วันอังคาร, พฤษภาคม 17, 2559

การสังคายนาประไตรปิฎก 11 ครั้ง

การสังคายนาครั้งที่ 1
สาเหตุ พระภิกษุสุภัททะ กล่าววาจาในทำนองดูหมิ่นพระพุทธองค์และแสดงความดีใจเมื่อได้ข่าวว่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ผู้เป็นประธานและคณะ พระมหากัสสปะ(ประธาน)   พระอุบาลีตอบด้านพระวินัย  พระอานนท์ตอบด้านพระธรรม
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 500 รูป
สถานที่ ถ้ำสัตตบรรณใกล้กรุงราชคฤห์
เวลาที่กระทำ หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 3 เดือน
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้าอชาตศัตรู

การสังคายนาครั้งที่ 2
สาเหตุ พระวัชชีบุตรปฏิบัติหย่อนทางวินัย 10 ประการ
ผู้เป็นประธานและคณะ พระยสกากัณฑบุตร (ประธาน) พระเรวตะเป็นผู้ซักถาม และ พระสัพพกาเป็นผู้ตอบด้านพระวินัย
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 700 รูป
สถานที่ วาลิการาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 100  
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้ากาฬาโศก

การสังคายนาครั้งที่ 3
สาเหตุ พระนอกศาสนาปลอมเข้ามาบวชมากขึ้น ทำให้พระพุทธศาสนามัวหมอง
ผู้เป็นประธานและคณะ พระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ (ประธาน)
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 1,000 รูป
สถานที่ อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 234
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้าอโศกมหาราช

การสังคายนาครั้งที่ 4
สาเหตุ ต้องการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในลังกา
ผู้เป็นประธานและคณะ พระมหินทเถระ (ประธาน) พระอริฏฐะเป็นผู้สวดวินัย
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 68,000 รูป     
สถานที่ ถูปาราม เมืองอนุราธปุระ ประเทศลังกา
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 238
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ

การสังคายนาครั้งที่ 5
สาเหตุ        1.  พระสงฆ์ในลังกาเห็นพ้องต้องกันว่า พระพุทธวจนะที่ถ่ายทอดโดยวิธีท่องจำอาจจะขาดตกบกพร่องในภายภาคหน้า   
               2.  สถานการณ์ทางการเมืองไม่สงบ เพราะเกิดศึกยืดเยื้อระหว่างพวกทมิฬกับชาวลังกา
ผู้เป็นประธานและคณะ พระสงฆ์ชาวลังกา
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม ไม่ระบุ
สถานที่ อาโลกเลณสถาน มตเลณชนบทประเทศลังกา
เวลาที่กระทำ พ.ศ 433
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย

การสังคายนาครั้งที่ 6
สาเหตุ พระไตรปิฎกในอินเดียไม่มีอรรถกถา
ผู้เป็นประธานและคณะ พระพุทธโฆษาจารย์
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม ไม่ระบุ
สถานที่ วัดมหาวิหารประเทศศรีลังกา
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 956
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้ามหานาม

การสังคายนาครั้งที่ 7
สาเหตุ ลังกาขาดคัมภีร์ฎีกา(คัมภีร์ที่อธิบายอรรถกถา)        
ผู้เป็นประธานและคณะ พระกัสสปะเถระ
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 1,000 รูป
สถานที่ ประเทศ ศรีลังกา
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 1587
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช

การสังคายนาครั้งที่ 8
สาเหตุ พระไตรปิฎกยังขาดตกบกพร่องผิดเพี้ยนและไม่ครบ
ผู้เป็นประธานและคณะ พระธรรมทินนเถระ
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม หลายร้อยรูป
สถานที่ วัดโพธาราม เชียงใหม่ ประเทศไทย
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 2020
ผู้อุปถัมภ์ พระเจ้าติโลกราช

การสังคายนาครั้งที่ 9
สาเหตุ พระผู้ใหญ่ประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัย
ผู้เป็นประธานและคณะ ไม่ปรากฏ
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 218 รูป
สถานที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 2331
ผู้อุปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

การสังคายนาครั้งที่ 10
สาเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชย์ได้ 25 ปีทรงปรารภจะบำเพ็ญพระมหากุศล ทรงเห็นว่าพระไตรปิฎกที่เขียนไว้ในใบลานไม่มั่นคง
ผู้เป็นประธานและคณะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นประธาน
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม 110 รูป
สถานที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เวลาที่กระทำ
ผู้อุปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การสังคายนาครั้งที่ 11
สาเหตุ ชำระพระไตรปิฎก และจัดพิมพ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา ใน พ.ศ.2530
ผู้เป็นประธานและคณะ สมเด็จพระสังฆราช
จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วม ไม่ระบุ
สถานที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
เวลาที่กระทำ พ.ศ. 2528
ผู้อุปถัมภ์ รัฐบาลไทย    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น