาก
2.การเคลื่อนตัวในรูปแบบต่างๆ
3.หินหนืดที่พุขึ้นกลายเป็นเทือกเขา
4.ความสั่นไหวก่อให้เกิดระลอกคลื่น
88. วัฏจักรทางอุทกวิทยาเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยใดเป็นสำคัญ
1.การกลั่น                
2.ความชื้น
3.ความร้อน               
4.การโน้มถ่วง
89. ข้อใดกล่าวถึงแหล่งที่มาของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกได้ถูกต้อง
1.เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก
2.เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร
3.เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่
4.เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา
90. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด
1.ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ    
2.ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก
3.พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                 
4.ชายฝั่งของฟีออร์ด
91. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควรไปยังภาคใด
1.ภาคเหนือ               
2.ภาคกลาง
3.ภาคตะวันตก           
4.ภาคตะวันออก
92. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้
2.มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว
3.ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ำ การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
4.อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากได้ผลผลิตดี
93. การศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรดำเนินการในประเทศใดบ้าง
1.อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
2.กัมพูชา อินโดนีเซีย
3.ฟิลิปปินส์ ไทย          
4.ไทย กัมพูชา
94. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไร
1.เถ้าถ่านที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้
2.หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
3.แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการัง
4.แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์
95. การป้องกันและแก้ไขพื้นที่จากอุทกภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการใด
1.การปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
2.การกำหนดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง
3.การขุดลอกคูคลองทุกสาย เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.การช่วยกันสร้างพนังกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของตน
96. สาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันคืออะไร
1.ภาวะโลกร้อน                    
2.ปรากฏการณ์เรือนกระจก
3.การเกิดพายุหมุนเขตร้อน                  
4.ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
97. เพราะเหตุใดเมื่อพายุสงบแล้วจึงควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุ
1.มักมีลมแรงและฝนตกหนักอีกเมื่อศูนย์กลางพายุพัดผ่าน
2.วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากซากปรักหักพัง
3.ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4.ระดับน้ำลดลงและความเร็วลมคงที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
98. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศคืออะไร
1.การปฏิวัติการเกษตร             
2.การปฏิวัติอุตสาหกรรม
3.การปฏิวัติวิทยาศาสตร์          
4.การปฏิวัติการเมืองการปกครอง
99. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงาน
1.การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2.ความเชี่ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย
3.การทำเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากชาติตะวันตก
4.ความสำคัญของพลังงานจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
100. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชนใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
1.กลุ่มรักษ์ไม้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
2.สมาคมคนรักสัตว์ป่านำสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาผสมพันธุ์ด้วยนวัตกรรมของตนเอง
3.องค์กรพิทักษ์ป่าแห่งชาติต่อต้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
4.มูลนิธิสิ่งแวดล้อมของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

101. “การเดินจงกรมจัดเป็นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ข้อใด
1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
4. ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน

102. นายสมิงฝึกฝนซ่อมโทรทัศน์ให้ชำนาญ เป็นไปตามหลักการเจริญปัญญาข้อใด
1. สุตมยปัญญา
2. จินตมยปัญญา
3. ภาวนามยปัญญา
4. สติปัญญา
103. ตามหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ตรงกับข้อใด

1. เป็นวิธีคิดแบบกระจายเนื้อหา
2. เป็นวิธีคิดแบบแก้ปัญหา
3. เป็นวิธีคิดแบบจำแนกประเด็น
4. เป็นวิธีคิดแบบปลุกเร้ากุศล
104. หากคำกล่าวที่ว่า หลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความคล้ายกันในเรื่องให้พิสูจน์ความจริงโดยใช้การทดลอง ไม่เชื่อสิ่งใดอย่างงมงาย และใช้สติปัญญาในการพิจารณาแล้ว หลักธรรมในข้อใดเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันหลักการดังกล่าวได้ดีที่สุด
1. เบญจศีล-เบญจธรรม
2. กาลามสูตร 10
3. อริยสัจสี่และธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
4. อริยมรรค
105.
