วันอังคาร, กันยายน 03, 2562

วิธีการทางประวัติศาสตร์ (ม.1)

ความหมาย
ขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้เพื่อศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่มีเพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจนมากที่สุด
ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
การเลือกใช้หลักฐาน
ความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้อง
ผู้ศึกษา
เป็นกลาง
ไม่นำปัจจุบันไปประเมินอดีต
วิธีการ
ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้(เกิดครั้งเดียวทดลองซ้ำไม่ได้)

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. ตั้งประเด็นที่จะศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน
4. เลือกสรรและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล
5. สังเคราะห์ข้อมูล

1. การตั้งประเด็นที่จะศึกษา(กำหนดหัวข้อ)
            ใคร เรื่องราวของใคร เกี่ยวข้องกับใคร
            อะไร สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
            ที่ไหน เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นที่ไหน
            เมื่อไหร่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่
            ทำไม ทำไมจึงเกิดขึ้น
            อย่างไร ส่งผลอย่างไรกับปัจจุบัน

2.รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงก่อน(หนังสืออ้างอิง บุคคล) เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานเรื่องที่เราต้องการศึกษาจากนั้นจึงหาข้อมูลจากหลักฐานขั้นต้น เพื่อให้ได้ถึงรายละเอียดของเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาโดยตรง
3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน(ตรวจสอบ)
การวิเคราะห์หลักฐานภายนอก
          ตรวจสอบสภาพปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่
การวิเคราะห์หลักฐานภายใน
          ตรวจสอบเนื้อหาภายในว่าเชื่อถือได้หรือไม่
4. การเลือกสรรและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล(ตีความ)
การตีความขั้นต้น(แนวราบ)
          ตามตัวอักษรหรือตามรูปลักษณ์ภายนอก
การตีความขั้นลึก(แนวดิ่ง)
          ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน
หลังจากนั้นต้องแยกประเภท จัดความสัมพันธ์ จัดลำดับก่อนหลัง
5. สังเคราะห์ข้อมูล(เรียบเรียง นำเสนอ)
การนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 3 4 มาทำให้เกิดข้อมูลใหม่เพื่อตอบปัญหาข้อแรก

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2562

201-400 (M.6)

201. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเข้าสู่แบบสมัยใหม่ของไทยเริ่มจากสนธิสัญญาฉบับใดและในรัชกาลใด
1. เบาว์ริ่ง - รัชกาลที่ 4
2. เบาว์ริ่ง - รัชกาลที่ 3
3. เบอร์นี - รัชกาลที่ 4
4. เบอร์นี - รัชกาลที่ 3
202. ภายหลังที่ไทยตกลงทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษในพ.ศ. 2398 และกับประเทศต่างๆในยุโรปอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจไทยอย่างไร
1. คนไทยเริ่มดำเนินชีวิตในลักษณะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น
2. ระบบผูกขาดของพระคลังสินค้าตกอยู่ในกำมือของชาวตะวันตก
3. ระบบการผลิตทางเกษตรได้เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
4. ระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองเริ่มเสื่อมลงโดยระบบผลิต เพื่อการส่งออกเริ่มขยายตัวมากขึ้น
203. ปัจจัยข้อใดเป็นสาเหตุให้เกิดสนธิสัญญาเบาว์ริ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 4
. การค้าของไทยเป็นของรัฐแต่เพียงผู้เดียว
. การค้าของไทยมีระบบจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน
. การค้าของไทยจ้างชาวจีนให้ดำเนินเป็นการส่วนใหญ่
. การขยายตัวของระบบจัดเก็บภาษีอากรแบบผูกขาด
1. ก ข
2. ก ง
3. ก ค
4. ก ข ค ง
204. การทำสนธิสัญญาในปี พ.ศ. 2398 กับอังกฤษก่อให้เกิดผลอย่างไร
1. ทำให้อังกฤษได้รับการผูกขาดภาษีเป็นชาติแรก
2. ทำให้อังกฤษสามารถซื้อข้าวจากไทยได้
3. ทำให้มีการกำหนดอัตราภาษีอย่างชัดเจน
4.  ทำให้ไทยสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
205. ผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่งของสนธิสัญญาเบาว์ริ่งคือข้อใด
1. การส่งข้าว เพิ่มขึ้น
2. ยกเลิกการค้าในระบบผูกขาด
3. ส่งเสริมให้เกิดการค้าในระบบเสรี
4. ล้มสลายการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน
206. ภายหลังไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 แล้วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอย่างไร
1. ไทยต้องยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยเฉพาะพระคลังกับสินค้า
2. มีการปรับปรุงภาษีสินค้าขาเข้าเป็นร้อยละ 3
3. เงินตราได้เข้ามามีความสำคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม
4. ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินตราเริ่มลดน้อยลง
207. ผลสำคัญที่สุดที่เกิดจากการทำสัญญาการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4
1. รัฐบาลเร่งปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ
2. ไทยกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐมของตลาดโลก
3. กรุงเทพเป็นที่ชุมชนสินค้าจากภายในและภายนอก
4. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใช้เงินตราและการค้าเสรี
208. ข้อใดแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่งจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมาเป็นระบบเศรษฐกิจการค้า
1. ชาวนาเลิกผลิตข้าว สิ่งของเครื่องใช้หันมาซื้อแทน
2. ชาวนาผลิตข้าวมากขึ้นเพื่อขายแต่เพียงอย่างเดียว
3. ชาวนาหันมาทำนาโดยใช้วิทยาการแบบตะวันตก
4. ชาวนาเลิกจ่ายภาษีเป็น หางข้าว แต่จ่ายเป็นเงินแทน
209. หลังจากไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งได้ไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ข้อใดที่เห็นเด่นชัดที่สุด
1. รายได้ของรัฐบาลลดลงอย่างมาก เพราะถูกจำกัดด้วยภาษีร้อยชักสาม
2. คนไทยทุกภาคจะทิ้งงานหัตถกรรมหันไปซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
3. มีการขยายพื้นที่การทำนาเป็นอย่างมากและข้าวกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญที่สุดของไทย
4. เกิดการขาดแคลนแรงงานมากรัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนคนจีนให้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศ
210. ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398
1. ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเรียกเก็บภาษีขาเข้าได้เพียงร้อยละ 3
2. ทายถูกยกเลิกการค้าผูกขาดของพระคลังสินค้า
3. ไทยได้ชื่อว่ารักษาเอกราชของชาติรายได้จากการยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้
4. ไทยกลายเป็นประเทศผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายนอก เช่น ข้าว
211. ผลที่เกิดอย่างเด่นชัดมากๆในระยะแรกๆหลังการเปิดประเทศใน พ.ศ.2398 คือข้อใด
1. ปริมาณการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น
2. การคุกคามจากต่างชาติรุนแรงขึ้น
3. การผลิตสินค้าหัตถกรรมถูกทำลาย
4. ส่งออกข้าวไปขายมาก จนเกิดการขาดแคลน
212. สนธิสัญญาเบาว์ริ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะแรกอย่างไร
1. ข้าวมีราคาแพงเพราะขาดแคลน
2. อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยมีมาแต่เดิมเริ่มถูกทำลาย
3. ทุนสำหรับการผลิตตกอยู่ในมือขุนนางโดยสิ้นเชิง
4. มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับการส่งออกอย่างกว้างขวางทั่วราชอาณาจักร
213. เหตุผลข้อใดที่ทำให้นักประวัติศาสตร์พบว่าประเทศไทยเสียเปรียบประเทศอังกฤษมากที่สุดในการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. การไม่ระบุระยะเวลาของสัญญา
2. การเสียสภาพนอกอาณาเขต
3. การให้ชาวต่างชาติทำการค้าได้โดยเสรี แถบเมืองท่าชายทะเล
4. การนำโลหะมีค่าและเงินตราเข้าและออกนอกประเทศได้อย่างเสรี
214. สิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตมีความหมายตรงกับข้อใด
1. ชาวต่างชาติได้รับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน
2. ชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
3. ชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
4. สิทธิอำนาจของเมืองเหนือดินแดนอื่น
215. ข้อใดเป็นผลของสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. หนามน้อยชาวเชียงใหม่เป็นคนในบังคับอังกฤษต้องขึ้นศาลอังกฤษเมื่อทะเลาะกับเจ้าเมืองเชียงใหม่
2. ผ้าและเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ต่างประเทศต้องการมากขึ้น
3. มีการเกณฑ์ไพร่เข้ามาทำงานมากขึ้นเพื่อผลผลิตโดยเฉพาะการปลูกอ้อยทำน้ำตาล
4. อังกฤษเป็นชาติเดียวที่สามารถซื้อน้ำตาลและพริกไทยจากกรมพระคลังสินค้าได้
216. ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. ความรู้เรื่องของ การค้าสำเภา
2. ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น
3. การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการทำนา
4. การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
217. ข้อใดไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1.การปลดปล่อยไพร่และทาสเป็นแรงงานเสรี
