วันจันทร์, ธันวาคม 02, 2562

งาน ม.6 เทอม2 มิดเทอม


1.ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์
1. รู้จักใช้ไฟ
2. รู้จักการเพาะปลูก
3. รู้จักตั้งถิ่นฐาน
4. รู้จักบันทึกข้อมูล
2.มรดกทางวัฒนธรรมด้านใดที่ปรึกษาให้มนุษย์สร้างสรรค์งานพิเศษมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. การค้นพบไฟ
2. การค้นพบโลหะ
3. การประดิษฐ์ตัวอักษร
4. การสลักภาพตามฝาผนัง
3.หากท่านเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่พบสิ่งใด
1. ภาชนะรูปต่างๆ
2. กำไลเครื่องประดับ
3. กระดูกสัตว์ที่สลักเสลา
4. ตัวอักษรที่หลงเหลือบนภาชนะ
4.พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิดสร้างและทำเพื่อความอยู่รอดในการมีชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด
1. ยุคหินเก่า
2. ยุคสำริด
3. ยุคเหล็ก
4. ยุคโลหะ
5.การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตจากการแสวงหาอาหารตามธรรมชาติมาเป็นการผลิตอาหารได้เองนั้นเกิดขึ้นในยุคใด
1. ยุคหินเก่า
2. ยุคหินกลาง
3. ยุคหินใหม่
4. ยุคโลหะ
6. พัฒนาการที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ในยุคหินใหม่คือด้านใด
1. รู้จักใช้ไฟ
2. รู้จักการเพาะปลูก
3. รู้จักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
4. รู้จักนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้าน
7. กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์
1. การประดิษฐ์คันไถ
2. การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูก
3. การใช้เครื่องจักรในระบบการผลิต
4. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ
8. เหตุการณ์อะไรที่ทำให้การปฏิวัติยุคหินใหม่ มีความสำคัญต่อมนุษย์ชาติ
1. การรู้จักการใช้ไฟ
2. การกสิกรรม
3. รู้จักทำผ้าจากใยไหม
4. การทำเครื่องปั้นดินเผา
9. งานชิ้นใดถือว่าเป็นงานเริ่มต้นของงานสถาปัตยกรรมและเป็นงานเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาของมนุษย์
1. อนุสาวรีย์หินในประเทศอังกฤษ
2. งานปั้นรูปเปลือยของอารยธรรมกรีก
3. ภาพสลักนูนต่ำของชนชาติอัสซีเรียน
4. พีระมิดซึ่งเป็นที่เก็บภาพปั้นของเทพเจ้าของชาวอียิปต์โบราณ
10. ข้อใดไม่ใช่ความสำเร็จของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
1. การทำเครื่องเคลือบและเครื่องเขิน
2. การก่อสร้างด้วยระบบเสาและคาน
3. การวาดภาพสัตว์ที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวา
4. การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
11. ข้อใดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ยุคหินใหม่ได้ชัดเจนที่สุด
1. ขวานหินขัด
2. เครื่องดนตรีสำริด
3. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
4. การใช้กระดูกสัตว์ เขาสัตว์เป็นอาวุธ
12. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโลหะ
1. การหลอมดีบุก
2. การหลอมทองแดง
3. การหลอมเหล็ก
4. การหลอมสำริด
13. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานว่ามนุษย์ยุคหินเก่าที่ได้รู้จักสลักงาช้างเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ ปั้นดินเหนียวและภาพแกะสลักมีชื่อเรียกว่าอะไร
1. มนุษย์วานร
2. มนุษย์ไฮเดนเบิร์ก
3. มนุษย์นีแอนเดอทัล
4. มนุษย์โครมันยอง
14. เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต่อไปนี้ข้อใดจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้ถูกต้อง
. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์
. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาศาสตร์
. การปฏิรูปสมัยเมจิ