สนาตนธรรม  เป็นชื่อเดิมของศาสนาหนึ่ง ซึ่งมีความหมายว่า   ศาสนาอันเป็นของเก่าหรือนิรันดร์     หมายถึงศาสนาใด
1. ศาสนาสิกข์
2. ศาสนาเชน
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาฮินดู
106. ศาสนาใดที่มีคัมภีร์เปรียบเสมือน
ธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิต
1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาขงจื๊อ
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนายูดาย
107.
ศีลอนุกรมหมายถึงข้อใด
1. ศีลสมรส
2. ศีลบวช
3. ศีลแก้บาป
4. ศีลล้างบาป
108. พระเยซูโนตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงไม้กางเขน ด้วยข้อใดเป็นสำคัญ
1. อ้างตนเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า
2. รวบรวมกำลังผู้คนต่อต้านความคิดเดิมของนักบวชในศาสนายิว
3. อ้างตนว่าเป็นผู้พิเศษ สามารถชุบชีวิตผู้ตาย และรักษาโรคได้ทุกชนิด
4. ซ่องสุมผู้คนเพื่อก่อการกบฏต่ออาณาจักรกรีกและตั้งตนเป็นกษัตริย์
109. หลักปฏิบัติในข้อใดที่มุสลิมที่หากไม่พร้อมเรื่องกำลังทรัพย์ กำลังกาย ก็มิได้บังคับให้ปฏิบัติ
1. การบริจาคซะกาต
2. การละหมาด
3. การประกอบพิธีฮัจญ์
4. การถือศีลอด
110. ตามแนวคิดเรื่องตรีมูรติ เทพองค์ใดมีหน้าที่ในการดูแลรักษาจักรวาลโดยการอวตาร
1. พระนารายณ์
2. พระอิศวร
3. พระพรหม
4. พระพิฆเนศวร
111. การกระทำใดเป็นการะกระทำที่ผิด จารีตประเพณีไทย
1. การที่พระสงฆ์แตะเนื้อต้องตัวสตรีเพศ
2. การแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องเรียน
3. การสวมชุดดำไปงานแต่งงาน
4. การไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้
112. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยม
1. ค่านิยมเป็นที่มาของบรรทัดฐาน
2. ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
3. ค่านิยมในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน 
4. ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความถูกต้อง
113. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า
สถาบันทางสังคมในเชิงสังคมวิทยาได้ถูกต้องที่สุด
1. องค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม
2. แบบแผนการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมที่ได้รับการกลั่นกรองว่ามีความดีงามเสมอ
3. แบบแผนการปฏิบัติของสมาชิกที่ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง
4. ระบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมอย่างเป็นระเบียบ
114. วัฒนธรรมและประเพณีใดมีถิ่นกำเนิดแตกต่างจากข้ออื่น
1. เพลงฉ่อยและเพลงอีแซว
2. ประเพณีทำบุญคูนลาน
3. ประเพณีแห่บุญบั้งไฟ
4. เครื่องดนตรีโหวดและแคน
115. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ประเภทรัฐเดี่ยว
1. มีรัฐบาลเพียงระดับเดียว
2. มีการรวมอำนาจไว้ที่รัฐบาลกลาง
3. มีความเป็นอิสระปราศจากการรุกรานจากรัฐอื่น
4. มีหน่วยการปกครองและข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง
116. เหตุผลสำคัญข้อใดที่ทำให้ต้องมีการแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ทางคือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
1. เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ 3 องค์กรหลักอย่างชัดเจน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ให้อำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. เพื่อเป็นการแบ่งกันทำงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน
4. เพื่อป้องกันปัญหาและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอำนาจ
117. ระบบการปกครองใดต่อไปนี้อธิบายรูปแบบ รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ดีที่สุด
1. ระบบเผด็จการโดยรัฐสภา
2. ระบบสังคมนิยม
3. ระบบเผด็จการ
4. ระบบอภิชนาธิปไตย
118. สิ่งที่เผด็จการ อำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จมีความคล้ายคลึงกันที่สุดคือข้อใด
1. มีประมุขเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย
2. ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง
3. ไม่ยอมให้ประชาชนวิจารณ์รัฐบาล
4. จำกัดเสรีภาพในทรัพย์สิน
119. จุดเด่นที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ข้อใดคือความเด่นชัดที่สุด
1. เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง
2. เป็นรัฐธรรมนูญที่มีที่มาหลังจากการรัฐประหารโดยกลุ่มทหาร
3. เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงประชามติ
4. เป็นรัฐธรรมนูญที่หัวหน้าฝ่ายตุลการมีอำนาจสูงสุด
120. ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริงเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