2. การเลิกระบบผูกขาดการค้าและเริ่มระบบการค้าเสรี
3. การขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราและการขยายตัวของการค้ากับตะวันตก
4. การเริ่มเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของจีนและเริ่มส่งข้าวเป็นสินค้าออก
218. สนธิสัญญาเบาว์ริ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตร ของใครหลายประการยกเว้นข้อใด
1. มีชาวจีนอพยพเข้ามาทำงานในไร่สวนทั่วประเทศ
2.เกิดธุรกิจโรงสีขยายตัวทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล
3. เกิดระบบการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคล
4. มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
219. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายหลังการถูกทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. การใช้เงินตราและการขยายการตลาดการค้า
2. การลดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีน
3. เกิดระบบการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคล
4. การปรับเปลี่ยนการแสวงหาผลประโยชน์
220. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายหลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. ยกเลิกประเพณีทำให้ชาวตะวันตกดูถูกคนไทย
2. ริเริ่มการใช้ระบบที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
3. มีเรื่องการส่งขุนนางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
4. ยกเลิกบรรดาศักดิ์ขุนนางและข้าราชการฝ่ายพลเรือน
221. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. การขุดคลองใหญ่พื้นที่การเพาะปลูก
2. การมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินของสามัญชน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากหัวเมืองเข้าสู่เมืองหลวง
4. การตั้งโรงสีข้าวและโรงเลื่อยจักรริมน้ำเจ้าพระยา
222. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทด้านการลงทุนมากขึ้น
2. มีการขุดคลองชลประทานเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก
3. มีการหลั่งไหลเข้ามาของชาวจีนเพื่อแรงงานในกิจการค้าสำเภา
4. ไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายนอก
223. ข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ถูกต้อง
1. มูลนายและขุนนางมีศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป
2. ไทยเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสครั้งแรกในรัชกาลที่ 4
3. สนธิสัญญาเบอร์นีเป็นสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบอังกฤษมากที่สุด
4. การลดเวลาเข้ารับราชการของไพร่เหลือปีละ 3 เดือนเริ่มในรัชกาลที่ 2
224. การปลูกข้าวเพื่อการค้ากับต่างประเทศ เริ่มต้นขึ้นหลังเหตุการณ์ใด
1. การประกาศยกเลิกระบบไพร่และทาส
2. การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
3. การสูญเสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส
4. การประกาศจะชนะเหนือพม่าภายหลังสงครามเก้าทัพ
225. โครงการรังสิตที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คือโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องอะไร
1. โครงการขยายที่ดินเพื่อปกป้องกันน้ำท่วม
2. โครงการขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูก
3. โครงการลงทุนจัดสรรที่ดินของเอกชน
4. โครงการสร้างระบบคลองชลประทาน
226. สาเหตุใดทำให้การค้าของข้าวไทยเติบโตขึ้นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4
1.ชาวนาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ
2. ไทย เปิดประเทศให้มีการค้าโดยเสรี
3. มีการขยายพื้นที่ การทำนาอย่างมาก
4.ไทยต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญากับต่างประเทศ
227. การเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผลจากปัจจัยอันหลากหลายยกเว้นข้อใด
1. การสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การขุดคลองในบริเวณทุ่งรังสิต
3. การสร้างระบบชลประทานในกลุ่มแม่น้ำบางปะกง
4. การยกเลิกขนบไพร่และระบบทาส
228. การปฏิรูปการคลังของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการดำเนินการหลายประการยกเว้นข้อใด
1. การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
2. การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
3. การกำหนดอัตราเงินเดือนประจำแก่ข้าราชการ
4. การจัดเก็บภาษีเข้า-ขาออกให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ
229. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันกษัตริย์ในตอนต้นรัชกาลที่ 5 คือข้อใด
1. การเริ่มทำงบประมาณแผ่นดิน
2. การจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการ
3. การยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร
4. การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
230. การปฏิรูปการคลังสมัยรัชกาลที่ 5 ในการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ในพ.ศ. 2416 นั้นได้ส่งผลที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
1. ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากมาย
2. ทำให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นระบบมากขึ้น
3. พระมหากษัตริย์สามารถควบคุมรายได้ผลประโยชน์ของประเทศได้ทั่วถึง
4. ทำให้ขุนนางส่วนกลางควบคุมมิให้ขุนนางท้องถิ่นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
231. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
1. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
2. การทำงบประมาณแผ่นดิน
3. การใช้เงินตราต่างประเทศเป็นเงินทุนสำรอง
4. การจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาช่วยราชการ
232. สาเหตุการก่อเกิดภาวะขาดดุลการค้าครั้งแรกของไทยใน พ.ศ.2463 คืออะไร
1. อังกฤษประกาศลดค่าเงินปอนด์
2.อุทกภัยและฝนแล้งติดต่อกันหลายปี
3. ต่างชาติใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีสินค้า
4. สินค้าข้าวไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
233. ปัญหาเศรษฐกิจการคลังที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดจากสาเหตุสำคัญที่สุดในข้อใด
1. งบประมาณด้านการป้องกันประเทศสูงเกินไป
2. ข้าราชการมีจำนวนมากเกินไป
3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
4. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
234. ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด
1. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
2. หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2
3. หลังวิกฤตการณ์รศ 112
4. หลังลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
235. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุสำคัญที่สุดมาจากอะไร
1. การปฏิวัติพ. ศ. 2475
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
3.ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเพราะภัยธรรมชาติ
4. เพราะความยุ่งยากทางการเมืองจนรัฐบาลไม่มีเวลาพอที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
236. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
1. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่างๆ
2. ความแตกต่างทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน
3.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
4. ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มทหารและพลเรือนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
237. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
1. การลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
3.ภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตทางด้านเกษตร
4. รายจ่ายในราชสำนักเพิ่มสูงตั้งแต่รัชกาลก่อน
238. ความร่วมมือด้านการคลังของไทยสมัยรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 ประกอบด้วยสาเหตุต่างๆยกเว้นข้อใด
1. รัฐบาลใช้จ่ายเงินสูงกว่ารายรับ
2. รัฐบาลไม่สามารถหารายได้ใหม่มาเพิ่มขึ้น
3. การมุ่งลงทุนเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศ
4. รัฐบาลไม่ได้จัดระบบการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
239. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในรัชกาลที่ 7 มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
1.ตัดงบประมาณรายจ่าย ลดจำนวนข้าราชการ
2.ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
3. กู้เงินจากต่างประเทศเพื่อมาสร้างงานให้กับคนไทย
4. กีดกันการค้า ขาย ของคนต่างด้าวที่ทำธุรกิจการค้าในประเทศไทย
240. นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในรัชกาลที่ 7 คือข้อใด
1. ลดค่าเงินบาท
2. ปลดข้าราชการออก
3. กู้เงินจากต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการใช้สินค้าใน
241. เมื่อเซอร์ เจมส์ บรูค ฑูตอังกฤษเข้ามาติดต่อสนธิสัญญาต่อไทย 9 ข้อในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไทยตอบรับหรือปฏิเสธอย่างไร
1. ตอบปฏิเสธ 8 ข้อ ยอมรับข้อเดียวคือให้มีไมตรีระหว่างประเทศทั้งสอง
2. ตอบปฏิเสธ 8 ข้อ ยอมรับข้อเดียวคือให้ตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพ
3. ตอบรับ 8 ข้อ ยกเว้นข้อที่ให้ลดอัตราภาษีขาเข้า
4. ตอบรับ 8 ข้อ ยกเลิกการผูกขาดของประกันสินค้า
242. สัญญาที่ไทยทำกับอังกฤษเมื่อร้อยเอกเฮนรี เบอร์นีเข้ามาติดต่อในสมัยรัชกาลที่ 3 มีข้อความสำคัญอย่างไร
1. เก็บภาษีสินค้าขาเข้าร้อยละ 3
2. เก็บภาษีปากเรืออย่างเดียววาละ 1,700 บาท
3. ล้มเลิกการผูกขาดของพระคลังสินค้า
4. เก็บทางภาษีปากเรือและภาษีขาเข้าร้อยละ
243. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต หมายถึงข้อใด
1. ต่างชาติมีสิทธิตั้งสถานกงสุลในเมืองไทย
2. การอนุญาตให้มีศาลกงสุลในเมืองไทย
3. ต่างชาติมีสิทธิตั้งสถานีการค้าในเมืองไทย
4. การอนุญาตให้แพร่เผยคริสต์ศาสนาได้ในเมืองไทย
244. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจต่ำตอนปลายรัชกาลที่ 6
1.เกิดอุทกภัยและฝนแรงติดต่อกันหลายปี
2. รายจ่ายของรัฐบาลขยายตัวสูงขึ้นมากกว่ารายได้
3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
4. ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาส่งข้าวเป็นสินค้าออกที่สำคัญแต่เพียงอย่างเดียว
245. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์ด้านการผลิตข้าวในสมัยรัชกาลที่ 6
1. ชาวนาหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน
2. การต้องแข่งขันการผลิตกับญี่ปุ่น
3. ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล
4. ภัยธรรมชาติ
246. เหตุใดเป็นการแสดงให้เห็นผลของแนวคิดสังคมนิยมที่กำลังแพร่เข้ามาในไทย
1. การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5
2. การตั้งกองเสือป่าในสมัยรัชกาลที่ 6
3. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร
4. การเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติใน พ.ศ. 2476 ของนายปรีดี พนมยงค์
247. ข้อใดเป็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยหลังจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
1. ทุนนิยมแบบพึ่งพาàทุนนิยมโดยรัฐàทุนนิยมเสรี
2. ทุนนิยมโดยรัฐàทุนนิยมแบบพึ่งพาàทุนนิยมเสรี
3. ทุนนิยมเสรีàทุนนิยมแบบผูกขาดàทุนนิยมโดยรัฐ
4. ทุนนิยมแบบยังชีพàทุนนิยมแบบพึ่งพาàทุนนิยมแบบผูกขาด
248. หลังจากปี พ.ศ.2398 จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475 ระบบเศรษฐกิจไทยจัดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด
1. ทุนนิยมแบบพึ่งพา
2. ทุนนิยมโดยรัฐ
3. ทุนนิยมเผด็จการ
4. ทุนนิยมแบบวางครับ
249. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของเศรษฐกิจไทยในช่วง พ.ศ.2475– 2502
1. ทุนนิยมเสรี
2. ทุนนิยมขุนนาง
3. ทุนนิยมผูกขาด
4. ทุนนิยมโดยรัฐ
250. ทุนนิยมโดยรัฐของไทยสัมพันธ์กับอุดมการณ์ใดมากที่สุด
1. รัฐนิยม
2. เสรีนิยม
3. ชาตินิยม
4. เบ็ดเสร็จนิยม
251. แผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเริ่มใช้ พ.ศ.2504 มุ่งเน้นในเรื่องใด
1. ส่งเสริมนโยบายไทยนิยม
2. ส่งเสริมการทำอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า
3. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ
4. ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
252. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบใด
1. ทุนนิยมเสรี
2. สังคมนิยมประชาธิปไตย
3. รัฐสวัสดิการ
4. สหกรณ์โดยรัฐ
253. การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยอยุธยาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดน้อยที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนาย
2. ความมั่นคงของอาณาจักร
3. กำลังแรงงานของทางราชการ
4. ความเจริญของบ้านเมือง
254. สาเหตุที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุดที่ทำให้สังคมไทยแต่ดั้งเดิมจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีความหลากหลายของคนหลายเชื้อชาติคือข้อใด
1. การถูกกวาดตอนเข้ามา
2. การเข้ามาเผยแผ่ศาสนา
3. การเข้ามาทำการค้าขาย
4. การเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
255. ธรรมเนียมสร้างบ้านแปลงเมืองของชนชั้นผู้ปกครองไทยในอดีตมีเหตุผลสำคัญอย่างไร
1. ได้รับอิทธิพลการปกครองจากขอมในด้านการจัดรูปแบบบ้านเมือง
2. เป็นคนไกลสำหรับถ่ายเทกำลังคนเพื่อเป็นแรงงานในการผลิต
3. เป็นกลไกในการขยายอำนาจและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปกครอง
4. เพื่อกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นต่างๆออกเป็นหัวเมืองในลำดับชั้นต่างๆ
256. “พระไอยการตำแหน่งพลเรือนและพระไอยการตำแหน่งนายทหารหัวเมือง ที่ตราขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
1. ให้ทหารและพลเรือนมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักดินา
2. ให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการถือครองที่นาตามศักดินาที่ได้รับ
3. ให้ทุกคนมีศักดินาลดหลั่นกันไปตามหน้าที่ในสังคม
4. ให้ชายหรือหญิงมีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างชัดเจน
257. เหตุสำคัญที่สุดของการตรากฎหมายไอยการตำแหน่งนาพลเรือนและนาทหารหัวเมืองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1. เป็นการยึดอำนาจของเจ้าเมืองลูกหลวงไม่ให้มีโอกาสปราบดาภิเษก
2. เป็นการแบ่งสถานภาพของบุคคลตามฐานะกำหนดและตำแหน่งหน้าที่การงาน
3. เป็นการแบ่งบุคคลและสังคมออกเป็น 2 ชั้นชั้นใหญ่ๆคือชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครอง
4. เป็นการควบคุมคนโดยผ่านกรมกองมีผลทำให้มีไพร่ 3 ประเภทคือไพร่หลวงไพร่สมและไพร่ส่วย
258. “ศักดินา ในอดีตหมายถึงข้อใด
1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
2. การได้รับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
3. การควบคุมกำลังคนของมูลนาย
4. การกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม
259. เครื่องวัดหน้าที่ความรับผิดชอบของ คนไทยในสังคมเก่า คืออะไร
1. ยศ
2. ตำแหน่ง
3. บรรดาศักดิ์
4. การถือศักดินา
260. สาเหตุใดที่ทำให้โครงสร้างสังคมไทยในอดีตเป็นแบบศักดินา
. เพราะพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะเทวราชา
เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรม
. เพราะพระมหากษัตริย์ต้องเกณฑ์คนเข้ารับราชการในตำแหน่งสูงต่ำไม่เท่ากัน
. พ่อขุนนางต้องการกำลังคนไว้แต่อำนาจและรบกับข้าศึกศัตรู
1. ก และ ข
2. ก และ ค
3. ข และ ค
4. ข และ ง
261. สังคมไทยสมัยอยุธยาจนถึง พ.ศ.2475 ใช้เกณฑ์ใดแบ่งขุนนางออกจากไพร่อย่างชัดเจน
1. ตำแหน่งตั้งแต่นายหมวดหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป
3. บรรดาศักดิ์หรือยศตั้งแต่คนขึ้นไป
4. อภิสิทธิ์คือไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน
262. ระบบศักดินาของไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้
1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
2. ความรับผิดชอบของคนในสังคม
3. กำหนดอาชีพของคนในสังคม
4. กำหนดชนชั้น ฐานะของคนในสังคม
263. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร
1. เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย
3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง
4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน
264. รัฐศักดินาไทยให้ประชาชนบุกเบิกที่ดินเพื่อทำกินโดยหวังผลตอบแทนในลักษณะใด
1. เสียภาษีในการรับมอบมรดกที่ดิน
2. ดูแลที่ดินไม่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
3. ถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อรับใช้มูลใน
4. ส่งส่วยผลผลิตในที่ดินให้แก่มูลนา
265. ระบบศักดินาของไทยและโลกตะวันตกมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปตามระบบอุปถัมภ์
2. ขุนนางมีอำนาจลดหลั่นกันตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครอง
3. ฐานะของทาสจะผูกติดกับที่ดินโดยไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
4. ระบบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าชีวิตและจอมทัพผู้มีอำนาจสูงสุด
266. ระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในที่ดินไทยสมัยโบราณ
1. ระบบไพร่
2. ระบบขุนนาง
3. ระบบอุปถัมภ์
4. ระบบศักดินา
267. การสร้างระบบมูลนาย-ไพร่ของสังคมไทยสมัยศักดินาในระยะเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างไร
1. รัฐบาลจะได้รับจัดเก็บภาษีด้วยควบคุมแรงงานไพร่อย่างมีระบบ
2. เกณฑ์คนออกรบในสงครามและเกณฑ์ไพร่มาใช้ในราชการเวลาปกติ
3. ควบคุมมูลนายมีให้มีไพร่มากเพราะถ้ามีมากอาจเป็นกบฏต่อกษัตริย์ได้
4. ควบคุมการเคลื่อนไหวของไพร่และมูลในนี้ให้เป็นกบฏ ขณะเดียวกันก็สะดวกรวดเร็วเวลาเกณฑ์พวกนี้ออกรบ
268. “ไพร่ในสังคมอยุธยามีฐานะใกล้เคียงกับบุคคลกลุ่มใดในปัจจุบัน
1. แรงงานรับจ้าง
2. สามัญชน
3. ทหารเกณฑ์
4. กระฎุมพี
269. ข้อใดตรงกับวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการจัด ระบบไพร่
1. ต้องการภาษี
2. ต้องการแรงงาน
3. ต้องการเสริมอำนาจบารมี
4. ต้องการคนมาเข้าเวรรับราชการ
270. ในข้อใดเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมกำลังคนในระบบไพร่
1. ไพร่ต้องสังกัดมูลนาย
2. ไพร่จับจองที่ดินไม่ได้
3. ไม่ต้องมาทำงานให้ราชการ
4. ไพร่เปลี่ยนแปลงสถานะไม่ได้
271. เหตุผลข้อใดที่ทำให้ไพร่ต้องมีสังกัด
1. การคุ้มครองตามกฎหมาย
2. การคุ้มครองในเรื่องทรัพย์สิน
3. การคุ้มครองด้านความปลอดภัย
