วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2554

ความเป็นมาของชนชาติไทย (ม.1)

ความเป็นมาของชนชาติไทย
ชนชาติไทย/ชนชาติไท(ไต)

ชนชาติไทย
ชนชาติไท(ไต)
มีลักษณะร่วมกันคือ
Ø ชาติพันธ์(มองโกลอยด์)
Ø ตัวอักษร(อักษรไทย)
Ø ภาษา(ภาษาไทย)เพี้ยนไปตามถิ่น
Ø นิสัย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี

Ø กลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไท(ไต)
Ø แตกแขนงไปหลายกลุ่มย่อย เช่น  ไทลื้อ ไทอาข่า ไทม้ง ไทจ้วง
Ø คนไทยถือว่าเป็นกลุ่มย่อยของคนไท
Ø กระจายอยู่หลายประเทศ  (จีน อินเดีย ลาว เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ไทย)ไทย/สยาม
v ไทย หมายถึง กลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ร่วมกัน และคิดว่าตนเองเป็นคนไทยดังที่กล่าวไว้แล้ว
v สยาม หมายถึง ดินแดนทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งคือประเทศไทยนั่นเอง
แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของคนไทย
1. เทือกเขาอัลไต(ทางเหนือของจีน)
2. มณฑลเสฉวน(ตอนกลางของจีน)                   ตอนบนของไทย          
3. ตอนใต้จีน/รัฐอัสสัม (ตอนใต้ของจีน)
4. อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรก                                                  ไม่ได้ไปไหนเลย
5. คาบสมุทรมลายู                                          ตอนล่างของไทย
ทฤษฎีเทือกเขาอัลไต(ทางเหนือของจีน)
เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
ดร.วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์
ผู้ริเร่ม
เขียนหนังสือ:ชนชาติไทย:พี่ใหญ่ของชาวจีน
คนไทยเป็นชาวมองโกล
ตั้งถิ่นฐานที่จีนก่อนชาวจีน
อาณาจักรอ้ายลาว
ภายหลังถูกจีนรุกรานจนถอยลงมา
การอพยพลำบากมาก
ไกลมาก
ไม่มีใครเชื่อแล้ว
ขุนวิจิตรมาตรา
หนังสือ:หลักไทย
อัลไต มาจากคำว่า แอ่งไทย
ภายหลังถูกจีนรุกรานจนถอยลงมา
ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับคนไทยบริเวณนั้น
แอ่งไทยมาจากการลากเสียงเท่านั้น
มณฑลเสฉวน(ตอนกลางของจีน)
เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
แตแครียง เดอ ลากูแปครี
ผู้ริเร่ม
บทความ:ถิ่นเดิมของชนชาติฉาน
เอกสารจีน อาณาจักรต้ามุงปกครองโดยคนไทย
ภายหลังถูกจีนรุกรานจนถอยลงมา
ไม่มีหลักฐานอื่นว่าไทยเคยปกครองต้ามุง
ใช้เอกสารอย่างเดียวไม่ได้
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชนุภาพ
แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม
เดิมไทยเป็นถิ่นของมอญ เขมร
ชาวไทยเดิมอยู่เสฉวนแต่ถูกขับไล่
ขาดหลักฐานทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา
หลวงวิจิตรวาทการ
พระยาอนุมานราชธน
งานค้นคว้าเรื่องเชื้อชาติไทย
ชาวไทยยิ่งใหญ่ทางตอนกลางของจีน เรียกว่า อ้ายลาว
อพยพลงมาเรื่อยๆ
ขาดหลักฐานทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา
ตอนใต้จีน/รัฐอัสสัม (ตอนใต้ของจีน)
เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
อาร์คิบอล อาร์ คอลูน
ผู้ริเร่ม

สำรวจตอนใต้จีน ตอนเหนืออินโดนีเซีย ตอนเหนือพม่าและรัฐอัสสัม
พบว่ามีกลุ่มคนที่มีภาษา วัฒนธรรม ประเพณีเหมือนคนไทย
(ประเทศไทย)
น่าเชื่อถือที่สุด
มีหลักฐานมากและมีชาวไตอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
จอร์ช เซเดส์
(George Coedes)

เชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่มณฑลหหยูนหนานตั้งอาณาจักรน่านเจ้า ถูกจีนรุกรานจึงอพยพไปที่รัฐอัสสัม เชียงรุ้ง(จีน) เชียงแสน(ไทย)
ไม่มีการหักล้าง

ซือ หม่า เซียน

กล่าวถึงชนเผ่าเทียนที่มีแว่นแคว้นใหญ่โต อ่อนน้อมต่อจีนจึงไม่ถูกรุกราน เรียกว่า เตียนเย่ว(ผู้ขี่ช้าง)
ไม่มีการหักล้าง

ศจ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร

อ้างหลักฐานของนักภาษาศาสตร์ ดร.เก็ตนีย์ ว่ามณฑลกวางสีมีภาษาถิ่น ภาษาไทอยู่มาก แสดงว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้
ไม่มีการหักล้าง

พระยาประชากิจกรจักร
(แช่ม บุนนาค)
พงศาวดารโยนก

นำหลักฐานของชาวตะวันตกมาอ้างอิงเป็นครั้งแรก
สรุปว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน
ไม่มีการหักล้าง

ทฤษฎีอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรก
เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม
ผู้ริเริ่ม

ใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และโบราณคดี เสนอแนวคิดว่าคนไทยอยู่บริเวณประเทศไทยและคาบสมุทรอินโดนีเซียมานับพันปีแล้ว
ไม่มีหลักฐานใดยืนยัน

ศจ.นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
เทียบโครงกระดูกยุคหินใหม่ที่พบที่กาญจนบุรี

มีสีของเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติซึ่งเป็นโรคที่มีเฉพาะคนไทย
ประเพณีถอนฟันหน้า
ประเพณีฝนแต่งฟันหน้า

ไม่ได้เปรียบเทียกับโครงกระดูกของชาวมอญ เขมร พม่าและลาว
หลักฐานไม่เพียงพอ
เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
ศจ.ชิน อยู่ดี
หนังสือ:สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

มีการขุดค้นร่องรอยของมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
โครงกระดูก 180,000 ปี
เครื่องใช้ 700,000ปี
มนุษย์ที่อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นไม่อาจระบุได้ว่าคือ ชนชาติใด
หลักฐานไม่พอ
ทฤษีคาบสมุทรมลายู
เจ้าของแนวคิด
แนวคิด
การหักล้าง
รูธ เบเนดิกต์

ชาวไทยเป็นคนเชื่อสายมลายู
มีคำพ้องเสียงกับภาษาฟิลิปปินส์
แมว-แม่ว กู-อากู ตาย-ปะตาย
หลักฐานผิดหลักภาษาที่เอาความคล้ายคลึงมาอ้าง
นายแพทย์ สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ

ความถี่ของหมู่เลือดจากการสุ่มเหมือนชาวอินโดนีเซียและมลายู มากกว่าจีน
หมู่เลือดไม่เกี่ยว
ฟันและขากรรไกรเหมือนชาวจีน
แต่มลายูเหมือนเขมร
ศจ.นายแพทย์ ประเวศ วะสี

เฮโมโกลบินEพบมากในคนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ชาวจีนไม่ค่อยมี
เฮโมโกลบินEสูงเพราะบริเวณนั้นมีโรคมาลาเรียชุกชุม
ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น