1. มีประธาน 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
2. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
3. ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4.  มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งคือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างละ 2 คน
121. ข้อใดมิใช่สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. สิทธิในความเสมอภาคทางกฎหมาย
2. สิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง
3. สิทธิที่จะเลือกทำงานได้อย่างเสรี
4. สิทธิที่จะสมรสได้โดยเสรี
122. หลังสงครามโลกที่สองเป็นต้นมา นโยบายต่างประเทศของไทยมีลักษณะสำคัญคือข้อใด
1. ดำเนินนโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. ใกล้ชิดประเทศโลกเสรีประชาธิปไตยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
3. เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มประเทศโลกที่สาม
4. ดำเนินนโยบายอิสระ ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐต่างๆทุกระบบการเมือง
123. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของกฎหมาย
1. เกิดจากผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ
2. ใช้ได้เป็นการทั่วไป
3. ต้องการมีกระบวนการจัดทำเป็นขั้นตอน
4. ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ
124. หากแบ่งกฎหมายตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีแล้ว ข้อใดไม่เข้าข่ายการจัดดังกล่าว
1. กฎหมายเอกชน
2. กฎหมายระหว่างประเทศ
3. กฎหมายสารบัญญัติ
4. กฎหมายมหาชน
125. ข้อใดเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็น อนุบัญญัติ
1. พระราชกฤษฎีกา
2. พระราชบัญญัติ
3. พระราชกำหนด
4. กฎกระทรวง
126. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลใดต่อไปนี้ทำการสมรสได้
1. บุคคลเพศเดียวกัน
2. คู่หญิงชายวิกลจิตร
3. ผู้ป่วยโรคติดต่อขั้นร้ายแรง
4. พี่น้องสืบสายโลหิตโดยตรง
127.การที่ชายคนหนึ่งขู่ว่าจะนำความลับของฝ่ายหญิงมาเปิดเผย หากไม่ยอมจ่ายเงินให้ตนหนึ่งแสนบาท จัดเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในข้อใด
1. ชิงทรัพย์
2. ลักทรัพย์
3. กรรโชกทรัพย์
4. รีดเอาทรัพย์
128. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสัญญาการกู้ยืมเงิน
1. ในการทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้ง ต้องมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเสมอ จะไม่เรียกเก็บมิได้
2. การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2
,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน
3. กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไม่ให้เกินร้อยละ 15 ต่อปี
4. การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้ จะต้องทำภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วันกำหนดชำระคืน
129. ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
1. พกอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
2. เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์มีค่าแล้วเบียดบังเอาเป็นของตน
3. สั่งซื้อและบริโภคอาหารโดยไม่รู้ว่าไม่สามารถชำระค่าอาหารนั้น
4. ทำให้เสื่อมค่าซึ่งทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
130. ผู้เยาว์สามารถประกอบนิติกรรมใดต่อไปนี้ได้โดยลำพัง
1. อุปการะส่งเสียค่าเล่าเรียนเพื่อนที่มีฐานะยากจน
2. รวมหุ้นกับเพื่อนตั้งร้านขายกาแฟหน้าโรงเรียน
3. รับเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทจากญาติผู้ใหญ่ที่มอบให้ในงานวันเกิด
4. ทำการสมรสกับเพื่อนที่คบหาดูใจกันมานาน
131. ข้อใดเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์แบบจุลภาค
1. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
2. การศึกษาเรื่องอัตราการว่างงานของประเทศ
3. พฤติกรรมการใช่โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นไทย
4. ระดับรายได้ประชาชาติของไทยลดลง

132. หน่วยทางเศรษฐกิจใดทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
1. หน่วยครัวเรือน
2. หน่วยรัฐบาล
3. หน่วยธุรกิจ
4. หน่วยเอกชน
133. กิจกรรมใดต่อไปนี้ส่งผลให้อุปสงค์ของเครื่องดื่มชาเขียวเลื่อนระดับไปทางขวามือเส้นเดิม
1. ราคาเครื่องดื่มชาเขียวสูงขึ้น
2.ราคาใบชาเขียวสูงขึ้น
3. ผู้บริโภครายได้สูงขึ้น
4. เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวสูงขึ้น
134. ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคือข้อใด