4. การคุ้มครองในเรื่องการถือครองที่ดิน
272. ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหตุใดชายฉกรรจ์จำเป็นต้องเป็นไพร่
ก. ถูกเกณฑ์แรงงานโดยทางราชการ
ข. เข้ารับราชการเพื่อให้ศักดินาสูงกว่าทาส
. ต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
. มีสิทธิ์จับจองที่ดินที่ตนได้โรงแรมไว้และยังไม่มีเจ้าของ
1. ก และ ข
2. ข และ ง
3. ก และ ค
4. ค และ ง
273. ไพร่สมัยก่อนรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้หลายประการยกเว้นข้อใด
1. การบวชเรียน
2. การเรียนหนังสือ
3. การไปราชการสงคราม
4. การฝากตัวกับเจ้านาย
274. บทบาทใดถือว่าสำคัญที่สุดของชนชั้นมูลนายในสังคมอยุธยา
1. การเก็บภาษี
2. การพิพากษาคดี
3. การถือครองที่ดิน
4. การควบคุมกำลังคน
275. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทของไพร่ในสังคมไทย
1. เสริมฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
2. เสริมอำนาจทางการเมืองของชนชั้นปกครอง
3. ตอบแทนการให้ความคุ้มครองของชนชั้นปกครองโดยการทำงาน
4. เป็นผู้ประสานประโยชน์ระหว่างฝ่ายปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
276. “นายเหมือนเป็นไพร่ของขุนชำนาญบริรักษ์ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองคนไม่ถูกต้อง
1. คุณชำนาญบริรักษ์ต้องดูแลไม่ให้ใครทำร้ายนายเหมือน
2. ถ้าหากนายเหมือนขัดสนเงินไม่สามารถไปขอคุณชำนาญบริรักษ์ได้
3. นายเหมือนมีหน้าที่ทำนาทั้งในที่นาของตนและที่นาของคุณชำนาญบริรักษ์
4. เมื่อนายเหมือนมีคดีความคุณชำนาญบริรักษ์ต้องไปศาลกับนายเหมือนด้วย
277. งานโยธาในสมัยอยุธยาเช่น ขุดคลอง สร้างถนน สร้างกำแพงเมือง ส่วนใหญ่รัฐบาลได้แรงงานมาอย่างไร
1. จ้างแรงงานชาวจีน
2. เกณฑ์แรงงานไพร่หลวง
3. เกณฑ์แรงงานเฉลยศึกและธาตุ
4. เกณฑ์แรงงานไพร่สมและไพร่ส่วย
278. คำอธิบายเกี่ยวกับมูลนายไพร่ข้อใดผิด
1. ลูกของมูลนายแม่มีศักดินาต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไม่ถือว่าเป็นไพร่
2. มูลนายไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
3. คุณนายมีศักดินาสูงกว่า 400 ไร่ ส่วนไพร่ต่ำกว่า 400 ไร่
4. ไพร่ไม่มีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเป็นมูลนายได้
279. ทาสในข้อใดที่ไม่อาจไถ่ถอนตนเองให้เป็นอิสระได้
1. นางสีถูกพ่อมาขายใช้หนี้พนันแก่นายอากรเส็ง
2. นายหม่องถูกจับเป็นเชลยศึกชาวสงครามเก้าทัพ
3. หน้ายิ้มขายตนเองแก่ขุนช้างตอนนาล่ม
4. หลวงวิเศษมอบนั่งขำให้แก่ธิดาของตนเมื่อออกเรียน
280. นายชมเคยเป็นไพร่ เมื่อรัชกาลที่ 5 ยกเลิกระบบไพร่ นายชมได้เรียนหนังสือ จบแล้วได้เข้ารับราชการเป็นขุนนางและมีฐานะดี การที่ในชมเปลี่ยนสถานะไปเช่นนี้เพราะเหตุผลข้อใดเป็นสำคัญ
1. การปฏิรูปทางสังคม
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การปฏิรูปการปกครอง
4. การปฏิรูปเศรษฐกิจ
281. เพราะเหตุใดความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมไทยโบราณ จึงไม่เป็นปัญหาขัดแย้งรุนแรง
1. อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์
2. อิทธิพลของระบบศักดินา
3. อิทธิพลความเมตตากตัญญูระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
4. อิทธิพลของพุทธศาสนา
282. สถาบันที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาร่วมกันและเป็นสถาบันที่เชื่อมประสานโครงสร้างระหว่างชนชั้นของคนไทยทั้งมวลคือสถาบันใด
1. สถาบันกษัตริย์
2. สถาบันสงฆ์
3. สถาบันการปกครอง
4. สถาบันทหาร
283. บทบาทของพระสงฆ์นอกเหนือจากกิจการศาสนาแล้วยังได้ช่วยสังคมในด้านต่างๆยกเว้นข้อใด
1. เป็นศูนย์กลางความสามัคคีและผู้นำชุมชน
2. เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่คนในชุมชน
3. ช่วยรักษาโรคภัยและแก้ปัญหาให้แกคนในชุมชน
4. เป็นเครื่องมือของรัฐในการดูแลคนในสังคม
284. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสามัญชนในโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยดั้งเดิม
1. สตรีต้องรับภาระดูแลบุตรหลานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว
2. ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุถ้าสึกออกมารับราชการจะมีสถานภาพที่สูงขึ้น
3. สถานภาพของบุคคลยึดถือตามชาติกำเนิดและสืบทอดต่อไปถึงบุตร
4. ชายฉกรรจ์ต้องถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อเป็นทหารหรือช่วยงานราชการอื่น
285. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ถูกต้องที่สุด
1. กษัตริย์ทรงมีฐานะสูงสุดเพราะทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดพระราชวงศ์ขุนนางและไพร่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินต้องเสียค่าเช่าในรูปอากรค่านา
2. กษัตริย์ทรงมีฐานะสูงสุดเพราะทรงครอบครองแรงงานทั้งหมดพระราชวงศ์ขุนนางและไพร่เป็นข้าราชการทำหน้าที่รับใช้กษัตริย์โดยได้รับเบี้ยหวัด
3. ชนชั้นสูงคือกษัตริย์พระราชวงศ์ขุนนางมีรายได้หลังจากการค้าชนชั้นต่ำคือไพร่ซึ่งใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
4. ชนชั้นสูงคือกษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง ครอบครองปัจจัยการผลิตคือที่ดินและแรงงาน และได้รับประโยชน์จากภาษีอากรและการค้า ชนชั้นต่ำคือไพร่ที่ที่ทำการผลิตแบบพอยังชีพและเสียภาษีอากร
286. สังคมไทยก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะอย่างไร
1. พ่อค้าและผู้ที่มีความรู้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสังคม
2. ไพร่และทาสอยู่ภายใต้การควบคุมของพระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนาง
3. ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงทาสต่างมีศักดินาตั้งแต่ 100,000 ไร่ถึง 5 ไร่ลดหลั่นกันไป
4. ชนชั้นไพร่และทาสเปลี่ยนแปลงฐานะไม่ได้แต่พระมหากษัตริย์และเจ้านายสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะได้
287. อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปในสังคมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา
1. กลุ่มขุนนางและเจ้านายที่มีความคิดก้าวหน้า
2. การยกเลิกระบบไพร่และทาส
3. การนำระบบการศึกษาแบบตะวันตกมาใช้
4. การคุกคามและอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตก
288. การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
1. เพื่อรับมือกับลัทธิล่าอาณาจักรนิคมจากตะวันตก
2. เพื่อให้ไทยได้รับการยอมรับในฐานะมหาอำนาจแห่งอินโดจีน
3. เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับจีนและอินเดีย
4. เพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม
289. การรับอิทธิพลตะวันตกในระยะเริ่มแรกนั้น วัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็วและมากที่สุดคืออะไร
1. ภาษาอังกฤษและศิลปะแบบโกธิก
2. ระบบบริหารราชการแบบกระทรวง ทบวง กรม
3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. แนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
290. ข้อใดแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ในรัชกาลที่ 5
1. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมของมหาอำนาจตะวันตก
2. การเปิดโอกาสให้สามัญชนได้ศึกษาเล่าเรียน
3. การเปลี่ยนฐานะของไพร่และทาสมาเป็นสามัญชน
4. การจัดตั้งกองทหารหน้าขึ้น
291. ข้อใดที่จัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยโบราณเป็นสังคมสมัยใหม่ในรัชกาลที่ 5
1. ไพร่และทาสส่วนใหญ่เปลี่ยนฐานะมาเป็นชาวไร่ชาวนา
2. บรรดาเจ้าและขุนนางเปลี่ยนทาร่ามาเป็นพ่อค้านายทุน
3. ชาวไร่ชาวนาหน้าทิ้งที่นาของตนเปลี่ยนฐานะมาเป็นกรรมกร
4. ชาวนาตกเป็นลูกหนี้เพราะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย
292. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญที่สุดของไทย
1. การยกเลิกระบบศักดินา
2. การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5
3. ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2
4. การยกเลิกระบบไพร่และทาสสมัยรัชกาลที่ 5
293. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
1. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกระบบทาส
2. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
3. มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
4. พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่สามารถควบคุมไพร่ได้
294. เหตุใดรัชกาลที่ 5 จึงทรงเลิกทาส
. เพื่อสร้างคนเข้ารับราชการ
. เพื่อตัดทอนอำนาจเจ้าขุนมูลนาย
. เพื่อสร้างแรงงานอิสระในภาคเกษตรกรรม
. การประกาศรับสมัครไพร่เข้าเป็นทหารในกรมทหารราบ
1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ค และ ง
4. ง และ ก
295. ขั้นตอนแรกของการเลิกระบบไพร่คือข้อใด
1. การประกาศรถกันข้าราชการ
2. การประกาศใช้พระราชบัญญัติจ่ายเงินค่าจ้าง
3. การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร
4. การประกาศรับสมัครได้เข้าเป็นทหารในกรมทหารหน้า
296. การดำเนินการในข้อใดเป็นผลให้ระบบไพร่สิ้นสุดลง
1. การออกพระราชบัญญัติทหารขึ้นใน พ.ศ. 2431
2. การออกพระราชบัญญัติเรียกเก็บเงินจากไพร่ใน พ.ศ. 2439
3. การประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารใน พ.ศ. 2448
4. การประกาศจัดตั้งผมทหารหน้าโดยรับสมัครจากไพร่ใน พ.ศ. 2423
297. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการประกาศเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. ออกกฎหมายให้ผู้ที่นำลูกเมียมาขายเป็นทาสต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อน
2. ออกกฎหมายลูกทาสลูกไทที่เกิดใน พ.ศ. 2411 เป็นอิสระเมื่ออายุ 21 ปี
3. ออกกฎหมายให้ธาตุทุกประเภทเป็นอิสระในปีที่พระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะ
4. ออกกฎหมายลดค่าตัวทาสเสียงไทยลงเดือนละ 4 บาทเพื่อให้ธาตุเป็นอิสระเร็วขึ้น
298. แบบเป็นลูกทาสรุ่นแรกที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยแจ้งเกิดปีอะไร
1. ปีที่รัชกาลที่ 5 ประสูติ
2. ปีที่รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์
3. ปีที่รัชกาลที่ 5 บรรลุนิติภาวะ
4. ปีที่รัชกาลที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
299. ลูกทาสรุ่นแรกที่กลายเป็นไทยคือรุ่นใด
1. รุ่นที่เกิดในรัชกาลที่ 5 พระราชสมภพ
2. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงขึ้นครองราชสมบัติ
3. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
4. รุ่นที่เกิดในปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124
300. เย็นเป็นรูปภาพที่เกิดใหม่และได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายใน พ.ศ. 2432
1. ปีที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
2. ปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติทาส
3. ปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร
4. ปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย
301. ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯคือข้อใด
1. เกิดแรงงานเสรี
2. เกิดการลดทอนอำนาจขุนนาง
3. ได้เพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า
4. เกิดระบบทหารอาชีพ
302. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชกาลที่ 5 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร
1. เจ้านายและขุนนางถูกลิดรอนอำนาจและผลประโยชน์
2. พระมหากษัตริย์สูญเสียพระราชอำนาจและประโยชน์
3. ทำให้ไพร่ที่ถูกปลดปล่อยไม่มีงานทำจนเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
4. ไพร่ที่พ้นสังกัดพากันไปจดทะเบียนเป็นคนในบังคับของต่างชาติ
303. การยกเลิกระบบไพร่มีผลต่อพระมหากษัตริย์อย่างไร
1. อำนาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น
2. อำนาจของพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง
3. พระมหากษัตริย์ขาดแรงงานจากไพร่
4. ขุนนางท้าทายอำนาจพระมหากษัตริย์
304. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยด้านใดที่ไม่ได้เป็นผลจากการยกเลิกระบบไพร่
1. ประชาชนมีอิสระในการตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ
2. ประชาชนมีโอกาสเลื่อนสถานภาพทางสังคม
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมากขึ้น
4. เปิดการฝึกทหารอาชีพเข้ารับราชการประจำ
305. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่และทาสในรัชกาลที่ 5
1. เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
2. มูลนายไม่ต้องรับภาระในการคุ้มครองไพร่และทาสอีกต่อไป
3. การประกาศใช้พระราชบัญญัติทหารเกณฑ์ พ.. 2448
4. เกิดรายงานอิสระที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความพอใจ
306. เมื่อใดได้ผลความเป็นไพร่ในปลายสมัย ร.5 ภาระหลายอย่างสิ้นสุดลง ยกเว้นข้อใด
1. หมดภาระตามระบบอุปถัมภ์
2. ปลดภาระการเสียส่วย
3. หมดภาระรับใช้บ้านเมือง
4. หมดภาระการเข้าเวร
307. รายการปลดปล่อยถ้าให้เป็นภัยแก่ตัวเองรัชกาลที่ 5 ทรงมีนโยบายที่ช่วยเหลือให้ทาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างไร
1. จัดสรรที่ทำกินให้ตามความจำเป็น
2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
4. รัฐให้ช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
308. อุปสรรคสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆของไทยในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือเรื่องใด
1. ขาดแคลนคนมีความรู้
2. เสียเงินค่าปรับแก้ต่างชาติ
3. สมเด็จพระสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) คัดค้าน
เกิดกบฏในหลายภาคของประเทศ
309. การปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
1. ลดปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชนชั้น
2. สร้างคนให้มีศีลธรรมอันดี
3. ให้คนมีความรู้ความสามารถเพื่อรับใช้รัฐ
4. ให้คนได้ปรับตัวได้ในสังคม
310. ข้อใดนับว่าเป็นการผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5
1. การปรับปรุงระเบียบบริหารงานในกรมพระสุรัสวดี
2. การออกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
3. การตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
4. การตั้งกรมศึกษาธิการ
311. ข้อใดไม่ตรงกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชดำรัสที่ว่า เราไม่ได้มาเรียนเป็นฝรั่ง เราเราเรียนเพื่อจะได้เป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง
1. ต้องการพัฒนาประเทศที่สามารถต่อต้านจักรวรรดินิยม
2. ต้องการพัฒนาประชาชนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
3. ต้องพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกับชาวตะวันตก
4. ต้องการพัฒนาประชาชนให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาประเทศ
312. การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 6 ในลักษณะใดที่เกิดประโยชน์สูงสุด
1. กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าเรียนหนังสือสำหรับเด็กไทย
2. สนับสนุนบทบาทและความสำคัญของกลุ่มเสือป่า
3. ส่งเสริมความรู้สึกชาตินิยมผ่านทางงานวรรณกรรม
4. ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานเปลี่ยนเป็นระบบเกณฑ์ทหาร
313. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของไทยในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2475
1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือนายทุนจำนวนน้อยที่เป็นชาวจีนและตะวันตกคนไทยส่วนใหญ่ยากจน
2. การเกิดระบบไพร่และทาสทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลต้องจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากจนประสบปัญหาด้านการเงินและการคลัง
3. มีความขัดแย้งทางความคิดอันนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างผู้นำประเทศกับปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก
4. มีปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะไร่นาเสียหายจากอุทกภัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและความฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
314. ข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. การปฏิรูปการศึกษา
2. การจัดตั้งกระทรวง
3. การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
4. การประกาศให้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
315. การเปลี่ยนแปลงในด้านใดไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. ธรรมยุติกนิกาย
2. ระบบเจ้าภาษีนายอากร
3. สงครามระหว่างไทยกับเวียดนาม
4. ลดเวลาการเกณฑ์แรงงานไพร่หลวงเหลือปีละ 3 เดือน
316. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
1. ให้ราษฎรเข้าเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดำเนินได้
2. ให้ราษฎรถวายฎีกาได้เดือนละ 4 ครั้ง
3. การเก็บภาษีเงินข้าราชการจากไพร่หลวงคนละ 6 บาทต่อปี
4. อนุญาตให้ราษฎรทำงานกับฝรั่งได้
317. การเปลี่ยนแปลงด้านใดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ช้าที่สุด
1. ด้านการปกครอง
2. ด้านสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านวัฒนธรรม
318. การเปลี่ยนแปลงในด้านใดเกิดหลังสุด
1. ทาสกลายเป็นเสรีชน
2. ไพร่เปลี่ยนแปลงเป็นสามัญชน
3. เด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือ
4. ชาวไทยต้องถูกเกณฑ์ทหาร
319. ไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับจีนครั้งแรกและยุติความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์ใด
1. ฮั่น-หมิง
2. มองโกล-หมิง
3. ฮั่น-แมนจู
4. มองโกล-แมนจู
320. การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 ทำให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องใด
1. การเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่
2. การเรียนรู้ระบบการค้ากับประเทศตะวันตก
3. การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
4. การรอดพ้นจากการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
321. การที่พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติตั้งพระสงฆ์นิกายธรรมยุติกนิกายขึ้นมานั้นก่อให้เกิดผลต่อวงการพระพุทธศาสนาอย่างไร
1. พระสงฆ์นิกายธรรมยุติได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง
2. ชาวไทยบวชเป็นพระภิกษุในมหานิกายน้อยลงกว่าเดิม
3. เกิดการปรับปรุงข้อวัตรปฏิบัติรัดกุมวิ่งขึ้นในหมู่สงฆ์มหานิกาย
4. เกิดการแตกอย่างรุนแรงระหว่างพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย
322. เหตุการณ์ใดที่ทำให้ผู้นำไทยเริ่มตระหนักถึงอันตรายจากมหาอำนาจตะวันตก
1. สงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษ
2. อังกฤษระดมยิงตรังกานูของไทย
3. สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่า ครั้งที่ 1
4. ฝรั่งเศสเรียกร้องเอาดินแดนเขมรจากไทย
323. เหตุการณ์ใดที่ทำให้บางประเทศคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้ไทย
1. รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป
2. การเจรจาของสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
3. ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศส
4. รัชกาลที่ 6 ทรงทหารเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1
324. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออะไร
1. ถ้าอยากจะฟังเสียงตอบรับแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
2. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง
3. ให้ฝรั่งเศสคือดินแดนที่จะไปจากไทยในเหตุการณ์ ร.ศ. 112
4. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาอารยประเทศ
325. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเรื่องใดที่นั่นต้องตัดสินใจใช้วิธีการทางทหารและการแก้ไขปัญหา
1. กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 5
2. วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 กับ ฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ 5
3. ญี่ปุ่นเคลื่อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
4. กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
326. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สภาพความขัดแย้งและปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมีผลกระทบต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากและอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติการณ์ข้อใด
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
2. การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
3. การดำเนินนโยบายชาตินิยมรุนแรง
4. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
327. ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะเหตุใด
1. ถ้าต้องการเอาใจประเทศรัฐอเมริกาที่เข้าช่วยอังกฤษ
2. พระมหากษัตริย์ของไทยทรงเคยได้รับการศึกษาจากอังกฤษ
3. มหาอำนาจกลางได้ละเมิดความเป็นกลางของไทย
4. คาดว่าฝ่ายประเทศพันธมิตรจะประสบชัยชนะในที่สุด
328. ข้อใดผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร
1. ได้รับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
2. ได้ดินแดนที่เสียไปในสมัย ร.5  กลับคืนมา
3. ได้รับการยกเลิกข้อจำกัดในการเก็บภาษีขาเข้าร้อยละ 3
4. ได้รับเงินค่าปรับสงคราม
329. เพราะเหตุใดไทยจึงประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2
1. ถูกญี่ปุ่นบีบบังคับให้เข้าเป็นพันธมิตรกับตน
2. ต้องการดินแดนคืนจากอังกฤษและฝรั่งเศส
3. เจ็บแขนประเทศตะวันตกที่เคยบีบบังคับไทย
4. ไทยกับญี่ปุ่นมีสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกันมาก่อน
330. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่โดดเด่นมีลักษณะอย่างไร
1. ไม่ฝักใฝ่กับค่ายใดค่ายหนึ่งโดยเฉพาะ
2. เข้ากับค่ายเสรีประชาธิปไตยและต่อต้านด้านคอมมิวนิสต์
3. รักษาความเป็นกลาง ต่อมาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา
4. เข้ากับค่ายเสรีประชาธิปไตย ต่อมาไม่ฝักใฝ่กับค่ายหนึ่งค่ายใดโดยเฉพาะ
331. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามเย็น
1. การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
2. การระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียต
3. การร่วมก่อตั้งสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
332. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1. การแต่งตัวทางการเมืองของชนชั้นกลาง
2. พระบรมวงศานุวงศ์ทรงได้รับการศึกษาสมัยใหม่จากประเทศยุโรปมากขึ้น
3. วิธีการของรัฐบาลในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของประเทศด้วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
4. เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจ
333. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
1. ความแตกต่างทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน
2. ความต้องการให้ประชาชนมีการศึกษาเท่าเทียมกัน
3. ความตื่นตัวทางการเมืองที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่างๆ
334. ตั้งการฉลอง 150 ปีกรุงรัตนโกสินทร์เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์แรก
1. กบฏผู้มีบุญ
2. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
3. กบฏวังหลัง
4. กบฏบวรเดช
335. การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. 2475 โดยไม่นองเลือดเพราะเหตุใด
1. ประชาชนชาวไทยให้การสนับสนุนคณะราษฎร
2. ร้านราษฎรสามารถควบคุมกำลังอำนาจของกองทัพได้ทั้งหมด
3. รัชกาลที่ 7 มีพระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน
4. ผู้นำความเจริญจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นในระบบระบอบรัฐธรรมนูญ
336. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แล้วสังคมไทยเป็นอย่างไร
1. คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน
2. คณะราษฎรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจจากตามรัฐธรรมนูญ
3. สตรีไทยยังไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2
4. พระภิกษุสงฆ์มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจนถึง พ.. 2500
337. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
1. สมุดปกขาว
2. สมุดปกเหลือง
3. หลัก 6 ประการ
4. ธรรมนูญการปกครอง
338. หลักการใดอยู่ในหลัก 6 ประการของราษฎร
1. สังคม
2. สามัคคี
3. เอกภาพ
4. การศึกษา
339. “สมุดปกเหลือง ที่พิมพ์ขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไม่นานเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1. ต้องการของราษฎร
2. นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล
3. แสดงการโจมตีคณะราษฎร
4. เค้าโครงการเศรษฐกิจ
340. อุดมการณ์ที่มีผลถาวรของการปฏิวัติของคณะราษฎรปี พ.ศ. 2475 คืออะไร
1. ต่อต้านกลุ่มเจ้าและหัวหน้า
2. ล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
3. แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี
341. เป้าหมายอะไรของคณะราษฎรที่รัฐบาลไทยสมัยต่อๆมาดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
1. โครงการเศรษฐกิจให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดี
2. ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร
3. การปกครองโดยประชาชน
4. เอกราชทางการศาล
342. สมานขอให้สมรอธิบายเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความตื่นตัวของนิสิตนักศึกษาในการเรียกร้องประชาธิปไตยสมรจะเลือกเหตุการณ์ใดมาอธิบาย
1. 14 ตุลาคม 2516
2. 6 ตุลาคม 2519
3. 23 กุมภาพันธ์ 2534
4. 14 พฤษภาคม 2535
343. เหตุการณ์ใดวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่สำคัญในทางการเมืองในลักษณะใด
1. การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
2. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากสมาชิกผู้แทนราษฎร
3. การดำเนินงานกลับคืนสู่ประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เผด็จการ
4. การก่อความวุ่นวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
344. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
1. ความเป็นปึกแผ่นของกองทัพ
2. ความไร้ประสิทธิภาพทางระบบราชการ
3. ความขัดแย้งในรัฐสภา
4. การเคลื่อนไหวขององค์กรการนิสิตนักศึกษา
345. วิกฤตการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก่อให้เกิดผลด้านการเมืองที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
1. ทำให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517
2. มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญใหม่
3. กลุ่มอาชีพต่างๆเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิประโยชน์และเสรีภาพ
4. ทหารและกองทัพลดบทบาทการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองจนถึงปัจจุบัน
346. เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการชุมชน การประท้วง การทำลายทรัพย์สิน ตลอกจนการปราบปรามซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2535 ณ บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานครนั้นมีสาเหตุหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1 .กฎหมายไม่เหมาะสมกับสภาพสังคม
2. เจ้าพนักงานอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือกระทำเกินกว่าเหตุ
3. พลเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
4. กฎหมายไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่
347. วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการก่อตั้งขบวนเสรีไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับข้อใด
1. เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น
2. เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
3. เพื่อแสดงตนเป็นฝ่ายพันธมิตร
4. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
348.คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่66/2523 ประกาศขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใด
1. ความแห้งแล้งในภาคอีสาน
2. ความขัดแย้งใน4จังหวัดภาคใต้
3. ความขัดแย้งในกองทัพ
4. ความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
349. นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 เป็นต้นมาจนถึงสมัยที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่สงครามมหาเอเชียบูรพารัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิดในการนำเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใช้เป็นเพราะเหตุใด
1. เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ของโลกในขณะนี้
2. ต้องการขัดขวางการครอบงำทางเศรษฐกิจของหมู่ชนชั้นศักดินา
3. เพื่อสกัดกั้นการเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจและสังคมของชาวต่างชาติ
4. ต้องการตอบแทนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้ควบคุมกำลังหน่วยทหาร
350. นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีลักษณะอย่างไร
1. รัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น
2. รัฐบาลออกกฎหมายห้ามคนต่างด้าวทำธุรกิจบางประเภท
3. รัฐบาลลงทุน ควบคุม และบริหารธุรกิจภายในประเทศเอง
4. รัฐบาลอนุญาตให้เฉพาะประเทศประชาธิปไตยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้
351. นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร
1. ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบสหกรณ์
2. สนับสนุนให้คนไทยประกอบธุรกิจมากขึ้น
3. รัฐเข้าดำเนินการธุรกิจภายในประเทศเอง
4. เปิดโอกาสให้เอกชนแข่งขันกันลงทุนอย่าเสรี
352. เพราะเหตุใดจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
1. เพื่อนกำจัดคู่แข่งทางการเมืองให้ผลจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมตะวันตกโดยการตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเอง
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือชาวต่างชาติ
4. เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งกำลังแพร่อยู่หลายในหมู่ชาวจีนในประเทศไทย
353. จอมพล ป.พิบูลสงครามใช้วิธีการใดแก้ปัญหาการครอบงำทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ
1. เร่งส่งเสริมระบบการค้าเสรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. ออกกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดิน
3. จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินการผลิตและการสินค้า
4. ออกกฎหมายโอนอุตสาหกรรมการผลิตของชาวต่างชาติเป็นของรัฐ
354. คำขวัญ เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยมีจุดมุ่งหมายใด
1. เพื่อให้คนไทยทำตามนโยบายของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
2. เพื่อกระตุ่นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านคอมมิวนิสต์
3. เพื่อให้คนไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย์
4. เพื่อกระตุ่นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
355. เหตุใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยแรกที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
1. แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผู้นำประเทศ
2. โลกตะวันตกกำลังบ่อนทำลายวัฒนธรรมของชาติไทย
3. เศรษฐกิจโลกกำลังตกต่ำอย่างรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก
4. เพื่อร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในการทำสงครามมหาเอเชียบูรพา
356. นโยบาย รัฐนิยม ของจอมพล ป.พิบูลสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือข้อใด
1. การปลูกฝังเรื่องค่านิยมของคนไทย
2. การรณรงค์ให้ประชาชนเลื่อมใสเชื่อฝังผู้นำ
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมแบบตะวันตก
4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางประการของคนไทย
357. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางประการในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ช่วงแรก
1. การสร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจ
2. การสร้างระเบียบวินัยในสังคมไทย
3. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
4. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
358. ไทยถูกเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลง
1. เสียเงินค่าปฏิบัติกรรมสงครามให้ฝ่ายพันธมิตร
2. บริจาคข้าวจำนวนหนึ่งให้อังกฤษ
3. ยอมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาควบคุมธุรกิจภายใน
4. ส่งทหารไปร่วมในสงครามเกาหลี
359. ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีแผนเป็นครั้งแรกเมื่อใด
1. เมื่อคณะราษฎร์ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2. เมือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการปฏิวัติในปี พ.ศ.2501
3. เมื่อได้มีการจัดตั้งกระทรวงเศรษฐการขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
4. เมื่อเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ เป็นที่ยอมรับนำไปใช้
360. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อใด
1. เมื่อมีการปกครองในระบบประชาธิปไตย
2. เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2
3. เมื่อมีการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์
4. เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
361. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2504 ก่อให้เกิดผลอย่างไร
1. การปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศไทยทำไห้ชาวนาได้ครอบครองที่ดินเพิ่มขึ้นและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
2. การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบททำไห้เกิดการกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้นช่องระหว่างชนชั้นลดลง
3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมโดยอาศัยการศึกษาอย่างมาก
4. การขยายตัวของอุตสาหกรรมทำไห้ชนชั้นนายทุนเพิ่มจำนวนและมั่งคั่งขึ้น
362. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสังคมสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
1. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
3. กีดกันการนำสินค้าจากต่างประเทศ
4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
363. หลัง พ.ศ.2500 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุหลายประการยกเว้นข้อใด
1. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
2. การขยายตัวทางการศึกษา
3. การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตก
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
364. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลัง พ.ศ.2500 เป็นผลกระทบจากปัจจัยต่างๆยกเว้นข้อใด
1. การที่ประชาชนในเมืองใหญ่เปลี่ยนเป็นพวกวัตถุนิยม
2. การขยายตัวของชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
3. การผูกพันทางการทหารของสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
4. นโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับและตั้งมหาลัยในภูมิภาค
365. การเมืองการปกครองของไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ.2480-2514 มีลักษณะอย่างไร
1. ฝ่ายการเมืองบริหารตามระบบประชาธิปไตย
2. ฝ่ายทหารมีบทบาทในระบบอำนาจนิยม
3. ข้าราชการเรือนควบคุมบริหารราชการ
4. กลุ่มนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทบริหารประเทศ
366. นับตั้งแต่ พ.ศ.2500เป็นต้นมา กลุ่มใดมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
1. กลุ่มเกษตรกรและกรรมกร               
2. กลุ่มข้าราชการ
3. กลุ่มนายทุน                               
4. กลุ่มปัญญาชน
367. หลักการใดไม่อยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร
1. เอกราช        ความปลอดภัย            
2. เสรีภาพ       เสมอภาค
3. เอกภาพ       สามัคคี                    
4. เศรษฐกิจ      การศึกษา
368. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปกครอง พ.ศ.2475
1. ความเสื่อมศรัทธาในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์     
2. ประชาชนชาวไทยส่วนมากได้รับอิทธิพลการศึกษาแบบตะวันตก
3. อิทธิพลของสื่อมวลชน
4. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศอย่างรุนแรง
369. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นการรวมหลังของคนไทยเพื่อต่อต้านเรื่องใด
1. ลัทธิคอมมิวนิสต์                          
2. นายทุนต่างชาติ
3. การขึ้นราคาสินค้า                        
4. รัฐบาลเผด็จการ
370. เหตุการณ์ วันมหาวิปโยค ตุลาคม2516 นั้นเกิดขึ้นจากปัญหาสำคัญในข้อใด
1. ลัทธิคอมมิวนิสต์                 
2. กลุ่มผลประโยชน์
3. การศึกษา    
4. ความไม่เป็นธรรมในสังคม
371. เหตุการณ์ใดที่แสดงถึงความขัดแย้งอย่างชัดเจนระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์
1. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
2. ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
3. เหตุการณ์17-20 พฤษภาคม 2535
4. เหตุการณ์ยืดอำนาจของคณะ รสช.