. สงครามฝิ่น
1. ---
2.---
3.---
4.---
15. เกณฑ์ใดที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่
1. การสิ้นสุดของสมัยจักรวรรดินิยม
2. การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1
3. การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
4. การสิ้นสุดสงครามเย็น
16. ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตกร่วมสมัยเริ่มต้นเมื่อใด
1. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
2. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3. ภายหลังสงครามเย็น
4. ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
17. สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์ไทย
1. การสิ้นสุดอาณาจักรทราวดี
2. การสิ้นสุดสมัยสุโขทัย
3. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
4. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
18.“ แมกนาคาร์ตา เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับเหตุการณ์ใด
1. การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
2. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
3. การทําสนธิสัญญาเบาว์ริง
4. การขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 5
19. การปฏิวัติอเมริกา เกิดขึ้นตรงกับสมัยใดของไทย
1. สมัยก่อนสุโขทัย
2. สมัยสุโขทัย
3. สมัยอยุธยา
4. สมัยธนบุรี
20. ในปี พ.ศ. 2454 เกิดการปฏิวัติที่ประเทศใด ซึ่งเป็นผลให้ปัญญาชนของไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเตรียมการปฏิวัติ
1. จีน
2. ฝรั่งเศส
3. เยอรมัน
4. รัสเซีย
21. ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาติใดเป็นชาติแรกในเอเชียที่ยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบกับชาติตะวันตก โดยยกเลิกระบบการค้าผูกขาด และให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนต่างชาติ
1. จีน
2. ญี่ปุ่น
3. ไทย
4. อินเดีย
22. ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามสมัยประวัติศาสตร์สากลได้ถูกต้อง
1. ยุคแห่งศรัทธา- ยุคแห่งเหตุผล- ยุคโลกาภิวัตน์
2. สงครามเย็น- สงครามครูเสด- สงครามโลกครั้งที่ 1
3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์- การปฏิวัติอุตสาหกรรม- การปฏิวัติเกษตรกรรม
4. การปฏิวัติฝรั่งเศส- การปฏิวัติอเมริกา- การปฏิวัติรัสเซีย
23. เหตุการณ์ใดจัดอยู่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่
1. สงครามเย็น สงครามโลก สงครามครูเสด
2. การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางการค้า ฟิวดัล
3. เสรีนิยม ชาตินิยม ประชาธิปไตย
4. สมัยภูมิธรรม สมัยจักรวรรดินิยม สมัยจักรวรรดิออตโตมัน
24. บุคคลใดที่ประยุกต์ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์” (Historical Method)
1. เลโอปอล์ด ฟอน รังเก
2. เฮโรโดตัส
3. ไดโอนิซิอุส เอซิกุอุส
4. โฮเมอร์
25. ใครเป็นผู้กล่าวว่าอียิปต์เป็นของขวัญของแม่น้ำไนล์”(Egypt is the gift of the Nile)
1. เลโอปอล์ด ฟอนรังเก (Leopold Von Ranke)
2. ไดโอนิซิอุส เอซิกุอุส (Dionysius Exiguus)
3. เฮโรโดตัส (Herodotus)
4. ลอเรนโซ วัลลา (Lorenzo Valla)
26. บิดาแห่งมนุษยนิยมในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการคือใคร
1. Francisco Petrarca
2. Michelangelo
3. Leonardo da Vinci
4. Sir Thomas More
27. ตามประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง คนเชื้อชาติแมกยาร์ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เป็นประเทศใดในปัจจุบัน
1. ฮังการี