1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
2. เงินทุนของผู้ประกอบการ
3. ระยะเวลาในการผลิต
4. ผลกำไรหลังการออกจำหน่าย
135. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกัน
2. จำนวนผู้ผลิตมีมากพอที่จะไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถมีอิทธิพลต่อราคาสินค้า
3. ผู้ผลิตสามารถเลิกผลิตได้โดยไม่กระทบกระเทือนตลาด
4. ผู้ผลิตแต่ละรายส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา
136. ข้อใดคือทุนที่แท้จริง
1. เงินลงทุนจำนวนหนึ่งล้านบาท 
2. เครื่องอบขนมปัง
3. สินเชื่อที่ธนาคารปล่อยกู้
4. ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 2 ไร่
137. ข้อใดไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
1. รัฐให้เอกชนดำเนินธุรกิจโดยเสรี
2. ผลกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการ
3. ธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคสงวนให้รัฐเป็นผู้จัดการ
4. ระบบราคาเป็นกลไกลควบคุมการค้าและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
138. ข้อใดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
1. เกิดอุปสงค์แรงงานส่วนเกิน
2. การจ้างงานเพิ่มขึ้น
3. เกิดอุปทานแรงงานส่วนเกิน
4. โรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
139. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ใด
1. ในภาวะที่ปริมาณเงินในระบบมีมากเกินไป
2. ภาวะสินค้าที่จำเป็นราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. เกิดปัญหาขาดดุลกาค้า
4. เศรษฐกิจซบเซา เกิดการว่างงานสูงขึ้น
140. นโยบายการค้าระหว่างประเทศใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
1. การตั้งเขตการค้าเสรี  
2. การตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้า
3. การจ่ายเงินอุดหนุน
4. การกำหนดโควตาสินค้านำเข้า
141. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง
1. รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและรัฐบาล
2. รักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
3. กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรา
4. ออกนโยบายการเงินของประเทศ
142. มาตรการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาการขาดดุลการชำระเงินของประเทศ

1. การเพิ่มอัตราภาษีสินค้าเข้าและสินค้าออก
2. การผ่อนคลายความเข้มงวดในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. การส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทย
4. สนับสนุนการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มการบริโภคการลงทุนและการนำเข้า
143. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์
1. ข้าราชการกรมที่ดิน
2. ลูกหนี้เงินกู้
3. เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้
4. พนักงานประจำของกระทรวงมหาดไทย
144. หากชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวจะจัดอยู่ในบัญชีใด
1. ดุลบัญชีทุน
2. ดุลบริการ
3. ดุลการค้า
4. ดุลเงินโอน
145. ข้อใดเป็นภาษีทางตรง
1. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
2. ภาษีสรรพสามิต
3. ภาษีการค้า
4. ภาษีศุลกากร
146. อำนาจซื้อกับดัชนีราคาผู้บริโภค มักจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
1. เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
2. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
3. เปลี่ยนแปลงในในทิศทางเดียวกัน
4. จะมีความสัมพันธ์เมื่อมีปริมาณเงินเป็นตัวแปร
147. ขั้นตอนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใดที่เริ่มมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี
1. การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
2. สหภาพศุลกากร
3. การจัดตั้งตลาดร่วม
4. การรวมกลุ่มแบบสหภาพเศรษฐกิจ
148. หากประเทศใดประสบปัญหาการไร้เสถียรภาพทางการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หน่วยงานใดมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรง
1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
2. ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
3. องค์การการค้าโลก
4. ธนาคารโลก
149. สหกรณ์รูปแบบใดที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร
1. สหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์นิคม
3. สหกรณ์บริการ
4. สหกรณ์ร้านค้า
150. ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. การที่ประเทศมีระดับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมในระดับโลก
4. ประชาชนทุกคนมีงานทำและได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
151. ข้อใดกล่าวถึง
พุทธศักราชผิดจากความเป็นจริง
1. เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในรัชสมัยรัชกาลที่ 6
2. ตามธรรมเนียมของไทย พ.ศ.1 เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานทันที
3. หากใช้เทียบกับคริสตศักราช ต้องบวกลบด้วยจำนวน 543
4. มีอายุการใช้ที่ยาวนานกว่า จุลศักราช มหาศักราชและฮิจเราะห์ศักราช
152. แนวคิดใดเกี่ยวกับเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทยที่มีการใช้หลักฐานทางด้านการแพทย์เข้ามาช่วยวิจัย
1. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางคืนของจีน
2. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในแถบเทือกเขาอัลไต
3. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย
4. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในมณฑลยูนนานและรัฐอัสสัมของอินเดีย
153. ข้อใดถือได้ว่าเป็นแผนพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยฉบับแรกของไทย
1. การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนัรัชต์
2. การประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 4
3. หนังสือศิริพจนภาคและตุลภาคพจนกิจของเทียนวรรณ
4. คำกราบทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103
154. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบที่เท่าใด
1. 15
2. 16
3. 17
4. 18
155. ข้อใดถือเป็นรัฐบาลในองค์ประกอบของรัฐ
1. คณะบุคลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน     
2. คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง
3. คณะบุคคลที่การแต่งตั้งโดยรัฐสภา                   
4. คณะบุคคลที่ได้อำนาจมาจากการปฏิวัติ
156. การสำรวจข้อมูลของภูมิสารสนเทศชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
1. ภาพจากดาวเทียม
2. การรับรู้จากระยะไกล
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. ภาพถ่ายทางอากาศ
157.ข้อใดคือชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของGPS (ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก)
1. Global Premoting System
2. Geographic Premoting System
3. Global Positioning System
4. Geographic Positioning System
158. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเกิดจากกิจการด้านใด
1. การทหาร
2. การสำรวจทิศทาง
3. การป้องกันภัยพิบัติ
4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
159. ข้อใดคือคำว่าภูมิสารสนเทศในภาษาอังกฤษ
1. Geography
2. Geology
3. Geomatics
4. Geohydrology
160.ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบ GPS
1. ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน ส่วนอวกาศ ส่วนผู้ใช้
2. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
3. คอมพิวเตอร์ องค์กร บุคลากร
4. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ บุคลากร ข้อมูล
161.ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จาก GPS
1. สำรวจรังวัดที่ดิน การสำรวจพื้นที่และทำแผนที่
2. กำหนดตำแหน่งจอดกระสวยอวกาศบนดวงจันทร์
3. ช่วยหาตำแหน่งได้ตลอดทุกๆจุดบนพื้นโลก
4. บันทึกเส้นทางและระบบนำร่องนำทางไปจุดหมายที่กำหนด
162.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับดาวเทียมGPS
1. มีทั้งหมด24ดวง
2. โคจร1รอบใช้เวลา24ชั่วโมง
3. มีทั้งหมด6วงโคจร
4. กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแล
163. การบอกตำแหน่งในระบบพิกัดภูมิศาสตร์สำหรับระบบGPSต้องมีดาวเทียมGPSอยู่ในระยะอย่างน้อยกี่ดวง
1. 2 ดวง                        
2. 3 ดวง
3. 4 ดวง                        
4. 5 ดวง
164. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานีควบคุมภาคพื้นดินในระบบ GPS
1. ควบคุมดาวเทียมGPS
2. ส่งสัญญาณให้ดาวเทียม GPS
3. รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS
4. ส่งข้อมูลให้ส่วนของผู้ใช้
165.หลักการทางคณิตศาสตร์ข้อใดที่ใช้ในการคำนวนหาพิกัดในระบบGPS
1. ตรีโกณมิติ
2. ลอการิทึม
3. โปรเจคไตล์
4. สถิติและความน่าจะเป็น
166.ภาพจากดาวเทียม โดยใช้ กระบวนการ รีโมตเซนชิง ( Remote Sensing )  เป็นระบบการทำงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญข้อใด
1. ความเร็วของแสง
2. ความหนาแน่นของมวลอากาศ
3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
4. การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต
167. เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้เป้นรูปสามมิติ
1. Stero Scope             