372. เหตุการณ์ใดที่ถือได้ว่าชนชั้นกลางเข้ามามีบทบาทในการชุมนุมประท้วงเป็นอย่างมาก
1. เหตุการณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2516
2. เหตุการณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2519
3. เหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2534
4. เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535
373. วันเสียงปืนแตก คือวันอะไร
1. วันที่รัฐบาลเริ่มใช้กำลังปราบปรามกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
2. วันที่รัฐบาลเริ่มใช้กำลังกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
3. วันที่รัฐบาลเริ่มใช้กำลังกับม็อบมือถือในวิกฤตการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535
4. วันที่รัฐบาลถูกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รัฐประหาร
374. พระราชบัญญัติพรรคการเมืองประการใช้ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด
1. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
2. หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516
3. หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519
4. หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535
375. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร
1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
3. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
4. รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
376. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีมาพิสดารที่สุด
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2490
2. ธรรมนูญการปกครองราชาอาณาจักร พ.ศ.2502
3. ธรรมนูญการปกครองราชาอาณาจักร พ.ศ.2515
4. รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517
377. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่เป็นต้นตอของการมอบอำนาจพิเศษแก่นายกรัฐมนตรี
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2490
2. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502
3. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517
378. ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับใดของไทยที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือแห่งอำนาจของผู้ปกครอง
1. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511
3. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517
379. รัฐบาลเริ่มมีนโยบายสร้างชาติและให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีไทยเมื่อใด
1. หลังการปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัย
2. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
3. หลังการใช้แผลพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
4. หลังเหตุการณ์วันมหาวิปโยค
380. การแต่งตั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สะท้อนถึงบทบาทของสตรีในด้านใด
1. การปกครองบ้านเมือง                    
2. การสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆ
3. การปกป้องบ้านเมือง                     
4. การศึกษา
381. ข้อใดคือบทบาทสำคัญของท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร และท้าวสุรนารี
1. กระชับความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ  
2. ถ่ายทอดวิชาการด้านวิชาการต่างๆ
3. ทำสงครามปกป้องบ้านเมือง              
4. อบรมเลี้ยงดูเจ้านายชั้นสูง
382. เหตุผลใดที่ทำให้รัชกาลที่ 4 ตัดสินพระทัยเปิดประเทศทำสนธิสัญญากับมหาอำนาจตะวันตก
1. ถูกชาติตะวันตกบีบบังคับ                 
2. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง
3. เพื่อประโยชน์ของชนชั้นผู้ปกครอง       
4. เพื่อให้เกิดระบบการค้าเสรี
383. นโยบายการทูตเชิงผ่อนปรนในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เรียกว่านโยบายอะไร
1. ตีสองหน้า                                 
2. เหยียบเรือสองแคม
3. ถ่วงดุลอำนาจ                             
4. สนลู่ลม
384. ข้อใดไม่ใช่ความร่วมมือทางทหารที่ไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติ
1.ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี
2. ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม
3. ส่งกองกำลังเข้ารักษาความสงบในติมอร์ตะวันออก
4. ส่งแพทย์สนามเข้ารักษาการในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรก
385. การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของไทยจากการฝักใฝ่เพียงค่ายเดียวมาสู่ความเป็นอิสระนั้นเห็นได้ชัดจากกรณีใด
1. การสร้างมิตรภาพกับจีน
2. การร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน [ASEAN]
3. การเสนอหลักการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน [AFTA]
4. การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและขยายตลาดต่างประเทศ
386. ด้วยเหตุผลใดไทยจึงยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนและหันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นใหม่
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศจีน
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซีย
4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศไทย
387. การส่งทหารไทยไปประจำในติมอร์ตะวันออกสอดคล้องกับพันธะที่ไทยมีในข้อใด
1. ไทยเป็นสมาชิกองค์การอาเซียน
2. ไทยมีความร่วมมือทางทหารกับอินโดนีเซีย
3. ไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
4. ไทยมีข้อตกลงกับกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปก
388. ข้อใดเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น
1. แถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์
2. ความตกลงสมบูรณ์แบบ
3. ข้อตกลงเสรีไทย
4. ปฏิญญากรุงเทพ
389. ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใช้รหัสว่า X.0.Group เป็นขบวนการของชนชาติใด
1. ไทย
2. ฟิลิปปินส์
3. สิงคโปร์
4. อินโดนีเซีย
390. ธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นโบราณวัตถุในยุคใด
1. ฟูนั้น
2. ละโว้
3. ศรีวิชัย
4. ทวารวดี
391. “สรีดภงส์จัดเป็นภูมิปัญญาในสมัยใด
1. ทวารดี
2. สุโขทัย
3. เชียงแสน
4. อยุธยา
392. ภูมิปัญญาไทยในการจัดการทรัพยากรน้ำคือข้อใด
1. มาบ
2. บาราย
3. ชลัมพุ
4. สรีดภงส์
393. พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วงของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้รับอิทธิพล จากแนวคิดใดเป็นหลัก
1. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์  
2. พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
3. พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์  
4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
394. วรรณกรรมเรื่องใดมีอิทธิพลต่อคติการดำเนินชีวิตของชาวไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญ-กรรมในพระพุทธศาสนา
1. จินดามณี
2. พระนลคำหลวง
3. สุภาษิตพระร่วง
4. มหาชาติคำหลวง
395. พระประธานที่พุทธมณฑลเป็นปางใด และอยู่ในสกุลช่างศิลปะใด
1. ปางโปรดสัตว์-รัตนโกสินทร์ตอนต้น
2. ปางเสด็จจากสวรรค์-อยุธยา
3. ปางลีลา-สุโขทัย
4. ปางประทับยืน-เชียงแสน
396. ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในข้อใด มีความสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของชาติไทย
1. การให้เสรีภาพในการค้าขาย             
2. การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
3. การตีระฆังร้องทุกข์
4. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
397. รูปแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมอยุธยาคือข้อใด
1. พระปรางค์
2. เจดีย์ทรงกลม
3. เจดีย์ทรงเหลี่ยม
4. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
398. การที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีฐานะเป็นสมมุติเทพ เป็นคติความเชื่อใด
1. พราหมณ์-ฮินดู        
2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท
3. พุทธศาสนาแบบมหายาน       
4. คดีดั้งเดิม
399. หากต้องการชมปราสาทหินที่สร้างตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ท่านจะไปที่ใด
1. ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์                  
2. ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
3. ปราสาทพระวิหาร ศรีสะเกษ   
4. ปราสาทตาเมือนธม สุรินทร์
400. ที่มาของกฎหมายตราสามดวง คือข้อใด
1. กฎหมายที่ใช้อยู่สมัยอยุธยา ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายสมัยสุโขทัย
2. กฎหมายที่ใช้อยู่สมัยอยุธยา ซึ่งมีรากฐานมาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์
3. กฎหมายที่ใช้อยู่สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายสมัยสุโขทัย
4. กฎหมายที่ใช้อยู่สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีรากฐานมาจากคัมภีร์ใบลานโบราณ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ (ม.1)

ความหมาย ขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้เพื่อศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่มีเพื่อให้มีความ...