2. สวีเดน
3. กรีซ
4. อิตาลี
28. ชนชาติใดเป็นผู้ริเริ่มกำหนดให้วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง
1. กรีก
2. สุเมเรียน
3. โรมัน
4. บาบิโลน
29. ชนชาติใดในอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่สร้างอาณาจักรคาร์เทจ(Carthage)
1. ซูเมเรีย
2. ฟีนีเซีย
3. อัสซีเรีย
4. เปอร์เซีย
30. บันทึกของแอนน์ แฟรงก์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาใด
1. ประวัติศาสตร์สมัยกลาง
2. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
3. ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน
4. ประวัติศาสตร์สมัยร่วม
31. ข้อใดเป็นนักปรัชญาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มีแนวคิดสนับสนุนความเป็นชาติและการปกครองที่กษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
1. นิโคไล มาเคียเวลลี, ฌอง โบเเดง, ลอเรนโซ วัลลา
2. มาร์ติน ลูเธอร์, อูลริช สวิงกลิ, จอห์น กัลเเวง
3.จอห์น ลอด, มองเตสกิเออร์, ฌอง ชาค รุสโซ
4. วอลเตอร์, อดัม สมิธ, คาร์ล มาร์กซ์
32. ข้อใดถูกต้องที่สุดเมื่อกล่าวถึงการดำเนินชีวิตของชาวอียิปต์และชาวกรีกโบราณ
1. อียิปต์ไม่สนใจศาสนา กรีกเคร่งศาสนา
2. อียิปต์ชีวิตในภพหน้า กรีกสนใจในชีวิตปัจจุบัน
3.อียิปต์เชื่อในเหตุผล กรีกสนใจในอำนาจลึกลับทั้งหลาย
4. อียิปต์นับถือฟาโรห์เป็นเทพเจ้าองค์เดียว กรีกนับถือเทพเจ้าหลายองค์
33. ข้อใดไม่ถูกต้องตามอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์โบราณ
1. เมโสโปเตเมียมีสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลเนีย/ สวนอียิปต์มีเสาหินโอเบลิสก์
2. เมโสโปเตเมียมีอักษรคูนิฟอร์ม / ส่วนอียิปต์อักษรเฮียโรกลิฟฟิก
3. เมโสโปเตเมียนับถือเทพเจ้าชามาชและเอตัน/ ส่วนอียิปต์นับถือเทพเจ้าโอซิริสและมาร์ดุค
4. เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมกรีกตากแห้งที่ใหญ่โตอย่างซิกกูแรต/ ส่วนอียิปต์มีพีระมิดที่ยิ่งใหญ่
34. ชาวสุเมเรียนใช้ซิกกูแรตเพื่อประโยชน์อะไร
1. บูชาเทพเจ้า
2. สุสานฝังศพ
3. ด่านป้องกันศัตรู
4. ที่ประทับของกษัตริย์
35. ชาวอียิปต์โบราณมีความแตกต่างจากชนชาติโบราณอื่นๆในเรื่องใดมากที่สุด
1. สนใจและศาสนา
2. ไม่สนใจปรัชญา
3. เป็นสถาปนิกที่สามารถ
4. เป็นนักรบที่อ่อนแอ
36. ชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่อเน้นหนักในเรื่องใด
1. รักษาพระศพของฟาโรห์ไม่ให้เน่าเปื่อย
2. เป็นการสร้างงานระหว่างที่แม่น้ำไนล์ท่วม
3. รักษาความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังจากความตาย
4. แสดงความจงรักภักดีต่อฟาโรห์
37. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
1. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
2. มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนคู่เป็นภัยต่อสังคม
3. ใช้เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
4. แสดงความจงรักภักดีต่อฟาโรห์
38.อะไรคือลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมของพวกสุเมเรียน
1. พระราชวัง
2. ภาพแกะสลักนูน
3. อักษรเฮียโรกลิฟฟิก
4. การปกครองแบบนครรัฐ
39. ชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก
1. ชาวอียิปต์
2. ชาวสุเมเรียน
3. ชาวเปอร์เซียน
4. ชาวบาบิโลเนียน
40. ชนชาติใดเป็นชนชาติแรกที่ได้นำเอาดาราศาสตร์มาเป็นเครื่องทำนายชะตาชีวิตมนุษย์
1. ชาวอียิปต์
2.ชาวคาลเดียน
3.ชาวสุเมเรียน
4.ชาวอัสซีเรียน
41. มรดกอารยธรรมอะไรที่โรมันรับมาจากเปอร์เซีย แนะนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการปกครอง
1. ตลาดและส่วนกลางที่พลเมืองมาทำธุรกิจต่างๆ
2. เคารพเชื่อฟังผู้มีอำนาจเหนือตอน
3. ระบบการคมนาคม
4. กฎหมาย
42. เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในอิรักทำให้ผู้คนวิตกว่าวัตถุโบราณล้ำค่าของสูญหายจำนวนมากทั้งนี้เพราะดินแดนที่เป็นอิรักปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรใด
1. คาร์เทจ
2. ฟินิเซีย
3. ไมซิเนียน
4.บาบิโลเนีย
43. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใด
1. ซูส (Zeus)
2. อพอลโล (Apollo)
3. เฮอร์เมส (Hermes)
4. โพซายดอน (Poseidon)
44. ข้อใดไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมของกรีกที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆในโลกตะวันตก
1. ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา
2. ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม
3.แนวคิดแบบประชาธิปไตย
4. ความคิดเรื่องมนุษย์นิยม
45. ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมกรีกสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะของชาวกรีกคือข้อใด
1. ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
2. ความหมกมุ่นในเรื่องศาสนา
3. ความเป็นตัวเองและความรักในเสรีภาพ
4. ความนิยมในปัจเจกบุคคล
46. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานศิลปวัฒนธรรมของกรีกโบราณ
1. การก่อสร้างที่ใช้เพดานและซุ้มประตูหน้าต่างเป็นวงโค้ง
2. การประพันธ์บทละครซึ่งมีทั้งโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม
3. การสลักรูปแสดงสัดส่วนและกล้ามเนื้อของร่างกายตามที่เป็นจริง
4. การใช้เสาเข็มและประดิษฐ์หัวเสารูปม้วนกระดาษประกอบตัวอาคาร
47. สถาปัตยกรรมกรีกที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเป็นสถาปัตยกรรมประเภทใด
1. วิหารหินอ่อน
2. โรงมหรสพขนาดใหญ่
3. โบสถ์รูปแปดเหลี่ยม
4. พระราชวังที่มีขนาดใหญ่
48. สร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรมของชนชาติใดที่แสดงถึงความต้องการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
1. กรีก
2. โรมัน
3. อียิปต์
4. เปอรเซียน
49. หากท่านใดพบอาคารปัจจุบันที่ก่อสร้างโดยใช้เพดานซุ้มโค้งประกอบในตัวอาคารท่านจะสรุปว่าอาหารนั้นเป็นแบบศิลปะของชาติใด
1. กรีก
2. โรมัน
3. อียิปต์
4. ฟินิเซียน
50. ข้อใดที่ไม่ใช่รูปแบบของสถาปัตยกรรมโรมัน
1. หลังคารูปโดม
2. ผนังก่ออิฐถือปูน
3. เพดานหลังคาโค้ง
4. บานประตูยอดแหลม
51. ตัวอย่างที่เด่นชัดของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกและโรมันคือข้อใด
1. วิหารพาร์เธนอน
2. วิหารเซนต์ปีเตอร์
3. วิหารเซนต์โซเฟีย
4. พระราชวังแวร์ซายส์
52. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมันที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆในโลกปัจจุบัน
1. ระบอบประชาธิปไตย
2. ระบอบรัฐธรรมนูญ
3. ระบบกฎหมาย
4. ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
53. ในยุคคลาสสิก จักรพรรดิโรมันสามารถสร้างสังคมนานาชาติภายใต้กฎหมายเดียวกันโดยใช้ภาษาใด
1. ภาษากรีก
2. ภาษาละติน
3. ภาษาฮีบรู
4. ภาษาเฮลเลนิก
54. การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก
1. เพื่อประโยชน์ใช้สอย
2. เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
3. เพื่อสร้างความศรัทธาต่อศาสนา
4. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ
55. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่เด่นที่สุดของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโรมันซึ่งแตกต่างจากกรีก
1. มุ่งสร้างอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรงเพื่อเป็นที่ทำการทหาร
2. มุ่งสร้างสุสานที่ใหญ่โตหรูหราเพื่อพระจักรพรรดิ
3. ผู้สาวขาสถานที่ใหญ่โตและมีบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า
4. มุ่งสร้างสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ใช้สอยของชาวโรมันทั่วไปให้คนจำนวนมากที่สุดได้รับความสุขและความสะดวกสบาย
56. การศึกษาผลงานด้านสถาปัตยกรรมของสมัยโบราณชิ้นใดที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปในสมัยนั้นมากที่สุด
1. พีระมิด
2. วิหารคาร์นัค
3. วิหารพาร์เธนอน
4. โคลอสเซียม
57. บริษัทนำเที่ยวได้เสนอรายการให้เลือกชมหน่อยแห่งถ้าท่านสนใจศึกษาเฉพาะศิลปะกรีกและโรมันสร้างจะไม่ไปชมอะไร
1. โคลอสเซียม
2. วิหารพาร์เธนอน
3. รูปสลักนักขว้างจักร
4. จิตรกรรมฝาผนังการตัดสินครั้งสุดท้าย
58. งานศิลปะในยุโรปสมัยกลางสะท้อนให้เห็นอะไรมากที่สุด
1. ความสนใจในธรรมชาติและสังคม
2. อิทธิพลครอบงำของคริสต์ศาสนา
3. ความงดงามของศิลปะสมัยคลาสสิก
4. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
59. สงครามครูเสด(..1096-1291) เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1. อิสราเอลขับไล่พวกปาเลสไตน์นอกจากเยรูซาเล็ม
2. ผู้นับถือคริสต์ศาสนาพยายามยืดดินแดนศักดิ์สิทธิ์กับคืน
3. หลายประเทศในทวีปยุโรปโจมตีตะวันออกกลางเพื่อเปิดเส้นทางค้าขาย
4. พวกเติร์กเข้ายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิล

60. สงครามครูเสดก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในโลกด้านใด
1. ศาสนาคริสต์เผยแผ่เข้ามาในทวีปเอเชีย
2. ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผ่เข้าไปในทวีปยุโรป
3. ทำให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างเชื้อชาติมากขึ้น
4. ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
61. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะวรรณกรรมสมัยกลาง
1. เน้นคุณธรรมความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
2. สร้างศรัทธาในคริสต์ศาสนา
3. แสดงความกล้าหาญของวีรบุรุษและนักรบ
4. นิยมใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย
62. ลักษณะเด่นของสมัยกลางกับสมัยใหม่ของยุโรปคือข้อใด
1. สมัยกลางมีเศรษฐกิจแบบแมเนอร์ ส่วนสมัยใหม่มีเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม
2. สมัยกลางเป็นการดึงอำนาจเข้าศูนย์ส่วนกลาง ส่วนสมัยใหม่เป็นการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลาง
3. สมัยกลางมีคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ส่วนสมัยใหม่มีศาสนาคริสต์นิกายอังกฤษและนิกายคัลแวง
4. สมัยกลางชนชั้นไพร่มีโอกาสเลื่อนฐานะเป็นขุนนาง ส่วนสมัยใหม่ชนชั้นไพร่มีโอกาสเลื่อนฐานะเป็นชนชั้นกลาง
63. ข้อใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของสมัยกลางที่มีผลต่อโลกตะวันตกในระยะยาว
1. การสำรวจทางทะเล
2. การเกิดมหาวิทยาลัย
3. การปฏิวัติทางการค้า
4. การเกิดความคิดภูมิธรรม
64. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะความโดดเด่นของสมัยกลาง
1. การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตก
2. การก่อตั้งการศึกษาด้านศิลปะศาสตร์อย่างมีระบบ
3. การมีระบบฝึกงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. การให้สิทธิเสมอภาคแก่ประชาชน
65. ในสมัยที่ยุโรปใช้ระบบเกษตรกรรมแบบการทำนาเปิดโล่ง (open field system) ทำไมชาวนาจึงต้องปล่อยที่ดินส่วนหนึ่งให้ว่างเปล่าทุกปี
1. เพื่อพักดินให้ฟื้นตัว