2. Plainimometer
3. 3D Glass                   
4. Animometer
168.ดาวเทียมในข้อใดแตกต่างจากดาวเทียมดวงอื่นในด้านประโยชน์การใช้งาน
1. SPOT                       
2. IKONOS
3. LANDSAT                  
4. NOAA
169. เหตุใดภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะของสีที่แตกต่างกันเมื่อใช้ช่วงคลื่นที่ต่างกัน
1. วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีเฉพาะตัว
2. ระยะห่างของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
3. ลักษณะของแหล่งกำเนิดพลังงานแตกต่างกัน
4. ถูกทุกข้อ
170.ข้อใดกล่าวผิดไปจากความเป็นจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล
1. บันทึกข้อมูลโดยปราศจากการสัมผัสวัตถุ
2. ระบบการบันทึกข้อมูลมี 2 วิธีคืออาศัยแหล่งพลังงานภายนอกและผลิตพลังงานเอง
3. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกใช้ในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม
4. อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ และความยาวคลื่นแตกต่างกันเป็นสื่อในการบันทึกข้อมูล
171.ระบบการทำงานของดาวเทียมดวงใดแตกต่างจากดวงอื่น
1. RADARSAT                
2. SPOT
3. LANDSAT                  
4. IKONOS
172. ระบบการบันทึกข้อมูลที่ดาวเทียมมีแหล่งกำเนิดพลังงานในตัวเองสำหรับการบันทึกข้อมูลมีชื่อเรียกว่าอะไร
1. Active Remote Sensing
2. Passive Remote Sensing
3.
Actionist Remote Sensing
4.
Packate Remote Sensing
173. พื้นที่ทับซ้อนในภาพถ่ายทางอากาศ (Overlap) ใช้เพื่อประโยชน์ในข้อใด
1. การกำหนดแนวบิน
2. การกำหนดขอบเขต
3. การอ่านข้อมูลเชิงพื้นที่
4. การแปลข้อมูลให้เป็นภาพสามิติ
174. ข้อใดคือการทำงานของระบบGISในขั้นตอนสุดท้าย
1. การจัดการ                  
2. การแสดงผล
3. การวิเคราะห์               
4. การจัดเก็บ
175. โปรแกรมArc-Viewจัดอยู่ในส่วนใดขององค์ประกอบของระบบGIS
1. Hardware                 
2. Process
3. Software                  
4. Data
176. หากต้องการกำหนดตำแหน่งของโรงงานอุตสาหกรรมควรใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบใด
1. เส้น                           
2. รูปปิด
3. ภาพ                          
4. จุด
177. การซ้อนทับชั้นข้อมูล(Layer)ของระบบGISเรียกว่าอะไร
1. Multilay                   
2. Multilap
3. Overlap                    
4. Overlay
178.ข้อใดอธิบายความหมายของ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
1. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
4. การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเขื่อนผลิตไฟฟ้า
179.ข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไร
1. เป็นข้อมูลที่บอกตำแหน่งหรือส่วนที่ปรากฏบนผิวโลก
2. เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกคืออะไร
3. เป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูล
เวลาใด
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
180.ข้อมูลเชิงลักษณะคืออะไร
1.เป็นข้อมูลที่บอกตำแหน่งหรือส่วนที่ปรากฏบนผิวโลก
2.เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกคืออะไร
3.เป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเวลาใด
4.ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
181.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึงข้อใด
1. การบันทึกคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกจากการสะท้อนหรือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยปราศจากการสัมผัสวัตถุโดยตรง
2. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ด้วยดาวเทียม โดยใช้คลื่นความถี่สูง
3. ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล โดยนำออกมาใช้ดัดแปลง วิเคราะห์และแสดงผลในรูปของรายงาน และแผนที่
4. ระบบดาวเทียมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่อ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ แสดงออกมาในรูปของแผนที่ รูปภาพ และรายงาน
182.หากต้องการวางแผนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใด
1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
2. ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก
3. ภาพถ่ายทางอากาศ
4. ภาพถ่ายดาวเทียม
183.การใช้เครื่องมือในข้อใดเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยระหว่าง พ.. 2520 กับ พ.. 2555 ได้เหมาะสมที่สุด
1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก
2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3. ภาพถ่ายทางอากาศ
4. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
184.  หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด
1. GPS
2. RS
3. GIS
4. แผนที่ประเทศไทย
185. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทสได้เหมาะสมที่สุด
1. วินใช้ GIS เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตอำเภอปลวกแดง
2. สไปร์ใช้ GPS ในการวางแผนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
3. ภูใช้ RS ในการหาเส้นทางไปเที่ยวป่า
4. เต้ยใช้ GIS ในการพยากรณ์เส้นทางการอพยพของสัตว์ป่า
186.  เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน มีอิสระในการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผลเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแบบใด
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม       
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม                       
4. เศรษฐกิจพอเพียง
187.  หากร้านจัดดอกไม้ต้องการเปลี่ยนแรงงานไร้ฝีมือเป็นพนักงานที่จบสาขาคหกรรมใน
ระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1.อุปสงค์เพิ่ม                  
2. อุปสงค์ลด
3. อุปทานเพิ่ม                
4. อุปทานลด
188.  ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
1. ธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้
2. ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
3. ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
4. ราคาของสินค้าที่ทดแทนกันได้ลดต่ำลง
189.  ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดอุปสงค์และอุปทานคืออะไร
1.  ราคาสินค้า
2.  รายได้ของผู้บริโภค
3.  รสนิยมของผู้บริโภค
4.  ต้นทุนราคา
190.  ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
2. ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
3. โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่า
ราคาดุลยภาพ
4. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
191.  หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปทาน
1.  เท่ากับศูนย์                
2.  ไม่เปลี่ยนแปลง
3.  เพิ่มขึ้น                     
4.  ลดลง
192.  หากราคาสินค้าต่ำลงจะส่งผลอย่างไรกับผู้ผลิต
1.  หยุดการผลิต             
2.  ผลิตเท่าเดิม
3.  ผลิตเพิ่มขึ้น               
4.  ผลิตลดลง
193.  หากผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับอุปสงค์
1.  เท่ากับศูนย์               
2.  ไม่เปลี่ยนแปลง
3.  เพิ่มขึ้น                     
4.  ลดลง
194.  ถ้าปริมาณการเสนอขายน้อยกว่าความต้องการซื้อจะส่งผลอย่างไร
1.  อุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานเพิ่มขึ้น
2.  ราคาดุลยภาพ
3.  ราคาสินค้าสูงขึ้น
4.  อุปสงค์และอุปทานไม่เปลี่ยนแปลง
95.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับภาวะดุลยภาพ
1.  อุปสงค์เท่ากับอุปทาน
2.  ราคาสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
3.  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.  ผู้บริโภคเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น
196. ความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือเรื่องใด
1. ระบบวรรณะ
2. กฎแห่งกรรม
3. ความรักในเพื่อมนุษย์
4. ปรมาตมันและอาตมัน
197. ข้อใดไม่ตรงกับหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
1. เอาใจใส่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ในวัยเล่าเรียน
2. การแต่งงานมีครอบครัวหลักจากพ้นวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว
3. การมีบุตรเมื่อฐานะร่ำรวย

4. การสละบ้านเรือนออกบวชเมื่อแก่ชรา
198. ข้อใดเป็นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ อรรถะตามหลักปุรุษารถะของหลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
1. การสร้างฐานะให้มั่นคง
2. การแสวงหาความสุขทางโลก
3. การดำเนินชีวิตตามข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด
4. การหลุดพ้นจากเครื่องพันธการทั้งปวง
199. ตามหลักอาศรม 4 ข้อใดเป็นขั้นตอนของผู้อยู่ในวัยเรียน
1.คฤหัสถ์
2.สันยาสี

3.พรหมจารี               
4.วนปรัสถ์

200. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดที่ศาสนาอื่นมีแต่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่มี
1. พิธีกรรม               
2. คัมภีร์

3. ศาสดา       
4. จุดมุ่งหมายสูงสุด

งาน ม.6 1/63 Midterm

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ...