วันอังคาร, มกราคม 01, 2556

GIS (ม.6)


GIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Informations System) หมายถึง  ระบบการทำงานในการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยcomputer

ข้อมูลเชิงพื้นที่Spatial Data   เป็นข้อมูลที่อ้างอิงตำแหน่งหรือส่วนที่ปรากฏบนผิวโลก
ข้อมูงเชิงคุณลักษณะAttribute Data เป็นข้อมูลที่บอกคุณลักษณะต่างๆของพื้นที่ เช่น แม่น้ำ ถนน เป็นต้น

ลักษณะของการแสดงข้อมูลมีอยู่3ประเภทคือ

1.จุด(Point) ใช้บอกตำแหน่ง
2.เส้น(Line) ลักษณะข้อมูลที่เป็นเส้นเป็นสาย
3.รูปหลายเหลี่ยม(polygon) ข้อมูลที่เป็นพื้นที่

องค์ประกอบของGIS

1.People บุคลากร
2.Hardware เครื่องมือที่สามารถจับต้องได้
3.Software โปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ
4.Data ข้อเท็จจริงที่ป้อนเข้าสู่Computer
5.Process กระบวนการทำงาน การจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

ประโยชน์ของGIS

1)  การดำเนินชีวิตประจำวัน  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถบอกตำแหน่งของสถานที่ชื่อสถานที่  พิกัดทางภูมิศาสตร์  ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ได้
2)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว  การจัดระบบน้ำชลประทาน  เป็นต้น
3) การจัดการภัยธรรมชาติ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย  การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย  ความรุนแรง  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์  ตลอดจนการจัดทำพื้นที่หลบภัย  และวางแผนการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
4)   การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำให้ทราบข้อมูลต่างๆเช่น  ที่ตั้งของโรงงานประเภทต่างๆ  ความหนาแน่นของประชากร  เพศ  อายุ  เป็นต้น  เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น