2. เพื่อใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
3. เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองปลูกพืช
4. เพื่อใช้เป็นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
66. ข้อใดสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจในสมัยกลาง
1. ระบบนาเปิด ระบบคฤหาสน์
2. ระบบนาปิด ระบบโรงงาน
3. ระบบลงทุนให้ก่อน ระบบอุตสาหกรรมนิยม
4. ระบบโรงงาน ระบบอุตสาหกรรมนิยม
67. ข้อใดอธิบายระบอบการปกครองแบบฟิวดัลในสมัยกลางได้ถูกต้องที่สุด
1. การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด
2. ประเพณีการปกครองที่โรมันรับมาจากกรีกและถ่ายทอดให้นานาประเทศในยุโรป
3. แนวปฏิบัติในการปกครองที่เลียนรูปแบบการปกครองแบบลดหลั่นของสถาบันคริสต์ศาสนา
4. การปกครองที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียมของชาวโรมันและอารยชนเผ่าเยอรมัน
68. ศิลปะประเภทใดที่ไม่จัดว่าอยู่ในสมัยกลาง
1. ศิลปะไบแซนไทน์
2. ศิลปะโกธิก
3. ศิลปะโรมาเนสก์
4. ศิลปะบารอค
69. สถาปัตยกรรมใดต่อไปนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก
1. วิหารพาร์เธนอน
2. วิหารออร์เวียตโต
3. วิหารเซนต์ปีเตอร์
4. วิหารซานตาโซเฟีย
70. ถ้าจะดูศิลปะแบบโกธิก (Gothic)จะดูได้จากสิ่งใด
1. วิหารพาร์เธนอน วิหารแพนธีออน
2. วิหารโนตรดาม วิหารออร์เวียตโต
3. พระราชวังแวร์ชายส์ พระราชวังลูฟว์
4. วิหารเซนตีเตอร์ วิหารซานตาโซเฟีย
71. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อิทธิพลของศิลปะอิสลามขยายตัวเข้าไปในยุโรปสมัยกลาง
1. การค้า
2. การสงคราม
3. การศึกษา
4. การแต่งงาน
72. อาหรับมุสลิมมีความสำคัญต่ออารยธรรมโลกในด้านใดมากที่สุด
1. ดาราศาสตร์
2. แพทยศาสตร์
3. การทำกระดาษและระบบตัวเลข
4. ถ่ายทอดวิทยาการตะวันออกให้แก่ยุโรป
73. ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นกฎหมายที่ใช้ในจักรวรรดิใด
1. เปอร์เชีย
2. บาบิโลเนีย
3. สุเมเรียน
4. อัสชิเนีย
74. การเรียนสมัยแห่งการค้นพบ (Age of Discovery) ที่เริ่มปลายคริสต์ศตวรรษที่15นั้นเกิดจากเหตุผลใด
1. การพบแหล่งแร่เงิน และทองคำจากกินี แอฟริกา
2. การพบอารยธรรมแอชเตค (Aziec)และอินคา (Inca)ในทวีปอเมริกาใต้
3. การพบเส้นทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไม่ผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
4. การพบหลักฐานความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมกรีก-โรมันที่มีคนในยุคกลางปิดบัง
75. พลังสำคัญที่พลักดันให้ริเริ่มมีการสำรวจทางทะเลในคริสต์ศตวรรษที่15คือข้อใด
1. การฟื้นฟูการค้ากับซีกโลกตะวันออกนับจากปลายสมัยกลาง
2. ความต้องการท้าทายและล้มล้างเรื่องความเชื่อเรื่องโลกแบนของคริสต์ศาสนา
3. การแสวงหาแหล่งแร่ทองคำในระบบพาณิชยนิยม
4. การแสวงหาโลกใหม่เพื่อเป็นแหล่งระบายพลเมืองที่เพิ่มขึ้นภายหลังสงครามครูเสด
76. ข้อใดคือความหมายและความสำคัญของขบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15
1. ความพยายามที่จะศึกษาและลอกเลียนแบบความเจริญก้าวหน้าต่างๆของกรีกและโรมัน
2. ความพยายามที่จะเข้าใจสังคมกรีกและโรมันโดยศึกษาการศิลปวิทยาการต่างๆที่เหลืออยู่
3. ความกระตือรือร้นที่จะศึกษาวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะแนวคิดแบบเหตุผลนิยมและมนุษย์นิยมของกรีกและโรมัน จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าในสังคมอย่างมาก
4. ความพยายามที่จะศึกษาศิลปวิทยาการของพวกที่มิได้นับถือคริสต์ศาสนาทั้งกรีกและโรมันเพื่อจะปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดของศาสนา
77. ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
1. ศิลปินยังตกอยู่ใต้อำนาจและอิทธิพลของคริสต์ศาสนา
2. กิลด์ยังมีอิทธิพลในการควบคุมงานของศิลปินในแขนงต่างๆ
3. งานศิลปะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ เน้นความสวยงามละเอียดอ่อน
4. ความสามารถของศิลปินในการลอกเลียนแบบงานศิลปินของกรีก-โรมัน
78.ข้อใดเป็นความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
1. ธรรมชาติและมนุษย์นิยม
2. การเกิดใหม่อีกครั้งของศิลปวิทยาการกรีก-โรมัน
3. ความเป็นปัจเจกบุคคลและการเสื่อมศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
4. การผสมผสานของอารยธรรมกรีก-โรมันสมัยกลาง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
79. ลักษณะสำคัญของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการคือเรื่องใด
1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของพวกยิว
2. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของพวกกรีก-โรมัน
3. การฟื้นฟูแนวความคิดในเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
4. การฟื้นฟูแนวความคิดในเรื่องสังคมคอมนิวนิสต์สมัยโบราณ
80. ข้อใดที่ไม่ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการคือเรื่องใด
1. เน้นความสามารถของปัจเจกชน
2. นิยมเลียนแบบความงามของธรรมชาติในงานศิลปะ
3. ฟื้นฟูแนวความคิดในการปกครองสมัยกรีก-โรมัน
4. เป็นยุคเชื่อมต่อและการสิ้นสุดของสมัยกลาง
81. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
1. การยกย่องความสามารถของมนุษย์
2. การเน้นความเป็นปัจเจกชน
3. การรื้อฟื้นความเชื่อทางศาสนา
4. การคืนกลับของอารยธรรมกรีก
82. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของสังคมยุโรปในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
1. การเผยแพร่ความคิดของนักมนุษย์นิยมคริสต์เตียน
2. การศึกษาผลงานและความคิดของสมัยกรีก-โรมัน
3. ชนชั้นกลางมีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจ
4. คริสต์ศาสนามีบทบาทสูงต่อความคิดและการดำเนินชีวิตของชาวตะวันตก
83. พลังผลักดันในข้อใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
1. ลัทธิพาณิชย์นิยม
2. ลัทธิเหตุผลนิยม
3. ลัทธิมนุษยนิยม
4. ลัทธิจักรวรรดินิยม
84. แนวความคิดในเรื่องใดที่เป็นประเด็นสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
1. มนุษย์นิยม
2. สัจนิยม
3. เหตุผลนิยม
4. หลักเทวสิทธิ์ของกษัตริย์
85. แนวคิดอะไรของขบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยในโลกตะวันตกปัจจุบัน
1. ลัทธิรัฐธรรมนูญ
2. ปัจเจกชนนิยม
3. สัญญาประชาคม
4. สิทธิธรรมชาติของมนุษย์
86. แนวคิดใดของขบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย
1. เสรีนิยม
2. ชาตินิยม
3. สัจนิยม
4. มนุษยนิยม
87. นักมนุษย์นิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด
1. Romantle
2. Realistic
3. Refermation
4. Renissanee
88. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
2. การปฏิรูปศาสนา
3. การสำรวจค้นพบดินแดนใหม่
4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
89. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชนขั้นกลางในสังคมยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่16
1. เป็นผู้รักความอิสระเสรี
2. เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
3. เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์
4. เป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาค
90. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่ทำให้โลกตะวันตกก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่16
1. การเน้นความสำคัญของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล
2. การแสวงหาความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ
3. การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของคนทุกระดับในสังคม
4. การต่อต้านการครอบงำของศาสนจักร
91. การวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงออกของมาร์ติน ลูเธอร์ ในคริสต์ศตวรรษที่16มีความสำคัญอย่างไร
1. เป็นการเปิดโปงการประพฤติมิชอบในราชสำนัก
2. เป็นการต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองรัฐเยอรมัน
3. เป็นการท้าทายอำนาจของคริสต์ที่เป็นผู้นำทางปัญญา
4. เป็นการโจมตีการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของชนชั้นขุนนาง
92. ทำไมผู้ปกครองประเทศในยุโรปส่วนหนึ่งไม่แสดงการต่อต้านหรือพยายามยับยั้งการปฏิรูปศาสนา
1. ต้องการแสดงการมีขันติธรรมทางศาสนา
2. ต้องการพ้นจากอิทธิพลของสันตะปาปา
3. ต้องการปฏิรูปศาสนาให้สอดคล้องกับความเชื่อแบบใหม่
4. ต้องการทำศาสนาให้บริสุทธิ์ขึ้น
93. ข้อใดคือคุณลักษณะของบุคคลผู้ได้รับการยกย่องในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยากร
1. มีการศึกษาและรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
2. มีความสามารถเป็นเยี่ยมในวิชาดาราศาสตร์
3. นำวิชาทางศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางโลก
4. อุทิศตนและเสียสละเพื่อมนุษยชาติ
94. ผลงานศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการคล้ายคลึงกับสมัยคลาสสิกอย่างนี้
1. แสดงความเชื่อทางศาสนาคริสต์
2. เป็นองค์ประกอบในการบูชาเทพเจ้า
3. เน้นการใช้สีเจิดจ้าเพื่อลดความเคร่งขรึม
4. สะท้อนความเหมือนจริงตามธรรมชาติ
95. ผลงานศิลปะของลีโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิล แองเจลโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด
1. กลศาสตร์
2. กายวิภาคศาสตร์
3. คณิตศาสตร์
4. ดาราศาสตร์
96. ลีโอนาร์โด ดา วินซี เป็นผู้สร้างผลงานใด
1. ภาพวาดโมนา ลิซา ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย
2. ภาพบนเพดานวิหารชิสทีน ภาพคำพิพากษาครั้งสุดท้าย
3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิล ภาพการจ่ายเงินบรรณาการ
4. รูปสลักหินอ่อนปิเอตา   ภาพพระแม่ พระบุตร และจอห์น แบปติสต์
97. ศิลปะที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. ภาพวาดโมนาลิซา
2. รูปสลักหินอ่อนปิเอตา
3. ภาพวาดอาหารเย็นมื้อสุดท้าย
4. การใช้ลวดลายเรขาคณิตแทนสิ่งมีชีวิต
98. ประติมากรรมหินอ่อน ปิเอตา แสดงฝีมือช่างชั้นเยี่ยมในลักษณะที่แสดงให้เห็น
1. อารมณ์อันนุ่มนวล อ่อนไหวและอาครูเหมือนมีชีวิตจริง
2. อาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและความงดงามของสรีระของมนุษย์
3. ความสำนึกผิดและความละอายต่อการทำบาป
4. อารมณ์แห่งการต่อสู้ดิ้นรนให้พ้นจากภยันตราย
99. ศิลปะยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18ถึง19 มีพัฒนาการตามลำดับอย่างไร
1. นีโอคลาสสิก โรแมนติก สัจนิยม
2. โรแมนติก สัจนิยม เสรีนิยม
3. นีโอคลาสสิก สัจนิยม เหตุผลนิยม
4. โรแมนติก นีโอคลาสสิก เสรีนิยม
100. ข้อใดไม่ถูกต้อง ในการใช้อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมแบบโรแมนติก
1. ความคิด กฎเกณฑ์ และเหตุผล
2. ความเป็นระเบียบ ความรู้สึก และจินตนาการ
3. อารมณ์ รูปแบบ และความรู้สึก
4. จินตนาการ ความประทับใจที่มีเหตุผล